| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Sitno

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391ze zm.) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) - Rada Gminy Sitno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Sitno:

a) osobiście lub pocztą

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę pocztową.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć w terminie do dnia24 maja 2013 r.

§ 3. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP (po uprzednim założeniu konta na ePUAP skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej).

2. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego:

1) . Deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Hades-Bes,

2) Akceptowalne formaty załączników to:

a) DOC, RTF, ODT,

b) XLS, CSV,

c) TXT,

d) GIF, TIF, BMP, JPG

e) PDF

3) Wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie może przekroczyć 3 MB.

4) Deklaracje zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną przyjęte.

3. Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej: przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały i dołączenie deklaracji on-line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznejhttp://www.epuap.gov.pl.

§ 4. Właściciele nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. mieli zawarte umowy z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych, są obowiązani dołączyć kopię takiej umowy do pierwszej deklaracji składanej zgodnie z § 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Tukiendorf


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/192/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »