reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2014 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z poź. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVII/196/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. wprowadza się następujące zminy:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 23 291 255,49 zł, w tym:

- wydatki bieżace w wysokości - 21 971 000,49 zł

- wydatki majatkowe w wysokości - 1 320 255,00 zł

2) Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji udzilonych z budżetu jst w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:
Dochody ogółem - 24 217 363,49zł w tym:

- dochody bieżące - 23 172 099,66 zł

- dochody majątkowe - 1 045 263,83 zł Wydatki ogółem - 23 291 255,49zł w tym:

- wydatki bieżące - 21 971 000,49 zł

- wydatki majatkowe - 1 320 255,00 zł

§ 2. Nadwyżkę w kwocie - 926 108,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskim.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Bala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik nr 2

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

602 117,60

01095

Pozostała działalność

602 117,60

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 579,07

4120

Składki na Fundusz Pracy

105,97

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

321,18

4300

Zakup usług pozostałych

150,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

250,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

200,00

4430

Różne opłaty i składki

590 311,38

750

Administracja publiczna

39 207,00

75011

Urzędy wojewódzkie

39 207,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 771,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 633,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

803,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

48 749,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

946,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

136,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

19,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

791,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

37 777,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

24 510,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

187,56

4120

Składki na Fundusz Pracy

64,60

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 248,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 276,84

4300

Zakup usług pozostałych

4 703,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

587,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

10 026,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 720,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

114,13

4120

Składki na Fundusz Pracy

16,27

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 856,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 607,20

4300

Zakup usług pozostałych

1 079,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

150,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

150,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

232,80

801

Oświata i wychowanie

7 124,28

80101

Szkoły podstawowe

7 124,28

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

474,95

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6 583,50

4300

Zakup usług pozostałych

65,83

852

Pomoc społeczna

3 669 841,63

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 549 407,00

3110

Świadczenia społeczne

3 432 130,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67 260,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 022,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

920,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 522,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 188,00

4580

Pozostałe odsetki

12 565,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

25 242,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

25 242,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 882,63

3110

Świadczenia społeczne

1 840,63

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42,00

85295

Pozostała działalność

93 310,00

3110

Świadczenia społeczne

91 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 160,00

4300

Zakup usług pozostałych

550,00

Razem:

4 367 039,51


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama