| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Hrubieszów

z dnia 17 lipca 2015r.

w sprawie reasumpcji uchwały Nr XL/222/2014 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hrubieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1-3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 150) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hrubieszów w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XL/222/2014 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hrubieszów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hrubieszów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Fedorczuk


Załącznik do Uchwały Nr IX/43/2015
Rady Gminy Hrubieszów
z dnia 17 lipca 2015 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY HRUBIESZÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hrubieszów, w tym :

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

4) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Hrubieszów,

5) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach,

6) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieramy na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej,

7) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,

8) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

§ 2. Mieszkaniowy zasób Gminy Hrubieszów tworzą lokale określone w art. 2 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz.150).

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 3. 1. Gmina Hrubieszów gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale, o których mowa w § 2 uchwały, osobom nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, posiadającym niskie dochody.

2. Wysokość średniomiesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony nie przekracza:

- 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

- 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Wysokość średniomiesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku uzasadniająca oddanie w najem lokalu socjalnego nie przekracza:

- 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

- 50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 4. 1. Za warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia mieszkalna przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

2) zamieszkiwanie w lokalu , który ze względu na jego położenie, wyposażenie techniczne, nie jest odpowiedni dla najemcy i jego rodziny z powodu schorzeń narządu ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym, a poprawa warunków zamieszkiwania jest wskazana ze względu na ich stan zdrowia.

2. Warunki zamieszkania określone w ust.1 nie muszą być spełnione łącznie.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 5. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) pozbawionym lokali wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego;

2) zajmującym lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których stan techniczny uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie;

3) zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku z zamierzonymi inwestycjami gminy.

§ 6. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przysługuje osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi;

2) w stosunku, do których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego;

Rozdział 5.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu w zasobie mieszkaniowym Gminy Hrubieszów

§ 7. 1. Na pisemny wniosek najemców zajmujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hrubieszów, stosuje się obniżki czynszu.

2. Ustala się następujące kryteria dochodu gospodarstwa domowego uzasadniające obniżki czynszu oraz wysokość obniżek:

1) średni miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, w wysokości nie przekraczającej:

a) 50% najniższej emerytury - wysokość obniżki do 50 %,

b) 50% najniższej emerytury - wysokość obniżki do 50 %,

2) średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, w wysokości nie przekraczającej:

a) 75 % najniższej emerytury - wysokość obniżki do 50 %,

b) 100 % najniższej emerytury - wysokość obniżki do 30 %.

Rozdział 6.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hrubieszów oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu

§ 8. 1. Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy za zgodą Wójta Gminy.

2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w wyniku zamiany na 1 osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

3. Najemcy lokali mogą dokonywać zamiany lokali wchodzących w skład zasobu, jeżeli przemawiają za tym względy: zdrowotne, rodzinne i społeczne.

4. W przypadku zamiany lokali pomiędzy najemcami, z których chociaż jeden zalega z zapłatą czynszu i innych opłat zgoda Wójta Gminy Hrubieszów na zamianę może być wyrażona po dokonaniu spłaty tych należności.

Rozdział 7.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 9. 1. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego w Urzędzie Gminy Hrubieszów.

Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce aktualnego zamieszkania i zameldowania,

2) stan rodziny wnioskodawcy (stopień pokrewieństwa, wiek),

3) źródło dochodów członków rodziny wnioskodawcy z ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku,

4) określenie obecnych warunków lokalowych,

5) określenie rodzaju lokalu o jaki wnioskodawca się ubiega,

6) okres na jaki ma być zawarta umowa najmu,

7) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego ( w przypadku wniosku o lokal socjalny),

2. Złożony wniosek podlega wstępnej weryfikacji przez pracownika prowadzącego sprawy gospodarki mieszkaniowej Urzędu Gminy Hrubieszów.

3. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia kryteriów zawartych w niniejszej uchwale, wniosek nie zostaje skierowany do dalszego rozpatrzenia, o czym zainteresowany zostaje poinformowany na piśmie.

4. Jeżeli wnioskodawca spełnia kryteria zawarte w niniejszej uchwale, wniosek jest kierowany do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

5. W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą:

1) pracownik Urzędu Gminy,

2) przedstawiciel Rady Gminy z terenu obecnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy,

3) pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:

1) uczestniczenie w ocenie warunków socjalno- mieszkaniowych osób ubiegających się o wynajęcie lokalu,

2) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu.

7. Wynajmowanie lokali następuje sukcesywnie, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków z uwzględnieniem osób posiadających pierwszeństwo, odpowiednio do liczby wolnych lokali mieszkalnych lub lokali socjalnych.

8. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego podejmuje Wójt Gminy Hrubieszów.

§ 10. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas określony.

Rozdział 8.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 11. 1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy wzywa się do opróżnienia lokalu w wyznaczonym terminie i uiszczenia odszkodowania za cały okres zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 , gdy wezwanie nie odnosi skutku, gmina występuje do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu.

Rozdział 9.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

§ 12. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 będą oddawane w najem wnioskodawcy, którego rodzina składa się z co najmniej 5 osób.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »