| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-295/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XVII/110/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Biała Piska

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561/ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność uchwały Nr XVII/110/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Biała Piska.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Białej Piskiej na sesji w dniu 25 maja 2016 r. r. podjęła uchwałę Nr XVII/110/2016 w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Biała Piska.W dniu 31 maja 2016 r. powyższą uchwałę przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 01 czerwca 2016 r. zawiadomiono Gminę Biała Piska, iż uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie /dalej Kolegium Izby/ w dniu 16 maja 2016 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki, której sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Biała Piska nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby. Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, że Rada Miejska w Białej Piskiej jako podstawę jej podjęcia wskazała art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U, z 2014 r. poz. 849 ze zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878).Na podstawie tych przepisów odpowiednio:- do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,- rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw,- rozporządzenie określa warunki udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, pomoc może być udzielana jako regionalna pomoc inwestycyjna,- maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem § 4 oraz § 5, wynosi: 50 % - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.W § 1 ust. 1-3 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Biała Piska postanowiła, że zwalnia się z podatku od nieruchomości:- budynki, budowle lub ich części, będące własnością przedsiębiorców, wybudowane lub rozbudowane ze środków przedsiębiorców przez przedsiębiorców po wejściu w życie uchwały,- grunty będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców, zakupione ze środków przedsiębiorców przez przedsiębiorców po wejściu w życie uchwały,- budynki, budowle lub ich części zakupione przez przedsiębiorców po wejściu w życie uchwały.Jak wskazano wyżej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.Wobec powyższego Kolegium Izby stwierdza, że zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości to takie zwolnienie, które dotyczy tylko i wyłącznie przedmiotu opodatkowania.Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. "a", art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. "b" i art. 5 ust. 1 pkt 3 wynika, że rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości dla odpowiednio: gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i od budowli.Wobec powyższego Kolegium Izby stwierdza, że zwolnienie przedmiotowe z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną żeby mogło spełniać przesłanki takiego zwolnienia powinno dotyczyć gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i odpowiadać kryteriom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.Wobec powyższego Kolegium Izby stwierdza, że powiązanie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną z tym, czy przedmioty opodatkowania stanowić będą własność przedsiębiorcy, będą w użytkowaniu wieczystym lub będą "zakupione" przez przedsiębiorców, tak jak uczyniła to Rada Miejska w Białej Piskiej w § 3 ust. 1-3 przedmiotowej uchwały, narusza art. 7 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1-3 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. "a", art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. "b" i art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż nie wiąże zwolnienia z przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97).Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »