| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/194/13 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnobród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.,poz. 391 z póź. zm.) Rada Miejska, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnobród otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Misztal


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/194/13
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
z dnia 21 marca 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Krasnobród

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie Krasnobród.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) uprzątanie i zbieranie odpadów powstałych na terenie nieruchomości;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

4) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

5) mycie pojazdów samochodowych (osobowych) poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem stosowania środków ulegających biodegradacji przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości oraz sąsiedniej, a powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

6) mycie pojazdów ciężarowych poza myjniami jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki po uprzednim przejściu przez łapacz oleju i odstojniki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w sposób umożliwiający ich usuniecie, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

7) prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych w specjalistycznych warsztatach, drobne naprawy doraźne mogą być dokonywane poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości za zgodą właściciela i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów.

§ 3. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady lub workach należy poddać sortowaniu w celu oddzielnego gromadzenia przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych akumulatorów, zużytych ogniw i baterii (przenośnych, samochodowych ), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych, oraz przeprowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i przygotować do transportu, do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.

2. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania takie jak: opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego oraz plastik należy umieszczać w odrębnie przeznaczonych do tego celu workach lub pojemnikach, odpady te odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem.

3. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna), odpady budowlane i rozbiórkowe metale oraz makulaturę należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Gminę.

4. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) i opony wydzielone z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, należy przekazywać do punktu zbiórki wskazanego przez Gminę.

5. Wydzielony z odpadów komunalnych przeznaczony dla gospodarstw domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu) lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Gminę.

6. Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych we wskazanych aptekach na terenie gminy Krasnobród lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanym przez Gminę.

7. Zużyte akumulatory , baterie i ogniwa galwaniczne należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną takich produktów albo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Gminę.

8. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli nieruchomości, z tym, że owi właściciele tam gdzie jest to możliwe mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pozostali przekazują odpady ulegające biodegradacji do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Gminę.

Rozdział 4.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie odbywał się z następującą częstotliwością:

1) z terenu nieruchomości zamieszkałych:

a) zmieszanych odpadów komunalnych według harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,

b) wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych takich jak:

- opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i opakowania szklane ze szkła kolorowego raz na kwartał zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę,

- plastik raz na dwa miesiące zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę,

2) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) zmieszanych odpadów komunalnych:

- z obiektów gastronomii w miesiącach lipiec - sierpień codziennie, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- z hoteli, pensjonatów i innych obiektów całodziennego pobytu, pól namiotowych, w miesiącach lipiec - sierpień codziennie, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- z obiektów handlowych raz w tygodniu,

- z działek rekreacyjnych w okresie od 01 maja do 30 września raz w tygodniu, a w pozostałym okresie raz w miesiącu,

- z powszechnie dostępnych terenów użyteczności publicznej nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych takich jak:

- opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i opakowania szklane ze szkła kolorowego raz na kwartał zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę,

- plastik raz na dwa miesiące zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę,

- z terenów nieruchomości niezamieszkałych można również dostarczać wyżej wymienione frakcje odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Gminę.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z instrukcji ich eksploatacji.

§ 5. W przypadku punktów gastronomicznych i handlowych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność w okresie od 1 maja do 30 września wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 6. W okresie od 1 maja do 30 września, właściciele nieruchomości , na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych, oraz warunki rozmieszczania tych pojemników.

§ 7. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć się we własnym zakresie w znormalizowane pojemniki lub worki służące do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;

2) Gmina wyposaży właścicieli nieruchomości w worki z folii LDPE o pojemności 120 l w odpowiednich kolorach dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) odpady komunalne mogą być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, workach lub kontenerach, przeznaczonych wyłącznie do tego celu;

4) pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych mogą mieć pojemność: 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a kontenery KP 5-7 m3;

5) dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki w następujących kolorach:

a) kolor biały - odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego,

b) kolor zielony - odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego,

c) kolor żółty - plastik;

6) ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne w jakie muszą wyposażyć się właściciele nieruchomości, oraz worków dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych w które będzie wyposażać właścicieli nieruchomości Gmina:

a) w nieruchomościach zamieszkałych przez 1 osobę:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności: 60 l,

- co najmniej jeden worek 120 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

b) w nieruchomościach zamieszkałych przez 2 osoby:

- co najmniej jeden pojemniki o pojemności: 80 l,

- co najmniej jeden worek 120 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

c) w nieruchomościach zamieszkałych przez 3 - 4 osoby:

- co najmniej jeden pojemnik o pojemności: 120 l,

- co najmniej jeden worek 120 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

d) w nieruchomościach zamieszkałych przez 5 osób i więcej:

- co najmniej dwa pojemniki o pojemności 120 l, lub jeden pojemnik o pojemności 240 l,

- co najmniej po dwa worki 120 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

e) do gromadzenia odpadów na nieruchomościach gdzie powstają ich większe ilości możemy stosować pojemniki o pojemności 1100 l , oraz kontenery KP 5-7 m3.

§ 8. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Kosze na odpady, ustawione przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) na terenie miasta kosze typu ulicznego metalowe, betonowe lub plastikowe o pojemności od 35 do 70 l;

2) na przystankach komunikacyjnych w sołectwach kosze metalowe, betonowe lub plastikowe typu ulicznego o pojemności od 35 do 70 l;

3) na terenie zalewu kosze betonowe, metalowe o pojemności od 35 do 70 l i kosze plastikowe o pojemności 120 l i 240 l, oraz gniazda przeznaczone do zbiórki surowców wtórnych.

§ 9. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

1. Pojemniki i worki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym w granicach nieruchomości na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody oraz błota w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

2. W dniu odbioru właściciel nieruchomości jest zobowiązany udostępnić pojemniki i worki wypełnione odpadami komunalnymi w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd lub dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady i nie utrudniającym ruchu pieszego i kołowego.

Rozdział 6.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.

§ 10. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami na terenie gminy Krasnobród podejmowane będą działania zapewniające:

1) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

a) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

b) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywany do składowani w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w 1995 r.;

2) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców gminy;

3) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

4) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

§ 11. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór;

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem;

4) zwolnienie psów ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych i mało uczęszczanych pod warunkiem, że pies ma kaganiec i w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, chodnikach, deptakach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników;

7) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 12. 1. Na terenie Krasnobrodu ptactwo domowe można hodować na ogrodzonej posesji w sposób uniemożliwiający wydostanie się poza nieruchomość.

2. Chów i utrzymanie zwierząt w strefach ochrony uzdrowiskowej, reguluje Statut Uzdrowiska Krasnobród.

§ 13. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory itp.;

2) zabezpieczenie nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;

3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy pozostawione na ulicach, deptakach, i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary obejmujące:

1) zabudowę wielorodzinną,

2) zabudowę z obiektami lub magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w pkt. 1 należy przeprowadzić raz w roku w okresie od 1 września do 31 października.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Misztal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »