| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/177/11 Rady Gminy Mielno

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281), Rada Gminy Mielno, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/434/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 21 poz. 432) wprowadza się następujące zmianę polegającą w §1 pkt 21 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 22-23 w brzmieniu: "22) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), 23) ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązywania z dniem 01 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Chadacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »