Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/206/2010 Rady Gminy Wohyń

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wohyń na 2011r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (MP. Nr 76, poz. 960) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wohyń na 2011r., określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (MP. Nr 68, poz. 886) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 32 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczacy Rady


mgr Roman Domański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe