reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012, poz. 299) - Rada Miejska uchwala,co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna, powinien spełniać następujące wymagania:

1. W zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

a) przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne, umożliwiające opróżnienie zbiorników bezodpływowych, spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno - porządkowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617);

b) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;

c) pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w sprzęt i środki umożliwiające sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadku ich zanieczyszczenia podczas czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych;

d) zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu oraz posiadającymi aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu , stosownie do wymagań przepisów o ruchu drogowym.

2. W zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:

a) przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować bazą transportową - miejscem postoju pojazdów, stanowiącym teren ogrodzony, utwardzony, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami, niedostępnym dla osób postronnych;

b) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym umożliwiający mycie, dezynfekcję i drobne naprawy pojazdów;

c) w przypadku braku własnej bazy spełniającej wymagania określone w ppkt. a i b, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z innej bazy transportowej lub urządzeń spełniających wymagania zaplecza technicznego.

3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także tras przejazdu pojazdów asenizacyjnych;

b) przedsiębiorca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych zgodnie z wymogami § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz.1617);

c) w przypadku rozlania nieczystości w trakcie wykonywania usług przedsiębiorca zobowiązany jest miejsce oczyścić, a teren odkazić.

4. W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a) przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania nieczystości płynnych pochodzących z opróżnianych zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Chojna wyłącznie do punktu zlewnego oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. Rogozińskiego w Chojnie, zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Chojnie, spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
(Dz. U. z 2002 roku Nr 188 poz. 1576);

b) przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 87/2006 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXI/148/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Mróz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama