| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

0,55 zł,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

17,55 zł,

3) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

4,65 zł,

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

10,68 zł,

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:
a) w mieście - z zastrzeżeniem lit. c:
b) na wsi - z zastrzeżeniem lit. c:
c) od domków letniskowych za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej:
6,14 zł,
5,50 zł,
7,68 zł,

6) od budowli:
a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła ,rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody, od budowli służących do odprowadzania
i oczyszczania ścieków:
b) od pozostałych:


1 % ich wartości,

2 % ich wartości,

7) od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni wynosi:

0,69 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni wynosi:

4,58 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni wynosi :

0,24 zł,

§ 2. Traci moc uchwała XLIII/335/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3782 z dnia 12.11.2013 roku).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Paweł Jan Chrobak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »