reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/338/2014 Rady Gminy Prostki

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prostki

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.) Rada Gminy Prostki uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych ustawami oraz innych przypadkach ważnych dla wspólnoty samorządowej gminy Prostki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/90/03 Rady Gminy Prostki z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Prostki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Długołęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/338/2014
Rady Gminy Prostki
z dnia 30 września 2014 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prostki

§ 1. 1. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Prostki z wyjątkiem, gdy przepisy ustaw stanowią inaczej.

2. Konsultacje przeprowadza się:

a) w przypadku, gdy wymagają tego przepisy ustaw;

b) z inicjatywy Wójta;

c) z inicjatywy Rady Gminy;

d) na wniosek min 10% mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organów samorządowych, zamieszkujących obszar objęty przedmiotem konsultacji;

e) na wniosek co najmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.)

3. Wniosek o ogłoszenie konsultacji społecznych złożony z inicjatywy Rady Gminy lub mieszkańców lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinien zawierać opis przedmiotu konsultacji, sposoby konsultacji oraz uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

4. W przypadku wniosku mieszkańców należy wskazać osobę reprezentującą wnioskodawców, jej dane kontaktowe oraz wykaz osób popierających wniosek zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własnoręczny podpis.

5. W przypadku wniosku organizacji i podmiotów należy wskazać organizację reprezentującą wnioskodawców i osobę do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi oraz wykaz organizacji i podmiotów popierających wniosek zawierający nazwę, siedzibę, dane kontaktowe, imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oraz ich własnoręczne podpisy.

6. Wniosek o ogłoszenie konsultacji społecznych Wójt rozpatruje w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego wpłynięcia, informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Konsultacje są prowadzone w sposób planowy i udokumentowany.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w sposób bezpośredni lub/i pośredni

2. Bezpośrednie sposoby konsultacji to:

a) przekazanie opinii podczas otwartego spotkania konsultacyjnego;

b) przekazanie opinii na specjalnie zwołanym zebraniu wiejskim;

c) aktywizujące metody wypracowania opinii i rekomendacji z mieszkańcami wykorzystujące opisane polskie i zagraniczne formy, narzędzia, techniki, metody partycypacji obywatelskiej, w tym m.in. warsztat projektowy, warsztat przyszłościowy, kawiarnia obywatelska, narada obywatelska, ocena partycypacyjna, otwarta przestrzeń, sąd obywatelski, wywiad grupowy, spacer badawczy.

3. Pośrednie sposoby konsultacji to:

a) przekazanie Wójtowi pocztą tradycyjną wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego z opinią do projektu w okresie trwania konsultacji;

b) przekazanie opinii przy pomocy narządzi teleinformatycznych (np. podstrona do konsultacji na portalu informacyjnym, ankieta internetowa, sondaż internetowy, e-mail itp. stosowane aktualnie przez Wójta) w okresie trwania konsultacji.

4. Możliwe jest łączenie kilku sposobów konsultacji, o których mowa w ust. 2 i 3

5. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Konsultacje są każdorazowo ogłaszane przez Wójta w formie zarządzenia.

2. Zarządzenie o ogłoszeniu konsultacji zawiera w szczególności:

a) przedmiot i cel konsultacji;

b) bezpośrednie i pośrednie sposoby konsultacji;

c) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

d) zasięg terytorialny konsultacji;

e) uprawnione do udziału w konsultacjach osoby;

f) nazwę komórki organizacyjnej oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;

g) dołączony projekt konsultowanego dokumentu lub/i określenie miejsca jego publikacji;

h) wzór formularza konsultacyjnego.

3. Ogłoszenie o konsultacjach Wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

a) na stronie internetowej gminy;

b) na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy.

4. Konsultacje nie mogą trwać krócej niż 7 dni roboczych.

5. Z konsultacji społecznych sporządzony jest raport zawierający w szczególności:

a) wykaz zgłoszonych opinii;

b) uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych opinii.

6. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych przekazywany jest Radzie Gminy oraz podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

§ 4. 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Wójta i Rady Gminy.

Załącznik

do załącznika nr 1 do Uchwały Nr LV/339/2014

Rady Gminy Prostki

z dnia 30 września 2014 r.

Formularz konsultacyjny

1.

Nazwa podmiotu zgłaszającego uwagę, opinię, propozycję (wpis lub pieczątka podmiotu) lub imię i nazwisko osoby fizycznej

2.

Dane teleadresowe podmiotu (adres korespondencyjny, tel., e-mail) lub adres zamieszkania osoby fizycznej

3.

Osoba do kontaktu w sprawie konsultacji (imię i nazwisko, tel., e-mail)

4.

Przedmiot konsultacji

5.

Państwa uwagi, opinie, wnioski, rekomendacje:

6.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu konsultacji społecznych

7.

Czytelny podpis(y) upoważnionej(ych) osoby(ób) do reprezentacji podmiotu (wpis: imię i nazwisko, funkcja lub pieczątka imienna i podpis)

8.

Data wypełnienia formularza

Dziękujemy za zgłoszenie uwag, opinii i propozycji!

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama