Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/67/2012 Rady Gminy Nielisz

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ( Dz.U. Nr 45 poz. 235 ze zm. ),art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) RADA GMINY NIELISZ uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Nielisz w kwocie 350 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nielisz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Nowiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe