Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/89/2012 Rady Gminy Krzywda

z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Krzywda i jej podległym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Krzywda oraz podległym jej jednostkom organizacyjnym.

§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o:

1) należności - rozumie się poprzez to przypadające Gminie Krzywda lub jej podległym jednostkom organizacyjnym cywilnoprawne należności pieniężne bieżące lub zaległe stanowiące należność główną wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności(należności uboczne) według stanu na dzień udzielenia ulgi, a w przypadku gdy należność główna została zapłacona - sumę odsetek i kosztów ich dochodzenia;

2) ulgach - należy przez to rozumieć umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności;

3) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłaty należności na rzecz Gminy Krzywda lub jej podległym jednostkom organizacyjnym;

4) minimalnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone według zasad określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. ( Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.);

5) wójcie - rozumie się Wójta Gminy Krzywda.

§ 3. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 4. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny , na wniosek dłużnika:

1) mogą być umarzane w całości lub części,

2) mogą być odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Ulgi wymienione w ust. 1 mogą zostać udzielone, jeżeli wystąpi:

1) ważny interes dłużnika;

2) ważny interes publiczny.

§ 5. 1. W przypadkach określonych w paragrafie 4 uchwały oraz w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w których ulga udzielana przedsiębiorcy stanowić będzie pomoc publiczną, udzielanie jej następuje w ramach pomocy de minimis, której udzielanie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L.379 z 28 grudnia 2006 r.) oraz przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej ( Dz. Urz. UE.L z 2007 r. Nr 337, poz.35).

2. W celu pozyskania pomocy de minimis przedsiębiorca powinien przedstawić:

1) zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

2) oświadczenie o lokalizacji wykonywanej działalności i kategorii podmiotów korzystających z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę.

§ 6. Do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są:

1) Wójt Gminy Krzywda;

2) kierownik jednostki podległej, w odniesieniu do należności przypadającej tej jednostce, jeżeli jej wartość jest równa lub mniejsza od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa uprawnionemu organowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać uzasadnienie i być udokumentowany.

3. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, uprawniony organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

5. Uprawniony organ, po postępowaniu wyjaśniającym, podejmuje decyzje o udzieleniu ulgi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo uzasadnionego i udokumentowanego wniosku.

§ 8. 1. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek za zwłokę.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej w odpowiednim stosunku do tej należności umorzeniu podlegają odsetki za zwłokę.

4. Umorzenie części należności może nastąpić pod warunkiem uregulowania przez dłużnika, w zakresie i terminie określonym przez uprawniony organ, pozostałych należności.

§ 9. 1. Od należności pieniężnej, której spłatę odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonego terminu zapłaty, pod warunkiem dotrzymania terminów zapłaty.

2. Okres odroczenia terminu płatności oraz spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może przekroczyć 12 miesięcy.

§ 10. Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozkładanie na raty płatności należności pieniężnych następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego(umowa, porozumienie lub jednostronne oświadczenie woli).

§ 11. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku, gdy zostanie ustalone że:

1) dowody, na podstawie których uprawniony organ udzielił ulgi okazały się fałszywe;

2) dłużnik wprowadził uprawniony organ w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie;

4) dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat w określonym terminie.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywda.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Czerniec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe