reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153.) oraz art. 13 b ust. 3, 4, 5 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321; z 2012 r.
poz. 472, poz. 965, poz. 1256, poz. 1445; z 2013 r. poz. 260) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Ustronie Morskie strefę płatnego parkowania niestrzeżonego pojazdów samochodowych na drogach publicznych (zwana dalej SPPN), określaną na planie graficznym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W SPPN obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym.

§ 2. 1. Wprowadza się w SPPN, o której mowa w§1. opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych, zwane dalej "opłatami".

2. W SPPN opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w okresie od 01.07 - 31.08 w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. od 9:00 do 21:00 z wyłączeniem niedziel oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy na drogach publicznych w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach, lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

3. Wysokość opłat, w zależności od czasu parkowania, rodzaju użytkowania uprawnionego do korzystania z określonego abonamentu i sposobu uiszczania opłat określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPPN pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do końca dnia następującego po dniu, w którym wystawione zostało wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, wysokość opłaty ulega pomniejszeniu do 25,00 zł.

§ 4. Zasady funkcjonowania SPPN, w tym sposób pobierania opłat za parkowanie, sposób nakładania opłat dodatkowych oraz zasady ich obniżania i wnoszenia od nich reklamacji, określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Grzywnowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 maja 2013 r.

Określenie granic Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie

W Skład Płatnego Parkowania w Ustroniu Morskim wchodzą następujące ulice oraz parkingi:

1) ul. Bol. Chrobrego (od ronda Marysin do ronda przy kościele, działka nr 74/5),

2) parking przy ul. Polnej (róg ul. Polnej z ul. Wojska Polskiego przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym "Helios", działka nr 378),

3) parking przy ul. Wojska Polskiego (przy kościele, działka nr 215/3),

4) parking przy ul. Wojska Polskiego (przy Centrum Informacji Turystycznej, działka nr 821 oraz nr 184/4).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 maja 2013 r.

Wysokość opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie:

1,00 zł - za pierwsze rozpoczęte pół godziny parkowania

2,00 zł - za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania

2,20 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania

2,40 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania

2,00 zł - za czwartą godzinę i każdą następną godzinę parkowania

100,00 zł - miesięczny abonament typu "M"

50,00 zł - tygodniowy abonament typu "T"


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/256/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 maja 2013 r.

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Gminie Ustronie Morskie.

Rozdział 1.
Definicje i przepisy ogólne

§ 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia i zwroty oznaczają:

1) SPPN - obszar objęty Strefą Płatnego Parkowania oznakowaną na wjazdach do strefy znakami D-44 "Strefa parkowania" i na wyjazdach znakami D-45 "Koniec strefy parkowania",

2) kontroler SPPN - pracownik posiadający upoważnienie do kontroli uiszczania opłat za parkowanie i wystawiania zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za brak wymaganej opłaty,

3) BSPPN - Biuro Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,

4) karta parkingowa - dokument wydany przez właściwy organ administracji osobom o obniżonej sprawności ruchowej na podstawie art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

5) abonament dla mieszkańców SPPN typu "M" - dokument zawierający numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu użytkowanego przez mieszkańca SPPN oraz ulicę, przy której zlokalizowane jest mieszkanie użytkownika pojazdu, wydany na okres kolejnych 30 dni od daty wystawienia,

6) abonament na okaziciela typu "T" - dokument zawierający numer seryjny uprawniający do postoju na terenie strefy, wydany na okres kolejnych 7 dni od daty wystawienia,

7) bilet całodniowy - wydruk z automatu parkingowego stanowiący dowód wniesienia opłaty do końcowej godziny funkcjonowania SPPN w danym dniu,

8) bilet parkingowy - wydruk z automatu parkingowego stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPPN,

9) karta abonamentowa parkingowa - dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w SPPN bez wnoszenia opłaty jednorazowej,

10) identyfikator - dokument zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu. Wydaje się dla pojazdów objętych zerową stawką opłaty za parkowanie w SPPN.

11) automat parkingowy - urządzenie inkasująco- rejestrujące, wydające za opłatą bilet na określony czas parkowania,

12) zawiadomienie - dokument wystawiony przez kontrolera SPPN powiadamiający o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub udokumentowanego prawa do zwolnienia z opłaty.

§ 2. 1. Ograniczenie parkowania polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w SPPN od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 do 21:00 z wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Prawidłowy czas postoju jest to możliwy do stwierdzenia, udokumentowania, opłacony czas postoju samochodu w SPPN.

3. Nieprawidłowy (nieopłacony) czas postoju to stwierdzony czas pomiędzy wystawionym zawiadomieniem o nieopłaconym postojem samochodu w SPPN, a obowiązkiem uiszczenia opłaty.

§ 3. 1. Wjazd do obszaru SPPN oznakowany jest znakiem D-44 "strefa parkowania", natomiast wyjazd - znakiem D-45 "koniec strefy parkowania".

2. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze SPPN obejmuje wszystkie, ogólnodostępne miejsca postojowe w pasie drogowym z wyłączeniem postojów dotyczących:

a) przykrawężnikowego parkowania na ulicach oznaczonych znakiem D-18 "parking", a w przypadku innego sposobu ustawienia pojazdów również odpowiednią tabliczką T-30.

b) parkowania na parkingach wydzielonych z wyłączeniem parkingów zakładowych, prywatnych i osiedlowych.

§ 4. Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez:

1) samoobsługowy system biletów parkingowych (automaty parkingowe) - monetami - opłaty naliczane są w sposób liniowy po wniesieniu opłaty minimalnej w wysokości 1,00 zł za pierwsze pół godziny parkowania;

2) opłaty abonamentowe - wnoszone za tydzień, miesiąc lub ich wielokrotność.

§ 5. 1. Od opłat, o których mowa w §4. zwolnione są pojazdy:

1) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych;

2) zarządów dróg;

3) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak stanowi;

4) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;

5) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły;

6) wykorzystywane w ramach pomocy humanitarnej i medycznej;

7) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej na wyznaczonych i oznakowanych miejscach postojowych.

2. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:

1) służb gminnych;

2) służb technicznych, tj.: pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno - kanalizacyjne, telekomunikacyjne) podczas usuwania skutków awarii;

3) służbowych Gminy Ustronie Morskie,

4) wyposażonych w identyfikatory wydawane przez Wójta Gminy Ustronie Morskie,

5) na czas dostawy towaru do 15 minut.

Rozdział 2.
Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego

§ 6. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze SPPN jest opłacanie czasu postoju. Czas postoju opłaca się:

1. przez wykupienie jednorazowego biletu parkingowego przy użyciu monet w automacie parkingowym,

2. przez wykupienie abonamentu typu "M" lub "T".

§ 7. 1. Bilety parkingowe oraz abonamenty powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie postoju oraz jego czas były w pełni czytelne dla kontrolerów SPPN.

2. Kierowca parkujący pojazd w SPPN ponosi odpowiedzialność za brak umieszczenia biletu parkingowego lub abonamentu w pojeździe w miejscu widocznym dla upoważnionego kontrolera.

§ 8. 1. Wykupienie abonamentu i umieszczenia go zgodnie z §6. uprawnia do nieograniczonego w czasie, zgodnie z "Prawem o Ruchu Drogowym" niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu parkingowym w SPPN.

2. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkingowego i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec operatora zarządzającego SPPN w przypadku braku miejsc parkingowych.

3. W razie utraty lub kradzieży abonamentu, biuro operatora SPPN nie zwraca opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres ważności, przy czym w takim wypadku może być bezpłatnie wydany na ten okres ważności duplikat abonamentu.

4. W Przypadku zmiany pojazdu, właściciel, który zmienia abonament z uwagi na nowy numer rejestracyjny, ponosi koszty jego wydania.

§ 9. Abonament uznaje się za nieważny z chwilą zmiany danych, na podstawie których był wydany.

§ 10. W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce postoju w granicach SPPN.

§ 11. Parkowanie pojazdów zaopatrzenia, urzędów i instytucji zlokalizowanych w SPPN w czasie godzin jej obowiązywania, jest odpłatne tak, jak parkowanie innych pojazdów z zastrzeżeniem §5. Regulaminu SPPN.

Rozdział 3.
Rodzaje abonamentów obowiązujących w SPPN

§ 12. 1. W SPPN obowiązuje tygodniowy abonament typu "T" turnusowy.

2. Abonament typu "T" wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń na konkretny numer rejestracyjny pojazdu.

§ 13. 1. Abonament typu "M" może wykupić mieszkaniec SPPN na jeden określony pojazd.

2. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są:

- dowód osobisty z wpisem zameldowania stałego lub czasowego w SPPN

- dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela

- w przypadku pojazdów użytkowych w ramach umowy leasingowej - kopia tej umowy.

3. Mieszkaniec SPPN na podstawie wykupionego abonamentu jest uprawniony do postoju na wyznaczonych miejscach postojowych przypisanych do jego miejsca zamieszkania. Ustalenie miejsc postojowych następować będzie w abonamencie na etapie jego wydania.

4. W abonamencie typu "M" określa się numer rejestracyjny pojazdu, na który abonament jest wydany.

5. Mieszkaniec SPPN, który nie skorzysta z prawa wykupienia abonamentu uiszcza opłaty za postój w SPPN według ogólnie obowiązujących zasad.

Rozdział 4.
Postój niewłaściwy

§ 14. Mandat karny za postój niezgodny z "Prawem o ruchu drogowym", pobierany przez Policję, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w SPPN i jest niezależny od wniesienia opłaty za czas postoju.

Rozdział 5.
Kontrola czasu postoju pojazdu

§ 15. Kontroli opłacania czasu postoju pojazdów w SPPN mogą dokonywać wyłącznie kontrolerzy uprawnieni przez Wójta Gminy Ustronie Morskie, którzy działają na podstawie Regulaminu SPPN.

§ 16. 1. Kontrolowanie postoju pojazdów polega w szczególności na:

a) kontrolowaniu wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów,

b) sprawdzaniu ważności biletów parkingowych,

c) sprawdzaniu ważności abonamentów,

d) wystawianiu zawiadomienia o uiszczeniu opłaty dodatkowej po stwierdzeniu nie wniesienia należnej opłaty za parkowanie lub postój ponad opłacony czas,

e) zgłoszenie Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowanie pasa drogowego,

f) kontrola stanu oznakowania oraz zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie do zarządcy dróg.

2. Po stwierdzeniu nie wniesienia opłaty za parkowanie, wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.

3. Oryginał wezwania do uiszczenia opłaty, o którym mowa w ust. 2 umieszcza się za wycieraczką pojazdu, a kopię załącza się do akt sprawy.

4. Opłatę dodatkową zobowiązany uiszcza przekazem lub przelewem w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, w sposób wskazany na wezwaniu, o którym mowa w ust. 2.

5. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie określonym w ust. 4 podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Przez nie uiszczenie opłaty parkingowej rozumie się:

a) parkowanie pojazdu samochodowego w strefach płatnego parkowania przy użyciu nieważnego dowodu opłaty parkingowej;

b) umieszczenie dowodu opłaty parkingowej w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu;

c) odmowę wniesienia opłaty parkingowej za postój pojazdu samochodowego w strefach płatnego parkowania.

7. W przypadku przekroczenia czasu opłaconego postoju zawiadomienie o uiszczeniu opłaty dodatkowej za dalszy postój wystawia się nie wcześniej aniżeli po upływie 5 minut od godziny wskazanej na bilecie.

§ 17. 1. Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej może wnieść reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o obciążeniu opłatą dodatkową.

2. Złożona reklamacja jest uwzględniona, gdy:

a) w chwili kontroli opłata za postój była uiszczona;

b) opłata za postój została uiszczona w czasie 5 minut od wystawienia zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej;

c) na pojazd, na który została wystawiona opłata, wykupiony był ważny abonament;

d) pojazd objęty był stawką zerową za postój;

e) w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania, opłata za przekroczony czas postoju, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu zgłoszenia się w biurze SPPN, uiszczona została do godz. 18.00 w dniu wystawienia zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej.

3. Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej dokonuje się w biurze SPPN.

§ 18. Kontrolerzy SPPN nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz abonamentów.

Uzasadnienie

W związku z występowaniem poważnego niedoboru miejsc postojowych w Ustroniu Morskim szczególnie w obszarze centrum turystycznego zaistniała konieczność rozwiązania tego problemu. Powszechnym sposobem łagodzenia wyżej wymienionego problemu i zwiększenia zmotoryzowanym możliwości dostępu do zlokalizowanych tam obiektów jest pobudzenie rotacji samochodów na istniejących miejscach postojowych poprzez pobieranie opłat za parkowanie.

Ponoszenie opłat za parkowanie na drogach publicznych wynika wprost z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 260) zgodnie, z którą Rada Gminy na podstawie prawa miejscowego może wprowadzić na obszar charakteryzujący się deficytem miejsc postojowym strefy płatnego parkowania niestrzeżonego.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie przez Radę Gminy Ustronie Morskie stosownej uchwały i uregulowania zagadnień płatnego parkowania na terenie Gminy Ustronie Morskie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama