Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/332/2010 Rady Miasta Świdnik

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych dszkół działających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik oraz z zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych:
1. przedszkoli, w tym specjalnych
2. innych form wychowania przedszkolnego - punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego,
3. szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi.
§ 2. 1. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik dotację w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie gminy Świdnik wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Świdnik z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-2, otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego z budżetu gminy Miejskiej Świdnik dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Świdnik.
4. Szkoły podstawowe i gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejskiej Świdnik w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejska Świdnik.
5. Podmioty wymienione w §1, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu gminy Miejskiej Świdnik w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
§ 3. 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1.
2. Osoba ubiegająca się o dotację, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14. dni od dnia ich wystąpienia.
§ 4. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Miejską Świdnik wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w gminnych przedszkolach i szkołach ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, o których mowa w uchwale - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.
§ 5. 1. Dotacje przekazywane są w miesięcznych transzach, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotów, o których mowa w § 1.
2. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca w Urzędzie Miasta Świdnik informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dotacje za miesiące lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów lub wychowanków z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji.
§ 6. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, o których mowa w § 1, jest obowiązana przekazywać do Urzędu Miasta Świdnik pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:
1) miesięczne - w terminie do 10. dnia, po zakończeniu każdego miesiąca,
2) roczne - w terminie do 15. stycznia roku następnego.
2. Rozliczenie dotacji powinno uwzględniać:
1) kwotę otrzymanej dotacji w miesiącu rozliczeniowym,
2) kwotę otrzymanej dotacji narastająco,
3) faktyczną liczbę uczniów/wychowanków uczęszczających do szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w miesiącu rozliczeniowym (w tym niepełnosprawnych), a w przedszkolach również spoza gminy Świdnik,
4) kwotę wydatkowanej dotacji od początku roku, w tym w miesiącu rozliczeniowym w rozbiciu na poszczególne rodzaje wydatków.
3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów/wychowanków dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów/wychowanków i w rozliczeniu dotacji z dokumentacją przebiegu nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanego podmiotu.
§ 8. 1. Kontrolę przeprowadzają przedstawiciele Urzędu Miasta na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Świdnik.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego podmiotu w obowiązujących w nim dniach i godzinach pracy oraz w obecności pracowników tej jednostki.
3. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 7 oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.
§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres,
2) wskazanie osoby prowadzącej,
3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby odpowiedzialnej za finanse,
7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
9) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,
10) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3. dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,
11) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,
12) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu.
§ 10. 1. Przedstawiciel podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu. W takiej sytuacji zobowiązany jest w terminie 3. dni dostarczyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
4. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.
5. Osoba reprezentująca podmiot kontrolowany może zgłosić Burmistrzowi Miasta Świdnik, w terminie 7. dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń zawartych w protokole.
§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu podmiotowi Burmistrz Miasta Świdnik w terminie 14. dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 10 ust. 5, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.
2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Miasta Świdnik uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust. 5.
3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 1, Burmistrz Miasta Świdnik kieruje do kontrolowanego podmiotu wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności objętej kontrolą.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik
§ 13. Traci moc uchwała Rady Miasta Świdnik Nr XXVIII/214/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 roku z dnia w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik (D. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 roku, Nr 148, poz. 2668).
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/332/2010
Rady Miasta Świdnik
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

wniosek o udzielenie dotacji oświatowej
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/332/2010
Rady Miasta Świdnik
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/332/2010
Rady Miasta Świdnik
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Miesięcne rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu GMŚ
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe