reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/266/2012 Rady Miasta Szczecinek

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28,poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012r. poz.567)i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 97,poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309 oraz
z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej świadczone przez Komunikację Miejską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnościąw Szczecinku, zwaną w dalszej treści uchwały "Przewoźnikiem", jak w załącznikudo niniejszej uchwały.

§ 2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich miejskich liniach dziennych i nocnych uprawnieni są:

a) posłowie i senatorowie RP,

b) inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi,

c) kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi ,

d) przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i inwalidom wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidzkiej (całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji),

e) uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie, wyłącznie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkołyi z powrotem,

f) dzieci do ukończenia 4 lat,

g) pracownicy Przewoźnika, zatrudnieni w ramach umowy o pracę,

h) ociemniali i ich przewodnicy,

i) inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadający dawną I grupę inwalidzką i ich opiekunowie.

§ 3. Do korzystania z 50 % ulgi za przejazdy na podstawie biletów jednoprzejazdowychi biletów miesięcznych
na wszystkich miejskich liniach dziennych i nocnych uprawnieni są:

a) kombatanci i osoby represjonowane,

b) studenci publicznych i niepublicznych uczelni,

c) młodzież dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna,

d) dzieci powyżej 4 roku życia do ukończenia 7 lat,

e) uczniowie dziennych szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz artystycznych - publicznych i niepublicznych do ukończenia 24 roku życia,

f) emeryci i renciści przed ukończeniem 70 roku życia,

g) inwalidzi narządu ruchu.

§ 4. Do korzystania z ulgi "Seniora" za przejazdy na podstawie biletów jednoprzejazdowych i biletów miesięcznych
na wszystkich liniach miejskich dziennych i nocnych uprawnione są osoby po ukończeniu 70 roku życia.

§ 5. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, o których mowa w § 2 uchwały są:

a) legitymacja poselska, legitymacja senatorska, zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu albo zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu, zastępujące utraconą lub zniszczoną legitymację poselską albo legitymację senatorską do czasu wydania duplikatu legitymacji,

b) książka inwalidy wojennego ( wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji,

c) legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez organ rentowy,

d) książka inwalidy wojennego ( wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji - posiadana przez osobę, której towarzyszy przewodnik w podróży,

e) legitymacja szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, lub innej placówki oświatowej publicznej lub niepublicznej,w której uczeń realizuje obowiązek szkolny,

f) dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: tymczasowy dowód osobisty, paszport, książeczka zdrowia dziecka lub inny ważny dokument zawierający zdjęcie i informację o dacie urodzenia dziecka,

g) bilet "wolnej jazdy" wydany przez Przewoźnika,

h) ważna legitymacja Polskiego Związku Niewidomych wraz z orzeczeniemo znacznym stopniu niepełnosprawności osoby ociemniałej ( osoba przewodnika - wskazana przez ociemniałego),

i) orzeczenie lub wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwai zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności lub dawnej I grupy inwalidzkiej lub legitymacja inwalidy dokumentująca taką niesprawność, wystawiona przez uprawniony organ ( osoba opiekuna - wskazana przez inwalidę).

§ 6. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z 50 % ulgiw przejazdach, o której mowa
w § 3 uchwały są:

a) zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg,

b) ważna legitymacja studencka,

c) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Polskiego Związku Głuchych, legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osóbz Upośledzeniem Umysłowym, legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, orzeczenie zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawione przez uprawniony organ,

d) dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: tymczasowy dowód osobisty, paszport, książeczka zdrowia dziecka lub inny ważny dokument zawierający zdjęcie i informację o dacie urodzenia dziecka,

e) ważna legitymacja szkolna,

f) legitymacja rencisty lub emeryta wydana przez organ rentowy wraz z dokumentem tożsamości lub inny dokument poświadczający pobieranie emerytury lub renty wraz z dowodem tożsamości,

g) legitymacja dokumentująca inwalidztwo narządu ruchu; orzeczenie lub wypisz treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do inwalidów narządu ruchu.

§ 7. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z ulgi "Seniora", o której mowa w § 4 uchwały są: ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument zawierający zdjęcie i informację o dacie urodzenia pasażera.

§ 8. Wysokość ceny za przewóz bagażu o wymiarach większych niż 90x60x20 cm oraz psa równa jest wartości biletu jednoprzejazdowego normalnego na danej linii.

§ 9. Przewóz psa przewodnika osoby ociemniałej oraz wózka dziecięcego nie podlegają opłacie.

§ 10. Bilet miesięczny upoważnia do przejazdu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przez całą dobę.

§ 11. 1. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, upoważnieni są do dokonywania kontroli prawidłowości korzystania z usług przewozowych, a korzystający z usług przewozowych obowiązany jest do okazywania biletu oraz dokumentów uprawniających go do ulg i zwolnień.

2. Brak biletu miesięcznego w trakcie kontroli jest równoznaczny z jazdą bez ważnego biletu. Dotyczy to również sytuacji braku wpisanego numeru biletu na znaczku.

3. Wzory biletów jednoprzejazdowych, biletów miesięcznych, sposób ich nabywania oraz kasowania określa Przewoźnik w "Regulaminie przewozów".

§ 12. 1. W razie stwierdzenia przez Przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną:

a) braku odpowiedniego dokumentu przewozowego ( np. ważnego biletu jednoprzejazdowego lub biletu miesięcznego),

b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

c) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o ich przewozie,

d) spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportu,

- podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się następująco:

a) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego: 50-krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego, normalnego, obowiązującego aktualnie u Przewoźnika,

b) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 40-krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego, normalnego, obowiązującego aktualnie u Przewoźnika,

c) za przewóz bez ważnego biletu rzeczy lub zwierząt, za które taryfa przewiduje opłaty: 20-krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego, normalnego, obowiązującego aktualnie u Przewoźnika,

d) za zabieranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków: 20-krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego, normalnego, obowiązującego aktualnie u Przewoźnika,

e) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny: 150- krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego, normalnego, obowiązującego aktualnie u Przewoźnika.

3. Podróżny, który nie posiada w chwili kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, o których mowa w § 2-4 uchwały, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej chyba, że w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej zapłaty przedłoży Przewoźnikowi dokument uprawniający
do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - ważny w dniu kontroli.W takim przypadku opłata dodatkowa zostaje umorzona po uiszczeniu przez podróżnego opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % tej opłaty.

4. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej natychmiast osobie kontrolującej lubw ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej zapłaty, wysokość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określony
w § 12.2. obniża się o 30 %.

§ 13. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XII/124/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiegoz 2004 r. Nr 11, poz. 206), zmieniona uchwałami Rady Miasta Szczecinek:Nr XXVII/266/05 z dnia 23 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1289), Nr XXIX/289/05 z dnia 19 sierpnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 84, poz. 1740), Nr XV/136/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 43), Nr XLII/445/10z dnia 25 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 20, poz. 413),Nr IV/26/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 17, poz. 277), Nr XVI/134/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 142,
poz. 2741) oraz Nr XXI/166/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 562).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mirosław Wacławski


Załącznik do Uchwały Nr XXX/266/2012
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik..pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama