reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 55.031,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1
do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 55.031,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2
do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Henryk Rzepczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

DOCHODY

I. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę- 55.031,00 zł

1.Zwiększa się planowane dochody o kwotę346.512 zl,

-wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT ( 01010-0970) -3.738 zł,

- wpływy z usług-bilety prom (60031-0830)- 10.910 zł,

-grzywny i mandaty-kara za zniszczenie mienia (70005-0570)- 346 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy (70005-0750)- 86.600 zł,

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego-osoby fizyczne

(70005-0760)- 342 zł,

-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności-sprzedaż majątku

(70005-0770)- 75.300 zł,

-wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię, gaz lokale użytkowe,

koszty upomnienia (70005-0970)- 1.000 zł,

-wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię i telefon Ośrodek pomocy Społecznej, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach ( 75023-0970) - 983 zł,

-wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię i telefon (75412-0970)- 65 zł,

-podatek opłacony w formie karty podatkowej (75601-0350)- 4.780 zł,

-podatek rolny- osoby prawne (75615-0320)- 3.300 zł,

-podatek od spadków i darowizn (75616-0360)- 830 zł,

-wpływy z opłaty targowej (75616-0430)- 1.645 zł,

-wpływy z różnych dochodów - koszty upomnień (75616-0970)- 1.400 zł,

-wpływy z opłaty skarbowej (75618-0410)- 1.500 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej (75618-0460)- 89 zł,

-wpływy z różnych dochodów -szkoły opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji,

koszty upomnień (80101-0690)71 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy-szkoły (umorzenie czynszu za mieszkanie z tytułu przeprowadzonego remontu - Troszyn) - (80101-0750) - 643 zł,

wpływy z usług-(opłaty za wodę z tytułu wynajmowanych mieszkań) (80101-0830)- 1.330 zł,

-wpływy z różnych dochodów-szkoły(wynagrodzenie płatnika naliczającego składki) (80101-0970) -164 zł,

-dotacja celowa z budżetu państwa (80103-2030) oddziały przedszkolne

w szkołach- 63.650 zł,

-wpływy z różnych dochodów -wpłaty z gminy Moryń za dzieci uczęszczające do przedszkola
w Mieszkowicach (80104-0690)- 4.986 zł,

-wpływy z usług-przedszkole-zwiększona liczba dzieci uczęszczających do

przedszkola ( 80104-0830)- 500 zł,

- wpływy z różnych opłat-gimnazjum duplikaty świadectw (80110-0690)- 74 zł,

- wpływy z różnych dochodów- gimnazjum (80110-0970)- 18 zł,

(wynagrodzenie płatnika )

-wpływy z różnych dochodów-ZOS wynagrodzenie płatnika (80114-0970)- 6 zł,

-wpływy z usług-stołówki przedszkolne- wpłaty za wyżywienie (80-148-0830)- 3.900 zł,

-wpływy z różnych dochodów-przedszkole wynagrodzenie płatnika (80148-0970)- 6 zł,

-wpływy z usług-OPS wpłaty za usługi opiekuńcze podstawowe (85228-0830)- 7.600 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat-gospodarka odpadami (90002-0910)- 395 zł,

-wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia gospodarka odpadami (90002-0970)- 1.741 zł,

-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-wycinka drzew (90019-0690)- 43.754 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy-świetlice (92109-0750)- 706 zł,

-wpływy z różnych dochodów-zwrot kosztów utrzymania - energia woda wynajęcie świetlicy (92109-0970) - 1.246 zł,

-wpływy z usług-bilety-Izba pamięci (92195-0830)- 699 zł,

-wpływy z różnych dochodów-zwrot za uszkodzone drzwi izba pamięci (92195-0970) - 548 zł,

-dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich (92195-2008)- 9.277 zł,

-wpływy z różnych dochodów -energia kluby sportowe ( 92601-0970)- 70 zł

-dotacja celowa z WFOŚ i GW w Szczecinie na plan gospodarki niskoemisyjnej12.300 zł,

2.Zmniejsza się planowane dochody o kwotę401.543 zł,

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70005-0470)- 2.900 zł,

-dochody z realizacji zadań rządowych - udostępnienie danych osobowych (75011-2360) - 7 zł,

-podatek od nieruchomości osoby prawne (75615-0310)- 120.000 zł,

-podatek leśny osoby prawne (75615-0330)- 34.000 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne (75615-0910)- 2.999 zł,

-wpływy z różnych dochodów-osoby prawne -koszty upomnienia (75615-0970)- 18 zł,

-podatek od nieruchomości osoby fizyczne (75616-0310)- 40.000 zł,

-podatek rolny osoby fizyczne (75616-0320)- 100.000 zł,

-podatek leśny osoby fizyczne (75616-0330)- 333 zł,

-podatek od środków transportowych osoby fizyczne (75616-0340)- 1.543 zł,

-opłata od posiadania psów (75616-0370)- 7.000 zł,

-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne (75616-0500)- 5.000 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat osoby fizyczne (75616-0910)- 3.148 zł,

-wpływy z opłat lokalnych- zajęcie pasa drogowego (75618-0490)- 10 zł,

-kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych (75814-0920)- 400 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole -nieprzedłużenie umowy najmu (80104-0750) - 260 zł,

-wpływy z różnych dochodów - przedszkole wynagrodzenia płatnika (80104-0970)- 19 zł,

-dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (80104-2030) - 63.650 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy - gimnazjum - nieprzedłużenie umowy najmu pomieszczeń na sklepik szkolny ( 80110-0750) - 569 zł,

-dochody jst realizowane w zakresie zadań zleconych - usługi opiekuńcze

specjalistyczne (85228-2360)- 58 zł,

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych - usuwanie azbestu WFOŚRIGW (90002-2460)- 4.799 zł,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (92605-2008) - 2.530 zł,

- zmniejszenie planowanych dochodów za odpady w kwocie- 12.300 zł.

WYDATKI

II. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę55.031,00 zł

1.Zwiększa się planowane wydatki o kwotę912.534 zł,

-z-zakup usług pozostałych-administracja rządowa- opłaty za programy komputerowe (75011-4300) - 2.000 zł,

- zakup materiałów-administracja rządowa- materiały biurowe (75011-4210)- 2.000 zł,

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radnych (75022-3030)- 14.000 zł,

- -zakup usług remontowych- gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005-4270)

(bieżące remonty mieszkań i budynków)- 79.309 zł,

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów (75023-4100)- 277 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia- materiały biurowe, zakup pomocy naukowych, (75023-4210)- 10.000 zł,

-zakup usług pozostałych-opłaty pocztowe, śmieci, opłaty za programy komputerowe,

usługa informatyczna (75023-4300)- 30.000 zł,

-zakupy inwestycyjne- monitoring- Izba Pamięci (92118-6060)- 6.680 zł,

-zakupy inwestycyjne- aparat oddechowy ( 75412-6060)- 3.600 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia- (92195-4210)- 10.000 zł,

-zakup usług pozostałych- gospodarka niskoemisyjna ( 90095-4300)- 24.300 zł,

-zakup usług pozostałych - wydatki weterynaryjne oraz opłaty za schronisko

(psy, koty) (90095-4300)- 3.000 zł,

-zakup usług pozostałych-świetlice - usługi transportowe, utrzymanie terenów (pomniki
i otoczenie) (92109-4300)- 5.000 zł,

-dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (92120-2720) - 798 zł,

-zwiększa się pl. wydatki - organizacja imprez (92195-4210)- 2.500 zł,

-zakup energii - gaz i energia budynek Urzędu (75023-4260)- 3.270 zł,

- przeniesienie wydatków oczyszczalnia ścieków w Mieszkowicach z działu 01010-6050 do 90001-6050

- 669.900 zł.

- aktualizacja operatu wodnoprawnego (90001) OŚ- 5.000 zł

- remont cząstkowy piaskownika (90001) OŚ -10.000 zł - prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody (90095) OŚ - 7.000 zł,

- zakup usług pozostałych utrzymanie zieleni w mieście i gminie (90004-4300)- 10.000 zł,

- zakup środków żywnościowych - przedszkole (80104-4220)- 3.900 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na świetlice o kwotę- 10.000 zł,

2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 967.565

-SP Mieszkowice-zakup energii-mniejsze zużycie energii, gazu i oleju opałowego- sprzyjające warunki atmosferyczne (80101-4260) - 20.000 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 980101-4210)- 57.900 zł,

*SP Troszyn- 47.900 zł

*SP Czelin- 20.000 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników-przedszkole - zatrudnienie stażystów z Urzędu Pracy
w późniejszym terminie niż było planowane (80104-4010) oraz zasiłku chorobowego płatnego przez ZUS

- 3.109 zł,

- zakup energii-przedszkole-mniejsze zużycie energii, gazu i oleju opałowego- sprzyjające warunki atmosferyczne (80104-4260) - 24.300 zł,

- zakup energii-gimnazjum -mniejsze zużycie energii, gazu i oleju opałowego- sprzyjające warunki atmosferyczne (80110-4260) - 13.000 zł,

- zakup usług pozostałych - gimnazjum rezygnacja z zakupów pomocy naukowych (80110-4240)- 7.500 zł,

- zakup usług pozostałych - dowożenie - brak możliwości oszacowania liczby dzieci dowożonych do szkół (80113-4300) - 4.766 zł

- zakup usług pozostałych - bułki-niewykorzystane środki wynikają z rezygnacji części uczniów
z korzystania z posiłku w formie bułki i ciepłego napoju (80195-4220)- 18.126 zł,

* SP Mieszkowice- 5.512 zł,

*SP Troszyn- 267 zł,

* SP Czelin- 764 zł,

* SP Zielin- 933 zł,

* Gimnazjum- 10.650 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP Mieszkowice-świetlice (85401-3020) - 453 zł,

-wynagrodzenia osobowe pracowników (85401-4010)- 7.633 zł,

świetlice szkolne - zatrudnienie nauczyciela stażysty w miejsce nauczyciela dyplomowanego

* SP Mieszkowice- 3.645 zł,

*SP Troszyn- 3.003 zł.

* SP Zielin- 985 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - świetlica przy SP w Mieszkowicach (85401-4040)- 718 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne - SP Mieszkowice - obsługa boiska "Orlik"(wynagrodzenie nie podlegało oskładkowaniu) (92601-4110) -3.052 z,ł

- wynagrodzenia bezosobowe SP Mieszkowice-obsługa boiska " Orlik" (92601-4170)- 2.730 zł,

- zakup usług pozostałych-prace melioracyjne (01008-4300)- 2.159 zł,

- zakup prasy rolniczej (01095-4210)- 182 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników-administracja- otrzymana dotacja, możliwość korekty wydatków własnych (75011-4010) - 20.000 zł,

- składki na ubezpieczenie - administracja rządowa - otrzymana dotacja z rezerwy celowej, możliwość zmniejszenia wydatków własnych (75011-4110) - 7.000 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych (75023-4010)- 50.000 zł,

(zwolnienia lekarskie, odprawa emerytalna, nagroda, brak zatrudnienia pracownika przez 6 miesięcy)

- zakup materiałów i wyposażenia - aparat oddechowy ( przeniesienie na zakupy inwestycyjne
( 75412-4210)- 3.600 zł,

- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (75702-8020)- 4.214 zł,

- wydatki inwestycyjne -SP Zielin ( 80101-6050)- 21.417 zł,

- dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące - dzieci z gminy Mieszkowice uczęszczające do przedszkola w Boleszkowicach (80104-2310) - 2.000 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia (80195-4210)- 2.155 zł,

* podnoszenie kwalifikacji-nauczyciele,

-wynagrodzenia osobowe pracowników-zatrudnieni pracownicy z Urzędu Pracy (90095-4010)

- 2.575 zł,

- przeniesienie środków z działu 01010 do 90001

*kanalizacja Wierzchlas, Goszków, Kamionka- 111.159 zł,

* oczyszczalnia ścieków w Mieszkowicach-539.100 zł,

-ubezpieczenia społeczne- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych- 507 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -opłata za zajęcie pasa drogowego(90095-4520) - 1.000 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne- świetlice -zwrot z Biura Pracy (92109-4110)- 2.790 zł,

- fundusz pracy - świetlice (92109-4120)- 600 zł,

- wydatki inwestycyjne- świetlica Kłosów (92109-6050)- 6.995 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienie środków z Izby Pamięci do Muzeum (92118-4210) 5.880 zł,

- zakup usług pozostałych - Izba Pamięci (92118-4300)- 800 zł,

-doposażenie Eko - centrów na organizacje imprez (90095-4210)- 2.500 zł.

-zmniejszenie planowanych wydatków - edukacja ekologiczna uczniów (80195) OŚ- 45 zł,

-zmniejszenie planowanych wydatków - sprzątanie świata (80003) OŚ- 1.800 zł,

-zmniejszenie planowanych wydatków - odbiór i utylizacja azbestu (90095) OŚ- 5.300 zł,

-zmniejszenie planowanych wydatków zakup i montaż tablic ( 90095) OŚ- 500 zł,

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama