reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/172/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność § 2 ust. 1 uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Warnice, działając na podstawie przepisów art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w dniu 8 listopada 2011 r. podjęła uchwałę Nr XII/65/2011 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 14 listopada 2011 r. Pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (Nr pisma K-0010/271/SA/11) powiadomiono Przewodniczącego Rady Gminy Warnice o wątpliwościach do przedmiotowej uchwały w związku z tym, że ustanowione w § 2 ust. 1 zwolnienie od podatku od środków transportowych nie wykorzystywanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które są w posiadaniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy objętych budżetem Gminy Warnice ma charakter zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym, tj. zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, do uchwalenia którego Rada Gminy nie ma kompetencji. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić tylko zwolnienia przedmiotowe. Termin badania uchwały wyznaczono na dzień 30 listopada 2011 r. W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 listopada 2011 r. uczestniczył przedstawiciel Gminy Warnice Pani Jolanta Chojnicka - Radca prawny. Pani Jolanta Chojnicka podkreśliła, iż przy podejmowaniu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień kierowano się praktyką lat ubiegłych oraz uchwałami podejmowanymi przez inne jst. Zapis mówiący o zwolnieniu od podatku środków transportowych ma dotyczyć m. in. busów i gimbusów przewożących dzieci, pojazdów ochotniczej straży pożarnej. Kolegium Izby stwierdziło, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawnych. Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami prawa Kolegium stwierdziło, iż ustanowione w § 2 ust. 1 uchwały zwolnienie od podatku środków transportowych nie wykorzystywanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ,,które są w posiadaniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy objętych budżetem Gminy Warnice" ma charakter zwolnienia podatkowego o charakterze mieszanym, tj. zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, do uchwalenia którego Rada Gminy nie ma kompetencji. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie. Wprowadzenie uchwałą rady zwolnień od podatku od środków transportowych dla określonych podmiotów jest sprzeczne z przepisem art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym, iż "wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". Natomiast z przepisu art. 217 Konstytucji wynika, że "nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". W myśl art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1(…)". Z przywołanego przepisu wynika jednoznaczna kompetencja dla rad gmin, wprowadzania pozaustawowych zwolnień w podatku od środków transportowych, wyłącznie o charakterze przedmiotowym. Powyższe stanowisko poparte jest ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych (np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2009 r. sygn. Akt III SA/Wr 73/09; wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. II FSK 1945/09; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. ISA/Go 268/09), zgodnie z którym ustawodawca dopuszcza jedynie zwolnienia przedmiotowe. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XII/65/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok w części dotyczącej zapisów § 2 ust. 1. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama