| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Dorohusk

z dnia 28 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dorohusk oraz przyznawania nauczycielskich dodatków mieszkaniowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/134/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dorohusk oraz przyznawania nauczycielskich dodatków mieszkaniowych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego w poszczególnych szkołach. " ;

2) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

" 1. Dyrektorowi szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 45 % średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, uzależniony od liczby oddziałów w danej szkole:

Liczba oddziałów w szkole

do 8 oddziałów

9-15 oddziałów

powyżej 15 oddziałów

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora

10-30% średniego wynagrodzenia
nauczyciela mianowanego

20-40% średniego
wynagrodzenia nauczyciela
mianowanego

25-45% średniego
wynagrodzenia nauczyciela
mianowanego

2. Dla wicedyrektora szkoły i nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 10-30 % średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego. " ;

3) w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy czy opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) nauczycielom, którym powierzono w szkole wychowawstwo klasy w wysokości do 7% średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego w zależności od liczby uczniów w danym oddziale:

Liczebność oddziału

do 10 uczniów

11-24 uczniów

25 uczniów i powyżej

5 %

6%

7 %

średniego

średniego

średniego

Wysokość dodatku za

wynagrodzenia

wynagrodzenia

wynagrodzenia

wychowawstwo klasy

nauczyciela

nauczyciela

nauczyciela

mianowanego

mianowanego

mianowanego

" ;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

" 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób zamieszkujących wspólnie z uprawnionym nauczycielem wynosi miesięcznie:

1) osoba samotna 4 zł;

2) dwie osoby i więcej w rodzinie -5 zł.

2. Do osób- członków rodziny nauczyciela, o których mowa w ust.1, zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących i pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu;

2) dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu, uczące się i studiujące do 26 roku życia;

3) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

3. Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust.1. Małżonkowie wspólnie wykazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku o którym mowa w ust.2- na wspólny wniosek małżonków.

5. Nauczycielom dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi -Wójt Gminy Dorohusk.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

7. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym nauczyciel złożył wniosek o przyznanie dodatku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dorohusk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. " ,

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Prystupa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »