reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Mrągowskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mrągowskiego za 2013 rok

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 38a ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z póź. zm). Starosta Mrągowski swoim zarządzeniem Nr 4/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mrągowskiego w skład której weszli:

1. Bogdan Kurta - Starosta Mrągowski - Przewodniczący komisji

2. Radni delegowani przez Radę Powiatu w Mrągowie:

a) Janusz Alicji

b) Roman Koziatek

3. Osoby powołane przez Starostę:

a) Roman Osmański

b) Mirosław Kozak

c) Juliusz Brant

4. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji

a) Rafał Kiśluk

b) Jarosław Paśnikowski Do zadań komisji należy:

1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i staży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

5. Opiniowanie budżetu powiatu - w zakresie o którym mowa w pkt 1.

6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4

7. Opiniowanie zleconych przez Starostę innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w okresie sprawozdawczym (tj. od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku) odbyła dwa posiedzenia, na których zostały omówione następujące tematy :

1. Ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do sezonu turystycznego 2013r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego.

2. Opiniowanie pracy Policji i KP PSP w Mrągowie wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

3. Zapoznanie z budżetem powiatu na 2013r. w zakresie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

4. Sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa obywateli.

5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sezonu turystycznego 2013r.

6. Ocena przygotowania służb , inspekcji i straży do sezonu zimowego 2013/2014r..

7. Opracowanie założeń do " Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2014 - 2017"

8. Przyjęcie planu pracy komisji na 2014r Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa w dniu 22.05.2013r. której tematem było:

1. Ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do sezonu turystycznego 2013r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego.

2. Opiniowanie pracy Policji i KP PSP w Mrągowie wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

3. Zapoznanie z budżetem powiatu na 2013r. w zakresie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

4. Sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa obywateli. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele służb, inspekcji i straży zaproszeni goście na posiedzenie Komisji stwierdzając min.: Ocenę przygotowania służb , inspekcji i straży do sezonu turystycznego 2013r., przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli na terenie powiatu mrągowskiego oraz ocenę stanu zagrożeń porządku publicznego dokonali przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży zaproszeni na posiedzenie stwierdzając co następuje: Pan Zygmunt Kisielewski - Prezes Oddziału WOPR Mrągowo w swoim wystąpieniu stwierdził, że Oddział Miejsko-Powiatowy WOPR w Mrągowie jest przygotowany do sezonu turystycznego 2013r. Odział Miejsko-Powiatowy WOPR w Mrągowie dysponuje sprzętem wodnym jn;

- łodzie motorowe 8 szt. (w tym 2 maja uszkodzone silniki);

- skuter Yamaha 1 szt;

- łodzie wiosłowe 2 szt; (wszystkie łodzie wyposażone SA w podstawowy sprzęt ratowniczy). W ramach współpracy z jednostkami samorządowymi na terenie powiatu mrągowskiego realizacja zadań publicznych w sezonie 2013r., jak określił Pan Prezes przedstawia się następująco:

- Gmina Miasto Mrągowo - jezioro Czos; profilaktyka , szkolenia i zabezpieczenie osób na wodach i terenach przywodnych na terenie miasta Mrągowa. W okresie od 1 maja 2013r. do 10 października 2013r.

- Gmina Mrągowo - jezioro Probarskie i jezioro Salent oraz działania profilaktyczne na jeziorze Juno i Juksty:

- zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie gminy Mrągowo,

- profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrona środowiska wodnego. Powyższe zadania realizują 2 drużyny w okresie od 18.06.2013r. do 15.09.2013r.

- Gmina Piecki - jezioro Mokre i jezioro Białe oraz działania profilaktyczne na jeziorze Wągiel

- zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie gminy Piecki. Powyższe zadania realizują 2 drużyny WOPR (posiadający uprawnienia) w okresie od 1 czerwca 2013r. do 15 września 2013r. Ponadto jak poinformował Prezes Pan Kisielewski WOPR Mrągowo : w ramach zadań publicznych pełni dyżury połączone z patrolami wodnymi oraz zabezpiecza wszystkie imprezy organizowane na akwenach oraz terenach przyległych ( wg zgłoszeń organizatorów i władz samorządowych). Prowadzi stałą współprace z Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie. W ramach działań profilaktycznych WOPR Mrągowo jest przygotowane do przeprowadzenia pokazów ratownictwa wodnego wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przed medycznej mających na celu wpojenie podstawowych wiadomości praktycznych o ratownictwie wodnym poprzez praktyczne pokazanie jak ratować ludzi topiących się oraz jak udzielać pierwszej pomocy przed medycznej. Podsumowując Pan Prezes Zygmunt Kisielewski powiedział, iż Oddział Miejsko - Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mrągowie jest przygotowany do realizacji zadań statutowych sezonu turystycznego 2013r. na terenie powiatu mrągowskiego w miarę pozyskanych środków finansowych przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Mrągowie i Komendą Powiatową policji w Mrągowie oraz WOSZK Mrągowo. Przyznane dotacje na sezon 2013r. pozwalają na pełnienie dyżurów jedynie w dni świąteczne oraz weekendy gdyż zmienne warunki pogodowe zmuszają Nas do zabezpieczenia środków finansowych na niespodziewane akcje ratownicze, naprawy awaryjne, których niestety nie można przewidzieć a przykładem tego może być sztorm, który wystąpił w miesiącu maju i lipcu ubiegłego roku na wodach powiatu mrągowskiego podczas którego dyżurne załogi WOPR uratowały 29 osób w sytuacji zagrożenia życia. Kolejnym referującym był Pan Leszek Gryciuk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie. Pan Gryciuk stwierdził, że w związku ze znacznie wydłużonym okresem zimowym w br. część corocznych robót utrzymania dróg nie została jeszcze zakończona. Do chwili obecnej w ramach bieżącego utrzymania dróg PZD wykonał m.in. następujące roboty:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w zakresie usunięcia wybojów i większych spękań na podstawowej sieci dróg powiatowych są ukończone, natomiast na pozostałych drogach sieci uzupełniającej są i będą kontynuowane.

- drogi o nawierzchni gruntowej zostały wyprofilowane, większość dwukrotnie, w miarę potrzeb będą profilowane na bieżąco.

- oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie, wszelkie usterki usuwane są niezwłocznie.

- oznakowanie poziome, głównie przejścia dla pieszych, nie zostały jeszcze odnowione ale jeszcze w tym tygodniu pracownicy PZD rozpoczną odnawianie, malowanie pasów.

- zieleń przydrożna jest utrzymana na bieżąco, drzewa suche, obumarłe przeznaczone do wycinki zostały usunięte, a widoczne suche gałęzie usuwane są na bieżąco. W okresie jesienno-zimowym nadrobiono znaczne zaległości z lat poprzednich w zakresie likwidacji zakrzaczenia i odrostów drzew.

- oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta Mrągowa wykonywane jest we własnym zakresie , systematycznie siłami służb obwodu drogowego, a w Mikołajkach przekazane porozumieniem Gminie Mikołajki. W ramach remontów z powodu braku środków finansowych nie zaplanowano dotychczas żadnych odnów nawierzchni dróg. Przewiduje się remonty chodników siłami własnymi zgodnie z ewentualnymi porozumieniami zawartymi pomiędzy powiatem i gminami powiatu mrągowskiego. W tegorocznym planie finansowym PZD brak jest środków na inwestycje w zakresie przebudowy, co może skutkować szybką degradacją stanu dróg, a w konsekwencji zdecydowanie zwiększonymi nakładami na: - remonty cząstkowe, - roszczenia odszkodowawcze, - rosnącym niezadowoleniem użytkowników dróg. Reasumując P. Gryciuk stwierdził, że do sezonu turystycznego 2013r. drogi kategorii powiatowej na terenie powiatu mrągowskiego będą wyremontowane i przygotowane na przyjazd turystów. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie Pan Tomasz Klimek Na wstępie Pan Komendant KPP Mrągowo poinformował o nowej akcji profilaktycznej jaka ma być wdrażana na terenie kraju - Noc Profilaktyki - polegać ma na min. przedłużaniu pracy urzędów w celach edukacyjnych. Akcja skierowana ma być do młodzieży. Następnie poinformował o utracie przez KPP Mrągowo 3 etatów, łącznie komenda posiada 106 etatów w tym 2 wakaty. W pionie Prewencji pracuje 23 policjantów, w Ogniwie Ruchu Drogowego 12 policjantów i 10 dzielnicowych. Siły te dysponują 12 radiowozami z czego 10 jest sprawnych. Siły te w sezonie letnim 2013r. zostaną wsparte policjantami z ościennych powiatów jak i Oddziałów Prewencji prawdopodobnie w liczbie 10 policjantów. Policjanci ci oddelegowani będą do Piecek i Mikołajek. Na jeziorze Czos zaplanowanych jest ok. 90 służb. Ponadto w swoim wystąpieniu Pan Komendant nadmienił między innymi, iż sezon letni to czas kiedy tereny Warmii i Mazur odwiedza zwiększona liczba osób w celach wypoczynkowych. Jest to również okres organizacji dużej ilości imprez również o charakterze masowym. Powyższe czynniki sprawiają, że w tym czasie wzrasta liczba interwencji policyjnych i zdarzeń drogowych. Jednak dobra organizacja, dodatkowe środki oraz pomoc ze strony innych służb i instytucji mrągowscy policjanci są w stanie sprostać dodatkowym trudnościom. W zakresie bezpieczeństwa na drogach policjanci Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie będą prowadzić w sezonie letnim wzmożone działania kontrolno - prewencyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu mrągowskiego oraz ograniczenie liczby wypadków drogowych i ich skutków. Są to działania pod nazwą :"Truck" i "BUS" . Prowadzone będą także akcje : "Alkohol i narkotyki", "Dyskoteka", "Prędkość", "Pasy", ukierunkowane na kierujących pojazdami. Prowadzone ponadto będą akcje "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" ukierunkowane na pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Przez cały okres wakacji mieszkańcy powiatu mrągowskiego będą mogli zgłaszać potrzebę kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież na zorganizowany wypoczynek. Ponadto prowadzone będą akcje "Bezpieczny weekend", "Bezpieczna Podróż" oraz "Pasażer" prowadzone w dniach wzmożonego ruchu na drogach tzn. w czasie rozpoczęcia i zakończenia wakacji, a także w dni weekendowe.. Do walki z piratami drogowymi policjanci ruchu drogowego będą stosowali posiadane urządzenia służące do kontroli prędkości pojazdów w ruchu drogowym przede wszystkim laserowe mierniki prędkości oraz elektroniczne analizatory wydechu do pomiaru stanu trzeźwości kierujących pojazdami. Policjanci pracować będą zarówno z użyciem pojazdów oznakowanych z wideorejestratorem jak i na motorach . Policjanci z Komisariatu Policji w Mikołajkach w sezonie letnim pracować będą dodatkowo na dwóch łodziach, które będą strzegły bezpieczeństwa na jeziorach: Mikołajskim, Tałty, Śniardwy, Ryńskim i Bełdany. W tym czasie będą licznie kontrolować jednostki pływające, zwracając szczególną uwagę na respektowanie przepisów dotyczących stanu trzeźwości osób wypoczywających na wodzie. W sezonie letnim policjanci z Mikołajek współpracować będą z WOPR-em i Strażą Rybacką w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom i zmniejszenia wykroczeń na wodach. W sezonie letnim na terenie miasta odbywać się będzie szereg imprez, a wśród nich jest impreza masowa wymagająca specjalnego zabezpieczenia pod kątem bezpieczeństwa - Piknik Country w dniach od 26 do 28 lipca. W tym czasie mrągowskich policjantów wesprą funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji z Olsztyna, a także policjanci ruchu drogowego z całego województwa oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ponadto zaangażowane będą służby z całego Województwa i KMP Olsztyn. Ponadto przez cały okres wakacji będą trwały wzmożone działania prewencyjne pod nazwą " Bezpieczne Wakacje". W ramach akcji policjanci z KPP w Mrągowie będą dokonywać kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanych na terenie powiatu mrągowskiego. Funkcjonariusze prowadzić będą spotkania z uczestnikami kolonii, półkolonii i obozów na temat bezpiecznych zachowań podczas wakacji. W miesiącach od czerwca do sierpnia prowadzone będą także działania prewencyjno - operacyjne np.: "Chrońmy dzieci przed alkoholem", w celu ujawnienia sprawców przestępstwa sprzedaży alkoholu osobom do lat 18. W tym celu funkcjonariusze sprawdzać będą miejsca gromadzenia się młodzieży pod kątem spożywania alkoholu i przebywania tam osób nieletnich będących pod wpływem alkoholu, a tajże dokonywać będą kontroli i obserwacji punktów sprzedaży i podawania alkoholu pod kątem podawania napojów alkoholowych nieletnim. Pan Kamil Golon - KP PSP w Mrągowie swoje wystąpienie rozpoczął od omówienia przygotowania KP PSP w Mrągowie do sezonu letniego 2013. Wymienił min. czynniki, które w okresie letnim w zasadniczy sposób wpływają na wzrost ilości pożarów i innych miejscowych zagrożeń odnotowywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, są to:

1. Skupisko większej koncentracji przemysłu, które występuje głównie na obszarach i w granicach miasta Mrągowa. Do większych zakładów można zaliczyć ZPM Mlekpol, WILD Polska, CMB Mrągowo, Farmtrac Tractors Europe, Hls Stalbud, ZPO Warmia.

2. Koncentracja obiektów związanych z wypoczynkiem turystów.

3. Organizacja dużej ilości imprez masowych.

4. Powstawanie supermarketów.

5. Występowanie znacznej ilości obszarów wodnych i związanych z tym ruch turystyczny.

6. Wzmożony ruch turystyczny na drogach.

7. Duży procent zalesienia i udział borów Sosnowo - Świerkowych.

8. Długotrwałe okresy suszy.

9. Występowanie gwałtownych opadów deszczu, gradobić, huraganowych wiatrów i innych kataklizmów. Pan Golon omówił statystykę zdarzeń w porównaniu za rok 2012 i 2013. Zestawienie sił i środków OSP, przeznaczonych do przeprowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych w powiecie mrągowskim oraz gotowość operacyjną jednostek OSP włączonych do KSRG. Działania prewencyjne KP PSP Mrągowo prowadzone są na bieżąco celem podniesienia bezpieczeństwa na terenie całego powiatu są to min: stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań do organizacji wypoczynku zbiorowego, kontrole w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów wczasowych, obozowisk, pól biwakowych, pensjonatów, campingów, itp., opiniowanie organizacji imprez masowych oraz nowopowstających i zmieniających przeznaczenie obiektów budowlanych. KP PSP do tej pory wydała 4 pozytywne opinie dotyczące możliwości organizacji letniego wypoczynku na naszym terenie a klika jest w trakcie realizacji. Kontrole przeprowadzone na terenie powiatu to: 11 kontroli w obiektach użyteczności publicznej, 8 kontroli w obiektach zamieszkania zbiorowego, 3 kontrole w obiektach mieszkalnych, 7 kontroli w obiektach produkcyjno-magazynowych. W związku z kontrolami dokonano 14 odbiorów nowopowstałych lub przebudowanych obiektów. Ponadto podczas trwania sezonu KP PSP Prowadzić będzie stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż. W obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto w okresie letnim Straż Pożarna co roku bierze czynny udział w organizacji i zabezpieczeniu imprez rekreacyjno-rozrywkowych. W mediach przekazywane są informacje dotyczące zachowania się nad wodą mające na celu zapobieganie utonięciom i innym wypadkom związanym z wypoczynkiem w okresie wakacji. W szkołach prowadzone są pogadanki, uświadamiające najmłodszym, jakie mogą wystąpić zagrożenia i jak należy zachować się w określonej sytuacji. Podsumowując Pan Kamil Golon stwierdził, że do powierzonych zadań i obowiązków, strażacy są przygotowani i szkoleni przez cały rok. Posiadają specjalistyczne wyszkolenie i sprzęt pozwalający im podjąć wszelkie działania związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Pomimo dobrego wyszkolenia i wyposażenia strażacy borykają się również z ciągłymi brakami w wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt i z pozyskaniem środków na jego uzupełnienie. Podstawową bolączką jest brak samochodu ratownictwa wodnego i lekkiej, aluminiowej, płaskodennej łodzi oraz ubrań i automatów nurkowych. Wciąż pojawiające się ograniczenia finansowe, utrudniają nawet prowadzenie obowiązkowych legalizacji i przeglądów posiadanego sprzętu, nie wspominając już o możliwości uzupełnienia braków. Mimo to strażacy do swych zadań podchodzą z dużym zaangażowaniem. Współdziałają z innymi służbami w celu zwiększenia szans niesienia natychmiastowej i profesjonalnej pomocy. W sposób świadomy i zorganizowany podejmują wszelkie działania, dążące do tego by straty były jak najmniejsze. Niezbędne jest też wyposażenie jednostek OSP włączonych do KSRG w nowe lub nowsze samochody ratowniczo-gaśnicze. Następnie głos zabrał Juliusz Brant - Prezes OSP Mikołajk i - w swym wystąpieniu poinformował o rozpoczętym remoncie kurta przejętego od Policji. Kuter ten po remoncie ma służyć strażakom z OSP Mikołajki do pełnienia służb na wodzie czy wesprą policjantów i WOPR. Zreferował działania OSP dot. ich głównej działalności - gaszenie pożarów- jak i działalności prewencyjnej. Przedstawiciel Szpitala Powiatowego - Pani Izabela Dzierzgowska stwierdziła, że Szpital Powiatowy jest przygotowany do sezonu turystycznego 2013r Posiada 4 karetki w tym 1 - S - specjalistyczną, 1 T - transportową, 1 P - podstawową Mrągowo i 1 P - podstawową Mikołajki. Rejony obsługiwane przez Zespoły Ratownictwa Medycznego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Kadra medyczna jest przygotowana do rozpoczęcia sezony turystycznego, zaopatrzenie medyczne ( w leki, środki dezynfekcyjne, opatrunki, płyny infuzyjne, itp.) na bieżąco są zamawiane i uzupełniane. Podsumowując stwierdziła, że szpital jest w pełni przygotowany do sezonu. Pani Ewa Kopaniec zastępca PPIS w Mrągowie poinformowała zebranych, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mrągowie w okresie od 02.01.2013 - 15.05.2013 na terenie powiatu mrągowskiego przeprowadziła ogółem 70 kontroli sanitarnych, z tego w obiektach turystycznych i rekreacyjny - wypoczynkowych 6 kontroli. z uwagi na fakt, że większość obiektów turystycznych jest obiektami sezonowymi kontrole tych obiektów planowane są od maja do sierpnia. W analizowanym okresie dokonano kontroli nęły jeszcze części całorocznych obiektów świadczących usługi noclegowe; lustracji amfiteatru nad jeziorem Czos w Mrągowie i prowadzącej do niego promenady oraz tras turystycznych. Podczas lustracji ulic, placów, skwerów, terenów rekreacyjnych, parkingów zlokalizowanych na terenie powiatu oraz tras turystycznych stwierdzono, że ze względu na przedłużony okres zimowy, pod koniec kwietnia br. rozpoczęto dopiero prace porządkowe. PPIS w Mrągowie interweniował do właściwych jednostek, odpowiedzialnych za utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich oraz terenów przyległych o przyspieszenie prac porządkowych. Zaopatrzenie w wodę: Liczba wodociągów wg ewidencji - 35 z czego 32 to wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 3 - inne podmioty zaopatrujące w wodę. Miejscowości i ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane na terenie powiatu mrągowskiego są zaopatrywane w wodę z wodociągów publicznych i lokalnych. Miejscowości turystyczne, które korzystają z wodociągów sieciowych, w większości, posiadają wodę dobrej jakości. W 4 wodociągach produkowana woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia. Wiele obiektów turystycznych korzystających z własnych ujęć wody, mają obowiązek przebadania wody przed otwarciem sezonu turystycznego. Na stwierdzone w 2013 roku nieprawidłowości stanu sanitarno - technicznego urządzeń wodnych wszczęto 1 postępowanie w administracji. Prowadzono również 6 postępowań z 2012 roku, z których zakończono 3 uzyskując poprawę stanu sanitarnego urządzeń do produkcji wody. Na terenie powiatu mrągowskiego w latach ubiegłych nie było zorganizowanych kąpielisk, przed otwarciem sezonu kąpielowego organizatorzy zgłaszali jedynie miejsca wykorzystania do kąpieli. Organizatorzy miejsc wykorzystywanych do kąpieli mają obowiązek przebadać wodą na 2 tygodnie przed otwarciem sezonu, a sprawozdanie z badania wody przedstawić właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu celem wydania bieżącej oceny jakości wody. Na terenie powiatu zlokalizowane są 2 kompleksy basenowe:

- w hotelu Mercure Mrągowo" w Mrągowie - 5 niecek basenowych,

- w Hotelu "Gołębiewski" w Mikołajkach - 15 niecek wewnętrznych i 2 niecki zewnętrzne. Bieżący stan sanitarny basenów był kontrolowany przy poborze prób wody, który prowadzony jest zgodnie z harmonogramem. W okresie od 02.01.2013r do 15.05.2013r przeprowadzono 5 kontroli jakości wody, pobrano 26 prób wody z niecek basenowych. W analizowanym okresie przeprowadzono 1 kontrolę stanu sanitarnego Parku Wodnego TROPIKANA w mikołajkach, usterek nie stwierdzono. Stan sanitarny bazy noclegowej - do dnia 15.05.2013 skontrolowano 6 obiektów całorocznych, ich stan sanitarny nie budził zastrzeżeń PPIS w Mrągowie prowadzi 4 postępowania w administracji z 2012r na obiekty sezonowe, których termin realizacji ustalono do otwarcia obiektu na sezon letni 2013r. Podsumowując, przed sezonem letnim 2013 pracownicy sekcji higieny komunalnej przeprowadzili ogółem 97 kontroli w 69 obiektach. Za bieżące zaniedbania w 1 zakładzie fryzjerskim stosowano postępowanie mandatowe. W analizowanym okresie przeprowadzono 3 interwencje, wystawiono 8 opinii sanitarnych, wydano 18 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji zwłok. Nadzór nad funkcjonującym w okresie wakacji wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie powiatu mrągowskiego, prowadzony będzie na podstawie dostępnej dla pracowników PSSE, internetowej bazy wypoczynku. Do dnia 15.05.2013r nie wpłynęły jeszcze żadne zgłoszenia dotyczące organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu mrągowskiego. Sprawując nadzór nad obiektami żywieniowo-żywnościowymi przeprowadzono 205 kontroli sanitarnych, wydano 22 decyzje administracyjne zobowiązujące do usunięcia usterek w określonych terminach. Za usterki bieżące stosowano postępowania mandatowe 7 na kwotę 1100zł. Przygotowując PPIS do sezonu letniego 2013 przewidziano : zabezpieczenie nadzoru sanitarnego - ograniczenie urlopów pracowników PSSE od 15.06.2013r - do 15.08.2013r; Wzmożony nadzór nad urządzeniami do produkcji wody do spożycia, basenami, kąpieliskami; Wydawanie opinii sanitarnych dotyczących nadzorowanych obiektów oraz imprez masowych organizowanych na terenie powiatu; Wzmożony nadzór w czasie trwania imprez masowych; Pełna gotowość do podjęcia działań akcyjnych w sytuacjach nieprzewidzianych. Pan Starosta - Bogdan Kurta Szef Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dokonał podsumowania posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stwierdzając między innymi, że służby , inspekcje i straże są dobrze przygotowane do sezonu turystycznego 2013r. Zapoznał zebranych z Planem wydatków budżetu powiatu mrągowskiego na 2013r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Pan Starosta poinformował również zebranych , że następne posiedzenie Komisji planowane jest na miesiąc listopad 2013r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku spotykając się na kolejnym posiedzeniu w dniu 05.11.2013r dokonała:

1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sezonu turystycznego 2013r.

2. Ocena przygotowania służb , inspekcji i straży do sezonu zimowego 2013/2014r..

3. Opracowanie założeń do " Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2014 - 2017"

4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2014r . Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa w dniu 05.11.2013r w dyskusji głos zabrali przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz zaproszeni na posiedzenie Komisji goście, stwierdzając min.: Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sezonu turystycznego 2013r. oraz ocenę przygotowania służb , inspekcji i straży do sezonu zimowego 2013/2014r. dokonali przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży zaproszeni na posiedzenie komisji stwierdzając co następuje: Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie Pan Tomasz Klimek Pan Komendant KPP Mrągowo rozpoczął swoje wystąpienie od przedstawienia wybranych wyników w zakresie służb prewencyjnych osiągniętych przez policjantów w sezonie letnim. W wymienionym okresie odbyło się: 2301 służb patrolowych w porównaniu do 2012r.- 2542. Spadek liczby służb spowodowany był zmniejszoną ilością policjantów oraz mniejszym wsparciem oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej. Interwencje policyjne 2013r. - 3394 w 2012r. - 3495, w tym interwencji domowych 2013r. - 208 w 2012r. - 278. Odnotowano ogółem 649 wykroczeń, skierowano 260 wniosków o ukaranie, nałożono 207 mandatów, zastosowano 9 pouczeń i w 173 przypadkach odstąpiono od ukarania. W przypadku wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ujawniono ogółem 44 wykroczeń, sporządzono 30 wniosków o ukaranie, nałożono 7 mandatów karnych, nie zastosowano pouczeń w 7 przypadkach odstąpiono od ukarania. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu na drogach : ogółem odnotowanych 28 wykroczeń, nałożono 12 mandatów karnych, sporządzono 6 wniosków o ukaranie, zastosowano 0 pouczeń i w 10 przypadkach odstąpiono od kierowania wniosków do sądu. Wykroczenia przeciwko mieniu : tu ogółem odnotowano 182 wykroczeń, sporządzono 80 wniosków o ukaranie, nałożono 13 mandatów, w 89 przypadkach odstąpiono od ukarania. W przypadku służby na wodzie sytuacja wyglądała następująco : Ogółem było 93 służby, przeprowadzono 31 interwencji, dokonano 181 kontroli jednostek pływających, wylegitymowano 246 osób, ujawniono 8 przestępstw i 133 wykroczenia, nałożono 60 mandatów karnych na sumę 13 tyś. zł, skierowano 8 wniosków o ukaranie do sądu. Zorganizowano 27 służb patrolowych na J. Czos. Zabezpieczenie imprez : Miniony rok obfitował także w szereg imprez artystycznych na terenie powiatu mrągowskiego. Były to między innymi 32 Piknik Country oraz 70 Rajd Polski w Mikołajkach, który zabezpieczało 250 policjantów. Duże zaangażowanie, sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz ciężka praca funkcjonariuszy wspieranych przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego pozwoliła na właściwe zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym okresie. Zdarzenia kryminalne zaistniałe w okresie styczeń - wrzesień na terenie powiatu mrągowskiego: W omawianym okresie odnotowano spadek ogólnych wszczęć w stosunku do lat ubiegłych, w 2013r. było ich 771. Zmniejszyła się również wykrywalność, która jest spowodowana brakami kadrowymi. Przestępczość kryminalna- 502 wszczęcia ,utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do poprzedniego roku, wykrywalność wyniosła 55,1%. Kradzież mienia - 130 przypadków przy 42.1 % wykrywalności. Odnotowano 59 kradzieży z włamaniem, wykrywalność stanowi 50%. Odnotowano 7 rozbojów, a wykrywalność przestępczości rozbójniczej utrzymuje się na poziomie 91%. Nastąpił wyraźny spadek bójek i pobić , który miał miejsce w 3 przypadkach. Odnotowano 67 przypadków zniszczenie mienia, wykrywalność wyniosła 34,5%. W okresie od stycznia do września 2013r miały miejsce 4 utonięcia na terenie powiatu mrągowskiego. W samym sezonie turystycznym poszczególne przestępstwa przedstawiały się następująco: Odnotowano 83 kradzieże, 34 kradzieże z włamaniem, 2 bójki i pobicia, , 38 przypadków zniszczeń mienia, 4 rozboje. Pan Komendant nadmienił, iż w znacznym stopniu przestępstwom zniszczenia mienia mógłby zapobiec monitoring miasta, o który wnioskował w Urzędzie Miasta Mrągowo. Zdaniem Pana Komendanta Policja jest przygotowana do sezonu zimowego. Część pojazdów używanych przez Policję nie dysponuje oponami zimowymi. Komenda ma do dyspozycji o 5 etatów mniej w porównaniu do lat ubiegłych. Pan Komendant zadeklarował , iż pomimo ciężkiej sytuacji kadrowej i sprzętowej poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu będzie utrzymany jak w poprzednich latach. Następnie głos zabrał Komendant PSP w Mrągowie Krzysztof Kroszkiewicz, Pan Komendant poinformował zebranych o wydanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej zaleceniach, których spełnienie będzie kryterium w ocenie danej jednostki. Jednym z warunków jest obowiązek doposażenia w odpowiedni sprzęt, niestety z powodu ograniczonych możliwości finansowych KP PSP nie jest w stanie spełnić tych wymagań. Pomimo tych przeciwności Komenda próbuje pozyskać sprzęt innymi drogami. Do tej pory udało się zdobyć sprzęt nurkowy z Gołdapi o wartości 17 tyś. W planach jest też przesunięcie sprzętu z innych jednostek OSP na terenie kraju, które są lepiej wyposażone. Następnie przedstawiony został system szkoleń mrągowskich strażaków. Pan Komendant referując powiedział, że w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w powiecie, mrągowscy strażacy regularnie biorą udział w ćwiczeniach. Ćwiczenia realizowane są na każdej zmianie służbowej. Okresowo organizowane są także ćwiczenia Komendanta. Takie ćwiczenia to bardziej skomplikowane założenia realizowane wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych a także innymi służbami. W minionym sezonie miały miejsce ćwiczenia na WOSZK-u , oraz w zakładzie "WILD". Przed rozpoczęciem sezonu letniego przeprowadzono w placówkach oświatowych szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą. Pracownicy KP, uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy oraz poruszali sprawy bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Podobna tematyka była również omawiana na sesjach Rad Gmin oraz na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi. Strażacy zabezpieczali maratony pływackie, regaty, pokazy na wodzie i wszelkiego typu imprezy masowe. Przed sezonem letnim zorganizowano w komendzie akcję dla szkół i przedszkoli pod hasłem "Dni otwarte" . Tegoroczny sezon letni, i w tym roku, przyniósł liczne straty wyrządzone przez nawałnice, silne wiatry i opady gradu. Strażacy zawodowi i ochotnicy nieśli pomoc mieszkańcom naszego powiatu /m.in. Mrągowo, Boże, Stare Kiełbonki/, głównie po nawałnicy z dnia 9 sierpnia. Mrągowscy strażacy pomagali także w usuwaniu skutków anomalii pogodowych w powiecie giżyckim w miejscowości Kamionki. Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie powiatu w sezonie 2013r.: Czerwiec - ogółem 86 wyjazdów w tym 5 fałszywych, 12 pożarów, 69 miejscowych zagrożeń. Osoby poszkodowane: 12 rannych i 5 zgonów. Lipiec - ogółem 86 wyjazdów w tym 5 fałszywych, 18 pożarów, 63 miejscowych zagrożeń. Osoby poszkodowane: 13 rannych i 2 zgony. Sierpień - ogółem 79 wyjazdów w tym 7 fałszywych, 22 pożarów, 50 miejscowych zagrożeń. Osoby poszkodowane: 11 rannych i 1 zgon. Wrzesień - ogółem 77 wyjazdów w tym 3 fałszywych, 23 pożarów, 51 miejscowych zagrożeń. Osoby poszkodowane: 11 rannych i 1 zgon. Sezon turystyczny corocznie sprzyja zagrożeniom związanym z wypoczynkiem nad wodą.
Rok 2013 również nie obył się bez działań na akwenach wodnych. Niestety nasze poczynania niejednokrotnie ograniczały się jedynie do poszukiwań. Woda w ciągu tego roku pochłonęła 5 osób. Wszystkich działań na wodzie odnotowano 18. W ramach przeciwdziałania zatruciom tlenkiem węgla, 26 września został opublikowany w Kurierze Mrągowskim, artykuł dotyczący przygotowania budynków i mieszkań do zimy. Przypomniano mieszkańcom powiatu mrągowskiego o konieczności częstego czyszczenia przewodów kominowych oraz dokonywania przeglądów instalacji gazowych i grzewczych. 9 października opublikowano na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie artykuł - zdjęcie pt.: "Nie dla Czadu". Przypominający o konieczności wykonania podstawowych czynności przygotowawczych budynków i mieszkań do zimy. Dodatkowo rozdawane są ulotki informacyjne. W okresie kwiecień- sierpień 2013 roku przeprowadzone zostały inspekcje jednostek OSP z terenu powiatu mrągowskiego. Skontrolowano łącznie 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Inspekcje miały na celu ocenę stopnia przygotowania jednostek OSP do podjęcia działań ratowniczych. Wystawiono 6 ocen bardzo dobrych, 2 oceny dobre i 4 oceny niedostateczne. Z czego jedna jednostka poprawiło ocenę niedostateczną na ocenę dobrą. W 2013 r. Przeprowadzono Szkolenie Dowódców OSP. Łącznie przeszkolono 23 strażaków z terenu powiatu mrągowskiego. 9 listopada 2013 roku rozpocznie się szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu specjalnego OSP. Przygotowanie do sezonu zimowego obejmuje przede wszystkim na dbałości o sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który jest warunkiem utrzymania go w gotowości bojowej. Podjęte działania to przegląd samochodów i sprzętu pożarniczego, przygotowanie sprzętu do ratownictwa na lodzie, na bieżąco prowadzone są naprawy i konserwacja sprzętu. Jak co roku planujemy organizację szeregu ćwiczeń związanych z ratownictwem lodowym. Ćwiczenia będą organizowane na każdej zmianie służbowej oraz z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Apelujemy również do wszystkich, o pomoc osobom bezdomnym i samotnym w czasie nadchodzących mrozów i opadów śniegu. Przypominamy o konieczności usuwania śniegu zalegającego na płaskich dachach, oraz śniegu tworzącego nawisy zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Corocznie pomagamy służbom medycznym w dostaniu się do pacjentów mieszkających w rejonach gdzie dojazd jest utrudniony. Pani Izabela Dzierzgowska reprezentująca Szpital Powiatowy w Mrągowie jako następna przedstawiła ocenę pracy szpitala w sezonie letnim 2013r i stan przygotowania do zimy 2013/2014r. Pani Dzierzgowska poinformowała że, szpital dysponuje następującymi karetkami systemowymi: 1 karetka "S" 1 karetka "P" Mrągowo 1 karetka "P" Mikołajki 1 karetka "T" - transportowa, która nie należy do systemu. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem sezonu turystycznego w 2013r przedstawia się następująco : Ilość osób hospitalizowanych w szpitalu powyżej 2 godzin - czerwiec-217, lipiec-267, sierpień-224 , wrzesień- 160. Ilość zgłaszających się osób do sor - czerwiec 309, lipiec- 397, sierpień- 360, wrzesień-215 . Ilość wyjazdów do zgłoszeń - czerwiec 405, lipiec- 480, sierpień-463 , wrzesień- 333. Ilość wykonanych transportów(do innych szpitali, na badania) - czerwiec 66, lipiec- 73 , sierpień-62 , wrzesień- 70. Ilość wypadków komunikacyjnych - czerwiec 17, lipiec- 32 , sierpień-13 , wrzesień- 11 . W sezonie letnim odnotowano spadek Ilość osób hospitalizowanych w szpitalu w porównaniu do poprzedniego roku, niższą liczbę osób zgłaszających się do SOR oraz mniejszą ilość wykonanych transportów. Najwięcej osób hospitalizowanych(623 os.), zgłoszonych się osób do SOR (397 os.)oraz wyjazdów do zgłoszeń (480 os.) odnotowano w lipcu. Imprezy masowe w sezonie turystycznym 2013 r. nie były zabezpieczane przez karetki systemowe Szpitala. Poprawa bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013r. przez Szpital Powiatowy była realizowana poprzez udzielanie pomocy turystom odwiedzającym tereny naszego powiatu jak i mieszkańcom Powiatu Mrągowskiego. Podsumowując okres turystyczny roku 2013 biorąc pod uwagę wszystkie organizowane imprezy letnie, przebiegł bez żadnych poważnych zdarzeń. Ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego 2013/2014

- wszystkie karetki zostały wyposażone w opony zimowe,

- zaopatrzenie w leki, sprzęt medyczny na okres zimowy jest wystarczający,

- obsada personelu jest wystarczająca,

- na wyposażeniu karetek obowiązkowo zgodnie z wymogami NFZ i MZ znajdują się: saperki, toporki i łańcuchy na koła . PaniBeata Doraczyńska - PPIS Mrągowo. Poinformowała zebranych, iż sezon turystyczny 2013r. przebiegł pomyślnie. Na terenie powiatu w trakcie sezonu pracownicy sekcji higieny komunalnej przeprowadzili ogółem 139 kontroli w tym 121 w obiektach turystycznych. Przeprowadzono również 34 kontrole jakości wody, podczas których pobrano do badania 83 próby wody, z tego: 67 prób wody do spożycia, 16 prób wody z basenów kąpielowych. Zrealizowano 149 zleceń klientów na badanie wody. Za bieżące zaniedbania sanitarne w 1 ośrodku wypoczynkowym stosowano postępowanie mandatowe na kwotę 100zł, nieprawidłowości usunięto niezwłocznie. W analizowanym okresie odnotowano 3 interwencje. Dwie dotyczące niewłaściwego stanu sanitarnego w obiektach załatwiono we własnym zakresie, 1 przesłano do załatwienia wg kompetencji. Wystawiono 9 opinii sanitarnych, z tego 7 -dotyczyło nadzorowanych obiektów, 2-dotyczyły regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach. Wystawiono również 8 opinii dotyczących przeprowadzenia na ternie powiatu mrągowskiego imprez masowych. W ramach kontroli przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania w okresie od maja do czerwca 2013r. przeprowadzono 13 kontroli. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 3 decyzje. W okresie wakacji przeprowadzono 43 kontrole w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. W jednym obiekcie letniego wypoczynku wydano doraźne zalecenia, które usunięto w terminie 5 dni. Sprawując nadzór nad obiektami żywieniowo - żywnościowymi przeprowadzono 357 kontroli sanitarnych, wydano 36 decyzji administracyjnych zobowiązujących do usunięcia usterek w określonych terminach. Za usterki bieżące stosowano postępowanie mandatowe 17 na kwotę 2450 zł. W okresie sezonu turystycznego przeprowadzano również kontrole akcyjne. Podsumowując, Pani Beata Doraczyńska zaapelowała o pomoc w szkoleniach dla młodzieży dotyczących dopalaczy. Przekazała również ocenę przygotowania Inspekcji Sanitarnej do sezonu zimowego 2013/2014 informując, iż SANEPID dysponuje 1 samochodem wyposażonym w opony zimowe. Jak co roku odbywać się będą kontrole planowane oraz kontrole zorganizowanego, zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W odpowiedzi na prośbę Pani Doraczyńskiej Pan Komendant Klimek wyraził chęć pomocy w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń dla młodzieży. Pani Grażyna Bonikowska PPINB- W ramach zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, zgodnie ze wskazaniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, podjęto działania mające na celu kontrolę wypełniania przez właścicieli (zarządców) ustawowych obowiązków poddawania użytkowanych obiektów okresowym kontrolom stanu technicznego, usuwania stwierdzonych braków i nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania obiektów. W sezonie letnim 2013 r. kontroli następczej poddano obiekty budowlane użytkowane na terenie ośrodków wypoczynkowych -w ilości 14 obiektów, 67 placów zabaw , 5 obiektów wielkopowierzchniowych. Właścicieli obiektów budowlanych za nieprawidłowe wypełnianie ustawowych obowiązków ukarano 6 mandatami karnymi. Dodatkowo zobowiązano właścicieli kontrolowanych obiektów do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w dokumentach dotyczących utrzymania obiektów budowlanych. W ramach przygotowania do sezonu zimowego 2013/2014 r. planowane są: 1/ wystąpienie do właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych z przypomnieniem o obowiązku poddawania obiektów budowlanych okresowym kontrolom stanu technicznego ze szczególny zwróceniem uwagi na dostosowanie obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń i instalacji grzewczych celem wyeliminowania zagrożeń zaczadzeń tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem. Objęcie kontrolą i monitoringiem obiektów o płaskich dachach, w których może przebywać jednocześnie duża liczba osób, celem przypomnienia o obowiązku usuwania z dachów zalegającego śniegu, nawisów lodowych i śnieżnych. 2/ planowane kontrole obiektów wilkopowierzchniowych (o powierzchni zabudowy powyżej 2 000 m2 ) w zakresie wypełniania obowiązków przez właścicieli obiektów wynikających z art. 62 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego. 3/ Współdziałanie z innymi służbami w wyżej wymienionym zakresie. Kolejnym referującym był Pan Leszek Gryciuk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie. Pan Gryciuk stwierdził, że w związku ze znacznie wydłużonym okresem zimowym w część corocznych robót wydłużyła się . Jednak udało się je zakończyć przed rozpoczęciem sezonu letniego. PZD wykonał m.in. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w zakresie usunięcia wybojów i większych spękań na podstawowej sieci dróg powiatowych, drogi o nawierzchni gruntowej zostały wyprofilowane, większość dwukrotnie. Oznakowania pionowe i poziome zostały odnowione. W związku z tym, że stan dróg z roku na rok się pogarsza zaistniała potrzeba dwukrotnego zakupu emulsji asfaltowej oraz masy na zimno. W miarę posiadanych środków utrzymywana była zieleń przydrożna Zimowe utrzymanie dróg podobnie jak w latach poprzednich obejmuje prace mające na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych takimi zjawiskami atmosferycznymi jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością jezdni. Usuwanie oraz łagodzenie skutków tych zjawisk stanowi statutową działalność Powiatowego Zarządu Dróg. Plan zimowego utrzymania dróg na sezon 2013/2014 zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania ciągów dróg powiatowych oraz utrzymanie tych standardów w okresie trwania całego sezonu zimowego. Planowane standardy i zakres robót przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych odpowiadają najważniejszym potrzebom ruchu, wielkości środków finansowych oraz możliwości wykonawczych wynikających z ilości posiadanego sprzętu przez Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Lekarz Weterynarii - z-ca Pan Andrzej Zyskowski

Na podstawie pisemnej informacji przedstawionej przez Pana Andrzeja Zyskowskiego zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie została przyjęta ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli na terenie Powiatu mrągowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sezonu turystycznego 2013 wg PIW. Od początku 2013 PIW w Mrągowie rozpoczął badania monitoringowe chorób zakaźnych zwierząt, takich jak: gruźlica, bruceloza, enzootyczna białaczka bydła. Dodatkowo badania obejmują szereg innych chorób np. chorobę Aujeszkyego, gorączka Q, IBRJIPV, B TV .Obecnie zaczynamy badania jesienne i w sumie w roku 2013 wykonano: bruceloza: 2713 badań, gruźlica: 3912 badań, enzootyczna białaczka zwierząt: 2713 badań, choroba Aujeszkyego: 2643 badań. Badania te są niezbędne w celu utrzymania zdrowotności zwierząt gospodarskich, a poprzez to produktów pozyskiwanych od ww. zwierząt, spożywanych przez ludzi. Przeprowadzono od początku roku 61 obserwacji zwierząt (psy i koty). W okresie letnim, jak co roku, ilość obserwacji wzrosła. Obserwacje przeprowadzali lekarze urzędowi, jak również inspektorzy PIW Mrągowo. Istnieje możliwość przeprowadzania obserwacji stacjonarnej przez lek wet. Juliusz Święckiego, który w miejscowości Borowe posiada kojec dla zwierząt. Zgłoszono do PIW 5 przypadków podejrzenia wścieklizny. Badania laboratoryjne przeprowadzone w ZHW w Olsztynie w 3 zwierząt (sarna, pies i kot) dały wyniki ujemne. Jedna obserwacja zakończona wynikiem ujemnym, jedna zakończy się w przyszłym roku. Od 2001 roku w powiecie Mrągowo nie odnotowano przypadków wścieklizny. PIW w Mrągowie prowadzi również stały monitoring skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u lisów. Koła łowieckie dostarczyły do badań 60 lisów. Zbadano 58 szt. Pozostało jeszcze 10szt. Nadal zauważalny jest problemem bezdomnych zwierząt, które trafiają do schroniska w Bagienicach Małych. W roku 2013 rozpoczęto sterylizację psów w schronisku. Również sposób znakowania psów budzi zastrzeżenia inspektorów PIW Mrągowo, ze względu na to, że tatuaże są bardzo często nieczytelne. Problem pomoże rozwiązać powszechne chipowanie. Do chwili obecnej inspektorzy PIW Mrągowo przeprowadzili 86 kontroli gospodarstw utrzymujących bydło, świnie, owce, kozy i indyki na terenie powiatu. Wydano liczne zalecenia, których wynikiem były decyzje administracyjne. W roku 2013 inspektorzy PIW Mrągowo przeprowadzili 2 interwencje związane ze zgłoszeniami od mieszkańców i turystów niehumanitarnego traktowania zwierząt, niewłaściwych warunków utrzymania. W wyniku kontroli właściciele poprawili warunki utrzymania zwierząt. Ze względu na charakter spraw inspektorzy PIW Mrągowo wracają po pewnym okresie czasu do kontrolowanych gospodarstw, aby sprawdzić czy uchybienia nie powtarzają się.

W związku z pojawieniem się na terenie Białorusi i Rosji afrykańskiego pomoru świń przeprowadzono akcję informacyjną wśród rolników utrzymujących świnie, a także wśród lekarzy wolnej praktyki. Ocena przygotowania PIW do sezonu zimowego 2013/2014r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie działa sprawnie cały rok, włączając w swoje działania 16 lekarzy urzędowych (lekarzy prowadzących prywatne praktyki, którzy wyznaczeni zostali przez PLW do czynności urzędowych). W sezonie zimowym działania inspekcji dalej obejmują badania zwierząt, obserwacje, kontrole gospodarstw i podmiotów. Zwraca się szczególną uwagę na niedopełnienie ustawowego obowiązku zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (2 gminy i miasto) Problemem w okresie zimowym, jak co roku jest postępowanie ze zwierzętami dzikimi, które podchodzą do domów i siedlisk w związku ze zmniejszeniem bazy żywieniowej. W okresie zimowym kierowane są również prośby o interwencje w związku z pojawieniem się, np. lisów są kierowane do PIW Mrągowo, który stara się pomóc rozwiązać problemy, chociaż w tym przypadku odpowiednie kompetencje mają myśliwi, policja, straż pożarna. Następnie głos zabrał Juliusz Brant - Prezes OSP Mikołajki - odnosząc się do jednej z większych imprez na terenie powiatu mrągowskiego- 70 Rajdu Polski, który w jego ocenie był źle przygotowany. Pomimo dobrze wykonanej pracy ze strony poszczególnych służb, organizator nie stanął na wysokości zadania, mi. dopuszczając do przejazdu odcinki drogi, które nie uzyskały pozytywnej opinii Policji. Kolejny zabrał głos Pan Roman Osmański - Naczelnik CZK przedstawiając zebranym założenia do "POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI" na lata 2014 - 2017. W ramach programu przewiduje się działania mające na celu: zmniejszenie poczucia zagrożenia, ograniczenie przestępczości oraz poprawę ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. W programie przywiązuje się duże znaczenie do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw oraz do ustalenia przyczyn zagrożeń. Wymaga to podejmowania, obok działań represyjnych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych. Tylko wspólne, systematyczne i skoordynowane działania służb miejskich i państwowych, samorządów , różnych instytucji i organizacji oraz mieszkańców mogą doprowadzić do wyraźniej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Program będzie również obejmował propozycje działań profilaktycznych i zapobiegawczych w zakresie: demoralizacji i przestępczości nieletnich; przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; przeciwdziałania przestępczości przeciwko mieniu
i życiu ; poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; ochrony przed pożarami i miejscowymi zagrożeniami; zabezpieczenia infrastruktury Powiatu; zapobiegania skażeniom i epidemiom; przeciwdziałania zagrożeniom pochodzenia zwierzęcego. W całości program został poddany do szerokiej konsultacji samorządom powiatu mrągowskiego, Policji, Straży Pożarnej, Sanepidowi oraz Weterynarii. Po zaakceptowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa będzie przedstawiony na Radę Powiatu do uchwalenia. Pan Roman Osmański złożył również wniosek o skierowanie prośby o zakup stacjonarnych syren alarmowych do odpowiednich instytucji. Pan Starosta - Bogdan Kurta przedstawił projekt Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2014 rok. Następnie przewodniczący Komisji dokonał podsumowania i zamknięcia posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podsumowanie Bezpieczeństwo publiczne to system zorganizowanych i skoordynowanych działań Policji, samorządów, straży, inspekcji , służb i organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Dokonując oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Powiatu Mrągowskiego można stwierdzić jak realizowały swoje zadania podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swoich posiedzeniach dokonała oceny stanu zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu Mrągowskiego w odniesieniu do "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa" Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jak widać z powyższego sprawozdania zajmowała się problematyką związaną z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania służb, inspekcji i straży do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w okresie letnim i zimowym na terenie Powiatu. Przeprowadzono dyskusję na temat problemów stojących przed poszczególnymi służbami w zakresie zabezpieczenia okresu letniego i zimowego. W toku dyskusji na temat przygotowań i problemów służb, inspekcji i straży do zabezpieczenia sezonu letniego i zimowego przedstawiciele służb przekazali informacje ,z których wynikało, że służby były przygotowane do sezonu turystycznego 2013r. i są przygotowane do sezonu zimowego 2013/2014r. pomimo pewnych obiektywnych trudności. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb , inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, wykazało że w/w jednostki wykonują swoje zadania w określonym zakresie prawidłowo.

Starosta Mrągowski


Bogdan Kurta

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama