reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 7 września 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), a także w związku z uchwałą Nr XXXII/257/2009 Rady Miejskiej Krzywinia dnia 28 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/401/2002 z dnia 12 września 2002 roku /ze zmianami/, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały jest:

1)rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1;

2)rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2;

3)rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

3. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu - załączniku graficznym nr 1. Plan obejmuje działki o nr geod. 280/1, 281/1 obręb wsi Jerka oraz działka o nr geod. 162 obręb wsi Świniec.

4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest ochrona interesów publicznych, umożliwienie eksploatacji złóż kruszywa naturalnego oraz i aktywizacji gospodarczej przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

5. Opracowana równolegle z niniejszym planem, prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu, stanowiąca ocenę przyjętych rozwiązań, została poddana procedurze opiniowania i wyłożenia do publicznego wglądu równolegle z projektem planu.

6. Opracowana została prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, oceniająca skutki ekonomiczne podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)uchwale - rozumie się przez to niniejszą uchwałę;

2)planie - rozumie się przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;

3)rysunek planu - rozumie się przez to graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały;

4)linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie użytkowania /funkcji/ lub różnym sposobie zagospodarowania terenu;

5)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6)przeznaczenie uzupełniające - przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego w sposób określony w ustaleniach planu;

7)pas ochronny - należy przez to rozumieć pas terenu, w granicach którego ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr;

8)koncesji - należy przez to rozumieć zgodę na wydobywanie kruszywa naturalnego udzieloną przedsiębiorcy przez organ koncesyjny.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami umieszczonymi w przepisach odrębnych.

Rozdział I.
USTALENIA OGÓLNE

§ 3. 1. Następujące określenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granica obszaru objętego mpzp;

2)linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i/lub różnych zasadach zagospodarowania.

3)nieprzekraczalna linia zabudowy;

4)symbole określające przeznaczenie terenów:

a) "PG" - tereny eksploatacji kruszywa;

b) "U-P" - tereny zabudowy usługowej, techniczno - produkcyjnej, składów i magazynów.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu i mają charakter informacyjny bądź postulatywny.

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Obszar objęty planem znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu "Krzywińsko - Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna - Góra".

2. Nie dopuszcza się gromadzenia na wolnym powietrzu materiałów mogących przenikać do gleb i wód gruntowych /materiałów pylących i emitujących odór/. Ustala się uszczelnienie podłoża, gdzie może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami szkodliwymi.

3. Należy stosować ekologiczne paliwa /o niskiej zawartości substancji zanieczyszczających powietrze/ lub odnawialne źródła energii.

4. Określa się pasy ochronne przy ciągach komunikacyjnych ogólnodostępnych.

5. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w przepisach odrębnych, innych niż określonych w planie.

6. Cały obszar objęty planem nie należy do żadnego z rodzajów terenów zróżnicowanych przepisami odrębnymi pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Cały teren objęty jest strefą "W" ochrony archeologicznej. Przedmiotem ochrony w archeologicznej strefie konserwatorskiej "W" są znajdujące się w niej zabytki archeologiczne.

2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze powinny być uzgodnione z Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Ustala się docelowo realizację w zależności od potrzeb uzbrojenia terenu: w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej - poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Dla infrastruktury technicznej doprowadzającej media do planowanych inwestycji należy zaplanować pas techniczny wzdłuż i w sąsiedztwie pasa drogowego drogi powiatowej, który umożliwi prowadzenie robót, a później naprawę i konserwację sieci i urządzeń.

3. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego stanowić będą projekty branżowe.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej:

1)do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych /oczyszczalni ścieków itp./ z zapewnieniem ich regularnego wywozu do miejsc wskazanych przez służby gminne przez koncesjonowanego przewoźnika. Wyposażenie nieruchomości w szczelne ekologiczne urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów i ścieków;

2)realizacja kanalizacji deszczowej z punktu gromadzenia oleju i punktu naprawy sprzętu z zastosowaniem lokalnej sieci z odstojnikami szlamowymi i separatorami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi chroniącymi glebę i wody podziemne przed zanieczyszczeniami związkami ropopochodnymi;

3)zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych oraz drogi pożarowe zapewniające swobodny dojazd do jednostek straży pożarnej.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki:

1)zaopatrzenie w energię elektryczną na zasadach i warunkach określonych przez dysponenta sieci;

2)dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowej służącej dostarczaniu energii m.in. dla terenu objętego planem.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)powiązanie obszaru w granicach planu z układem zewnętrznym określa rysunek planu;

2)w granicach poszczególnych terenów należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż:

a) w przypadku zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów: 1 stanowisko postojowe na każde 1000 m2 powierzchni parku magazynowego,

b) w przypadku obiektów i lokali usługowych: min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

c) w przypadku obiektów handlowych: min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 20 m2 powierzchni sprzedażowej.

7. Zasady gospodarki odpadami:

1)gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;

2)ustala się gromadzenie odpadów w indywidualnych zamykanych pojemnikach;

3)wprowadzenie systemu segregacji odpadów gromadzenia w specjalistycznych kontenerach i wywozu przez wyspecjalizowane firmy według przepisów szczególnych;

4)oddziaływania związane z procesem gromadzenia i zagospodarowania odpadów nie mogą przekraczać granic terenu, na którym prowadzona jest działalność powodująca ich powstawanie.

§ 7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1. Na terenie planu dopuszcza się wydzielenie działek na projektowane drogi wewnętrzne.

2. W obszarze jednostek bilansowych oznaczonych symbolem "U-P" dopuszcza się wydzielenie działek na warunkach określonych w §10 ust. 10.

§ 8. Ustalenia dotyczące sposobu tymczasowego zagospodarowania terenu: Do czasu realizacji inwestycji zapisanych w planie na wszystkich terenach dopuszcza się utrzymanie ich dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, bez możliwości tymczasowej zabudowy terenów, na których plan nie dopuszcza określonej zabudowy.

Rozdział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 9. Dla terenów eksploatacji kruszywa naturalnego, oznaczonych na rysunku planu symbolami "PG" ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe - eksploatacja kruszywa naturalnego. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego musi odbywać się przy zachowaniu warunków koncesji, przepisów odrębnych i szczególnych oraz Polskich Norm.

2. Przeznaczenie uzupełniające - drogi wewnętrzne o szerokości min. 6,00 m.

3. W ramach obszaru górniczego ustala się zorganizowanie terenu obsługi technicznej, na którym dopuszcza się lokalizację obiektów z pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi, utwardzony punkt naprawy sprzętu, utwardzony i zadaszony punkt gromadzenia olejów, miejsce zbierania odpadów komunalnych oraz gruntowe drogi technologiczne.

4. Możliwość realizacji obiektów lub urządzeń o gabarytach wynikających z wymogów technologicznych.

5. Nakazuje się likwidację obiektów i urządzeń po zakończeniu eksploatacji złoża.

6. Teren obsługi technicznej może być przemieszczany w ramach obszaru górniczego wraz z postępem prac eksploatacyjnych, zgodnie z projektem zagospodarowania złoża.

7. Rozpoczęcie eksploatacji złoża może nastąpić po wyczerpaniu procedury przewidzianej prawem geologicznym.

8. Eksploatację należy prowadzić przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, szczególnie odnosi się to do zboczy wyrobiska, które należy formować przy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego.

9. Ustala się, że zdejmowany sukcesywnie nadkład należy gromadzić na tymczasowych zwałowiskach, zlokalizowanych na terenie górniczym.

10. Ustala się selektywne gromadzenie warstwy gruntu oraz bezodpadową gospodarkę gruntami.

11. Podczas eksploatacji i rekultywacji w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych będzie prowadzona gospodarka bezodpadowa. Nadkład zostanie zagospodarowany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.

12. Pasy ochronne, z których wydobycie kruszywa nie może być prowadzone, wykonać przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych:

- przy gruntach rolnych, należących do innych użytkowników - na szerokości min. 6,00 m;

- przy gruntach leśnych- na szerokości min. 10,00 m.

13. Należy zastosować rozwiązania zapewniające ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz ochronę terenów sąsiadujących przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację zakłócenia energetyczne, promieniowanie, itp.

14. Po zakończeniu eksploatacji złoża tereny muszą zostać zrekultywowane. Ustala się leśny lub rolny kierunek rekultywacji.

15. Konieczności prowadzenia etapowych zabiegów rekultywacyjnych, szczegółowo określonych w dokumentacji rekultywacyjnej.

16. Ustala się prowadzenie sukcesywnej rekultywacji, zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji rekultywacji, przy zachowaniu następujących warunków:

1)ustala się wykorzystanie do celów rekultywacji, w pierwszej kolejności, nadkładu gromadzonego na terenie górniczym, przy czym należy zachować bezpieczeństwo zboczy oraz uwzględnić kąt stoku naturalnego;

2)dopuszcza się wykorzystanie do celów rekultywacji gruntów przywożonych spoza obszaru eksploatacji, pod warunkiem spełnienia wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów;

3)ustala się sukcesywne przywracanie do właściwego stanu inne elementy środowiska przyrodniczego, nie wymienione wyżej.

17. Wprowadzenie innych rozwiązań technicznych, technologicznych i przeróbczych na terenie projektowanej eksploatacji złóż kopalin pospolitych nie wymaga zmiany niniejszego planu pod warunkiem nie naruszenia zasad ochrony środowiska, prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin i nie naruszenia warunków koncesji.

18. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu eksploatacji kruszywa poprzez drogą wewnętrzną o szerokości min. 8,00 m z drogi powiatowej/gminnej i poprzez jednostkę bilansową oznaczoną symbolem "U-P", przy zachowaniu następujących warunków:

- obsługa komunikacyjna terenu poprzez utwardzony zjazd z drogi powiatowej/gminnej na warunkach uzgodnionych z dysponentem drogi;

- włączenie zjazdów do drogi wykonać z zachowaniem warunków widoczności przewidzianych w przepisach szczególnych, po uzgodnienie z jej zarządcą.

§ 10. Dla terenów zabudowy usługowej, techniczno - produkcyjnej, składów i magazynów, oznaczonych na rysunku planu symbolami "U-P" ustala się obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa, obiektów techniczno - produkcyjnych, składów i magazynów.

2. Przeznaczenie uzupełniające - drogi wewnętrzne o szerokości min. 8,00 m, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, parkingi, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, elementy małej architektury, reklamy.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

4. Obowiązek realizacji dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi o nawierzchni utwardzonej, zgodnie z przepisami branżowymi i według potrzeb wynikających z przedsięwzięcia inwestycyjnego. Minimalna szerokość jezdni dróg wewnętrznych wynosić powinna 6,00 m.

5. Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 60% powierzchni działki.

6. Powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 25% powierzchni działki.

7. Charakterystyka zabudowy:

1)wysokość zabudowy: nie więcej niż 10,00 m;

2)geometria dachu dowolna;

3)zadaszenia budynków powinny być wykonane z elementów nie rozprzestrzeniających ognia i wyposażone w instalację odgromową;

4)wysokość obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej - nie więcej niż 25,00 m.

5)dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wysokości zabudowy dla urządzeń i obiektów wynikających z warunków technologicznych;

6)lokalizacja urządzeń i obiektów o wysokości równej i większej niż 50,00 m npt podlega zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.

8. Zaleca się zabezpieczenie dostępności do zakładu poprzez ogrodzenie terenu oraz wprowadzenie zieleni urządzonej ochronnej - izolacyjnej wzdłuż drogi dojazdowej i wokół granic.

9. Zasada podziału terenu na działki powinna spełniać następujące warunki:

a) linie podziału prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych do osi drogi;

b) minimalna powierzchnia działki 2000 m2.

c) szerokość frontu działki nie mniej niż 25,00 m.

10. Dostępność komunikacyjna z terenu drogi publicznej zgodnie z rysunkiem planu.

11. Ustala się wyznaczenie terenu w granicach jednostek bilansowych "U-P" dla dostępności komunikacyjnej jednostek bilansowych "PG".

12. Wprowadza się pas zieleni izolacyjnej wzdłuż granic obszaru o szerokości nie mniejszej niż 3,00m z wyłączeniem przestrzeni dostępności komunikacyjnej - dróg wewnętrznych.

Rozdział III.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 11. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (tekst jednolity Dz. U. 121 poz. 1266 z 2004r. ze zmianami) obszar niniejszego planu wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne - Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.07.2010r., znak: DR.I.6110-14/10.

§ 12. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) dla terenów o nowych funkcjach wyznaczonych w planie ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/65/2011
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik1.jpg

zał nr 1 mpzp Jerka Świniec

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/65/2011
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

zal nr 2 - rozstrzygniecie RADY MIEJSKIEJ Jerka Swiniec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/65/2011
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik3.doc

zał 3 - rozstrzygniecie finans Jerka Swiniec

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama