| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/72/12 Rady Gminy Mędrzechów

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Mędrzechów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt. 1 i art. 6 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Gminy w Mędrzechowie uchwala co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Mędrzechów w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustalonej odrębnymi przepisami obejmującej zgodnie z ich statutem nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Odpłatność rodziców ( opiekunów prawnych ) za świadczenia pełnione przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, obejmuje koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka i rozwijające ich zainteresowania,

2) zajęcia rozwijające plastyczne , muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka , gry i zabawy badawcze , rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

4) zabawy tematyczne , wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka ,

5) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie , indywidualnie wybranych przez dziecko zabaw , w sali lub na wolnym powietrzu ,

6) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych ,

7) pomoc dziecku w czynnościach spożywania posiłków oraz zapewnienie opieki w tym czasie .

2. Za świadczenia przedszkoli publicznych, określone w ust. 1 ustala się opłatę w wysokości 0,50 złotych za godzinę zajęć.

3. Opłata o której mowa w ust. 2 w przypadku uczęszczania do tego samego przedszkola rodzeństwa :

1) ulega obniżeniu za drugie dziecko na 0,30 złotych za godzinę ,

2) za trzecie i kolejne dziecko nie jest pobierana ,

4. Opłatę pobiera się za czas faktycznego korzystania przez dziecko z zajęć określonych w § 2 ust.1 uchwały.

§ 3. 1. Opłata , o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Rodzice ( opiekunowie prawni ) dzieci uczęszczających do przedszkola pokrywają pełne koszty wyżywienia dziecka . Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.

§ 4. Opłatę o której mowa w § 2 wnosi się miesięcznie z dołu nie później niż do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego .

§ 5. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności , o których mowa w §2 określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem , a rodzicem dziecka ( opiekunem prawnym ), która określi w szczególności : okres na jaki jest zawierana , wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zakres korzystania z posiłków oraz termin wnoszenia opłat .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mędrzechów oraz dyrektorom publicznych przedszkoli .

§ 7. Traci moc uchwała nr VI/41/99 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

Przewodniczacy Rady Gminy


Wiesław Noga

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »