reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/127/13 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 28 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn, zm.) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/107/05 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 15 kwietnia 2005r. (Dz.U.Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 63 poz.911 z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym .";

2) § 7 ust.2 i 3 otrzymują brzmienia:

Przyznane stypendium szkolne realizowane jest w następujący sposób:

1) w formie rzeczowej - opłacane bezpośrednio przez Gminę Bisztynek,

2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów rachunków, faktur, biletów miesięcznych lub innych dowodów poniesionych kosztów związanych z edukacją ucznia";

W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o tym, że wypłacona kwota wydatkowana zostanie na cele edukacyjne.";

3) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

Dochód na osobę w rodzinie ( stanowi % kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2009r. 175 poz.1362 z późn. zm.)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego ( stanowi % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2006 nr 139 poz.992 z późn.zm.)

do 50%

80% - 200%

Powyżej 50%- 100%

80%- 150%

"

4) § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest złożenie wniosku. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku do regulaminu lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art.90n ust.4 ustawy o systemie oświaty".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

........................................

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Filipczyk


Załącznik do Uchwały Nr XIX/127/13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 28 lutego 2013 r.

BURMISTRZ BISZTYNKA

Wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego*

1. Wnioskodawca

Nazwisko i Imię

Telefon *1

Dane wnioskodawcy

Rodzic
?

Dyrektor szkoły ?

Pełnoletni uczeń ?

Opiekun prawny ?

2. Dane o uczniu

Nazwisko i imię ucznia

Nazwisko i imię ojca

Nazwisko i imię matki

Data i miejsce urodzenia ucznia


PESEL *1

Adres stałego zameldowania
ucznia

Miejscowość

Ulica/nr

Kod pocztowy

Adres zamieszkania ucznia *2

Miejscowość

Ulica/nr

Kod pocztowy

Klasa do której uczęszcza

Maturalna

? tak
? nie

Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych

? tak
? nie

Jeżeli tak to w jakiej wysokości ?

3. Dane o szkole/ kolegium

Nazwa szkoły

Adres

Pieczątka szkoły i podpis potwierdzający uczęszczanie w/w ucznia do szkoły

4. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego*

a) oświadczam , że moja rodzina składa się z n/w osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

Lp

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce pracy-nauki

Stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy

1.

2.
2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie:

Lp

Rodzaj dochodu

Wysokość dochodu
netto **

1.

wynagrodzenie za pracę

2.

świadczenia rodzinne z dodatkami

3.

emerytury, renty inwalidzkie, socjalne i rodzinne

4.

stałe i okresowe zasiłki z pomocy społecznej

5.

dodatek mieszkaniowy

6.

alimenty; zaliczki alimentacyjne

7.

zasiłek dla bezrobotnych

8

dochody z gospodarstwa rolnego

9.

dochody z działalności gospodarczej

10.

inne dochody

Łączny miesięczny dochód w rodzinie

Ilość osób w rodzinie

Łączny miesięczny dochód w rodzinie na 1 osobę

c) inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium / zasiłku szkolnego :

- bezrobocie ?

- niepełnosprawność ?

- ciężka lub długotrwała choroba ?

- wielodzietność ?

- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych ?

- alkoholizm ?

- narkomania ?

- rodzina jest niepełna ?

- zdarzenie losowe ? (opisać z podaniem daty i udokumentowaniem okoliczności) ……

…….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej- w formach określonych w

§ 6. regulaminu:

a/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a
także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą ?

b/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, zakup stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego ?

c/ całkowite lub częściowe pokrycie uczniom szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczom kolegium kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ?

d/ świadczenie pieniężne, jeżeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej nie jest możliwe ?

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

…………………………… .....……...…………………….

Miejscowość, data czytelny podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

** Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania , pomniejszony o :

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- składniki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne nie zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność , a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

*1 wypełnić fakultatywnie

*2 W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia.

WAŻNE INFORMACJE :

1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września każdego roku w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

6. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu 15 września każdego roku. W takim przypadku do wniosku należy załączyć podanie do Burmistrza Bisztynka wyjaśniające przyczynę zwłoki.

7. Rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarując

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama