| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/425/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/360/13 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 - wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 24.965.673,61 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 19.475.677,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.489.995,98 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.258.324,95 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.374,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.500,00 zł.

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 432.456,00 zł Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 24.410.473,06 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 19.099.986,22 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 5.310.486,84 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 2.258.324,95 zł,

2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.374,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126.700,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.300,00 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 27.500,00 zł.

6) wydatki na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 565.001,00 zł. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie : Kwotę planowanej nadwyżki określa się w wysokości 555.200,55 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.724.425,67 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 4.279.626,22 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 5 otrzymuje brzmienie : " W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 19.077,87 zł

2) celowe w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000,00 zł.

6. § 6 otrzymuje brzmienie " Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

7. § 7 otrzymuje brzmienie: " Określa się":

1) wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. § 9 otrzymuje brzmienie :

1) Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.540.000,00 zł.

9. § 10 otrzymuje brzmienie :

1) Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 130.824,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Budzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/425/14
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/425/14
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/425/14
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/425/14
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/425/14
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LV/425/14
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LV/425/14
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »