reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Radowo Małe

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radowo Małe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w formie poniższego "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radowo Małe" zwanego dalej "Regulaminem"

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Radowo Małe.

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarnego i porządkowego, poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale 4, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych;

2) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych polegający na:

a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym regulaminie w § 4,

b) zbieraniu odpadów niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości, w sposób opisany w niniejszym regulaminie w Rozdziale 4,

c) systematycznym, w taki sposób by nie zalegały, zbieraniu i uprzątaniu odpadów z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę i wnętrza budynków,

d) zbieraniu i uprzątaniu odpadów pozostawionych na obszarach nieruchomości rolnych, leśnych, pokrytych wodami,

e) niezwłocznym zbieraniu i usuwaniu z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków,

f) zbieraniu i usuwaniu po przeprowadzeniu zabiegów związanych z pielęgnacją i porządkowaniem terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów - wszelkich powstałych w związku z tym odpadów,

g) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości oraz dysponującym lokalem przez przedsiębiorcę,

h) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, w sytuacji gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.

3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych w tym oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

5) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczone parkowanie pojazdów samochodowych;

6) usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;

7) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, należy do zarządcy drogi.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

§ 4. 1. Wprowadza się selektywne zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),

2) metalu,

3) tworzywa sztucznego,

4) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,

5) przeterminowanych leków i chemikaliów,

6) zużytych baterii i akumulatorów,

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

10) zużytych opon,

11) odpadów zielonych,

12) ulegających biodegradacji;

2. Wprowadza się "gniazdowy system" zwany dalej "gniazdami" zbierania następujących odpadów składowanych i odbieranych selektywnie:

a) szkło,

b) tworzywa sztuczne,

c) papier,

d) biodegradacyjne;

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w ust.2, ustawione będą w wyznaczonych miejscach tzw. "gniazdach" na terenie całej Gminy;

4. Każdy właściciel nieruchomości otrzymuje od przedsiębiorcy mapę z naniesionymi gniazdami oraz harmonogramem wywozu odpadów zbieranych w gniazdach;

5. Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków, jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pod warunkiem że jego wielkość pozwala na co najmniej roczny okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu.

6. Fakt składowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowaniach, należy zadeklarować w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

7. Na terenach wiejskich, w miejscowościach, w których nie będą ustawione gniazda, odpady wymienione w ust.2 będą składowane w workach:

a) koloru niebieskiego - szkło,

b) koloru żółty - tworzywa sztuczne,

c) koloru brązowy - papier,

d) koloru zielonego - biodegradacyjne; i odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem.

8. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach opłaty odebrać wyłącznie odpady pochodzące z nieruchomości. Odpady niespełniające tego kryterium przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została na podstawie uchwały podjętej na mocy art.6r ust.4 ustawy.

9. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do worka/pojemnika.

10. Worki, w których zebrane są odpady i przekazywane przedsiębiorcy, należy zamknąć przy pomocy dostarczonej taśmy klejące przez przedsiębiorcę. Odpady te są następnie ważone, a ich waga jest rejestrowana na indywidualnych kontach rozliczeniowych celem zgodnego z zapisami ustawy różnicowania wysokości opłat za odpady przekazane jako zmieszane i selektywnie zebrane.

11. W miejscowościach, w których nie będą ustawione gniazda, odpady zebrane selektywnie odbierane są przez operatora sprzed nieruchomości. Właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub pozostawić w miejscu dostępnym z drogi. W miejscu, w którym dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane, w wyznaczonych terminach zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy.

12. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

13. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, w tym ubrań jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy.

14. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

15. Przedsiębiorca ma obowiązek odebrać odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty oraz odpady niespełniające tego warunku, za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w uchwale podjętej na mocy art.6r ust.4 ustawy.

16. W sytuacji gdy odpady, o których mowa w pkt 15 lub odpady zielone wytworzone na skutek zabiegów pielęgnacyjnych ogrodów, dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika niż zadeklarowanego, właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei powinien dostarczyć go w terminie 48 godzin, za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w uchwale podjętej na mocy art.6r ust.4 ustawy.

17. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie przedsiębiorcy, w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów; punkt ten przyjmuje odpady na zasadach opisanych wyżej; do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej Gminy Radowo Małe;

18. Zebrane w wyniku sprzątania chodników liście pochodzące z drzew rosnących wzdłuż ulicy, należy zebrać do worków dostarczonych przez przedsiębiorstwo i zgromadzić na chodniku w miejscu nieutrudniającym korzystanie z niego. Worki te ma obowiązek odebrać przedsiębiorstwo na koszt Gminy.

§ 5. Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

2) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp ;

3) umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach do selektywnej zbiórki oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.

Rozdział 3.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 6. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 7. 1. W zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy na swoim terenie.W zabudowie wielorodzinnej pojazdy powinny być myte w miejscu do tego przystosowanym.

2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie obejmują czynności, o których mowa w § 9.

§ 8. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9. Zakazuje się mycia poza myjniami samochodowymi silników, podwozi i innych podzespołów samochodowych w wyniku, których następuje usuwanie substancji olejowych i innych substancji ropopochodnych.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2048 ze zm.),

b) spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005r. Nr 219, poz.1858),

c) wyglądać estetycznie,

d) ustala się, że ich objętość powinna wynosić:60 l, 80 l,110 l, 120 l, 240 l, 380 l i 1100 l,oraz w wypadku zestawów do selektywnej zbiórki ustawianych na terenach przestrzeni publicznej od 1100 l do 1500 l, a także kontenery o pojemności 2-10 m3 dla odpadów remontowych i budowlanych;

2) zarządzający systemem gospodarki odpadami dla nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, oblicza potrzebną ilość pojemników w oparciu o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie z wypełnioną deklaracją;

3) zarządzający systemem gospodarki przedsiębiorca dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oblicza potrzebną liczbę pojemników w oparciu o oświadczenie z deklaracji;

4) zarządzający systemem gospodarki odpadami przekazuje operatorowi informacje o liczbie pojemników, w jaką musi wyposażyć każdą z nieruchomości;

5) ustala się, że mieszkaniec Gminy Radowo Małe , przy dwutygodniowej częstości odbioru powinien dysponować około 40 l objętości w pojemniku; przy częstości odbioru innej aniżeli co dwa tygodnie, objętości należy proporcjonalnie zwiększyć lub zmniejszyć;

6) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje regulamin ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki,

7) worki są odpłatnie udostępnione przez operatora/przedsiębiorcę, który odbiera odpady na mocy umowy podpisanej z Gminą;

8) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi itd., zobowiązani są dostosować pojemność oraz ilość pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

a) minimum jeden pojemnik o pojemności 80 l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne,

b) dla wszystkich budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej , zgodnie z ustaloną ilością w deklaracji;

c) dla lokali handlowych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l na lokal,

d) dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l na każdy punkt,

e) dla lokali gastronomicznych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 80 l;

f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

g) dla hoteli, pensjonatów itp. - 40 l na jedno łóżko,

h) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

§ 11. 1. Zbieranie odpadów komunalnych w worki dopuszcza się wyłącznie na terenach wiejskich, w miejscowościach, w których nie będą ustawione gniazda oraz w przypadkach opisanych w§ 10 pkt 6.

2. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) worki do bioodpadów oraz odpadów zmieszanych muszą spełniać następujące wymagania;

a) muszą być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm,

b) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;

2) pojemność worków powinna wynosić 120 l;

3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są na niej wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi itp., zobowiązani są dostosować pojemność worków do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru;

4) zarządzający systemem gospodarki odpadami przekazuje operatorowi informacje o liczbie worków, w jaką musi on wyposażyć nieruchomości oraz podaje ich adres.

§ 12. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, na placach zabaw:

a) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 110 l,

b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

§ 13. Władający nieruchomością, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 14. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1) właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, aby jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia;

§ 15. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz; usługi w zakresie czyszczenia i odkażania pojemników, zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach przetargu ma obowiązek wykonywać w cyklu półrocznym operator;

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;

4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do pojemników w nich ustawionych oraz do worków odpady, a także odbierać z nich odpady komunalne;

5) właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie pół roku od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, osiągnąć standard tych miejsc wymagany niniejszym regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 16. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz. 1156);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

4) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów, wyprodukowane ponad ustalony limit, muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach lub workach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 18. Ustala się następującą częstość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej, z budynków rekreacji indywidualnej i obszarów zabudowy rekreacyjnej :

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

b) frakcja odpadów pozostała po wyselekcjonowaniu odpadów, o których mowa w§ 4- co 2 tygodnie;

c) odpady zbierane selektywnie z gniazd -1 raz w miesiącu , każda z wymienionych frakcji osobno,

d) odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku w czasie ustalonym w harmonogramie;

e) wszystkie odpady zbierane ponad ilość określoną odrębną uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - obierane są w PSZOK, w godzinach jego otwarcia;

2) z budynków użyteczności publicznej - zgodnie z zasadami określonymi w pkt.1 i 3;

3) z nieruchomości niezamieszkałych według zasad określonych w pkt.1 na podstawie odrębnej uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki

4) opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków następuje dwa raz w tygodniu.

§ 19. Ustala się następującą częstość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę. Świadczenie zamówienie musi być zrealizowane w okresie do 5 dni od złożenia;

2) częstość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności;

3) częstość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 20. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych, pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;

2) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

3) właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów, mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób, aby nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;

4) odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych mogą odbywać się w godzinach od 600do 2200w dni robocze i w godzinach od 800do 1400w soboty.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 21. Zgodnie "Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20180 - 2023", w gospodarce odpadami komunalnymi przyjmuje się następujące cele:

1) objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 1 lipca 2013 r. ;

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów:

a) w 2013 r. nie więcej niż 50%,

b) w 2020 r. nie więcej niż 35%, masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

3) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

4) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min.50% ich masy do 2020 r.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 22. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 23. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy w odniesieniu do psów:

1) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec;

2) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i nałożonym kagańcu;

3) utrzymywania ich w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosowanym ostrzeżeniem;

4) niezwłoczne usuwanie przez właściciela psa zanieczyszczeń spowodowanych przez tego psa w pomieszczeniach i na terenach użyteczności publicznej;

5) zakaz wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci;

6) zakaz szczucia psów lub doprowadzenia ich do stanu rozdrażnienia w wyniku, czego mogą one stać się niebezpieczne dla ludzi lub innych zwierząt.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór;

2) niedopuszczenie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy;

4) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 24. Zwłoki zwierząt bezdomnych lub ich części będą niezwłocznie usuwane, po zgłoszeniu tego faktu do Urzędu Gminy, na wniosek Wójta Gminy lub osoby upoważnionej przez Wójta Gminy, przez przedsiębiorstwo, które posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, i ich części.

§ 25. W przypadku padłych zwierząt domowych dopuszcza się możliwość ich zakopania w miejscach do tego wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach Gminy. Przed zakopaniem, dół oraz padłe zwierzę należy zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym (np. wapnem chlorowanym).

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 26. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych;

2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.);

3) wytwarzane podczas prowadzenia chowu odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;

4) padłe podczas chowu zwierzęta gospodarcze, prowadzący chów, ma obowiązek bezwzględnie przekazać je do wyspecjalizowanych zakładów utylizacyjnych na swój koszt;

5) prowadzenie chowu nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz.

3. Właściciel zwierząt gospodarskich przeganianych na pastwiska oddalonych od nieruchomości, winien przeganiać je drogami najmniej uciążliwymi, a w przypadku przeganiania tych zwierząt drogami publicznymi, właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości powstałych w wyniku przejść zwierząt.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 27. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości, co najmniej raz w roku oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

§ 28. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi w zarządzeniu obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 29. Zarządzenie, o którym mowa w § 28, Wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Radowo Małe.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 31. Traci moc uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy w Radowie Małym z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radowo Małe.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama