reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Kole

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koło w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koło w 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/85/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Koło, zmieniona uchwałą Nr XXXV/300/2010 Rady Gminy w Kole z dnia 18 maja 2010 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kole


Teresa Bilińska


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2012
Rady Gminy w Kole
z dnia 30 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koło w 2012 roku.

§ 1. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Koło,

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

7) edukacja mieszkańców gminy Koło w zakresie opieki nad zwierzętami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie Gminy w Kole - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Koło wykonuje zadania,

2) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych ,,Przyjaciel" Kotliska 13, 99-300 Kutno,

3) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

4) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),

5) organizacjach społecznych - rozumie się przez to organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Koło polega na:

1) zapewnieniu miejsca w schronisku, bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy Koło,

2) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej,

3) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

4) zmniejszaniu populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w schronisku.

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizuje Urząd Gminy w Kole poprzez:

1) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących,

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących, oraz dostarczanie jej do miejsca ich bytowania.

§ 5. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Koło ma charakter stały,

2. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane interwencyjnie, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu,

3. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały,

4. Wymienione w ust. 3 zwierzęta, a w szczególności psy, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracownika urzędu gminy, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego,

5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Koło realizuje:

1) podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Kole.

6. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu są przewożone do schroniska lub miejsca, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), a w przypadku zwierząt rannych do lecznicy weterynaryjnej.

7. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia jego wydawanie odbywać się będzie odpłatnie. Właściciel zwierzęcia pokrywa w tym przypadku, koszty związane z wyłapaniem, transportem do schroniska, utrzymaniem oraz zapewnieniem opieki weterynaryjnej w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.

§ 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizuje:

1) schronisko dla zwierząt, poprzez obligatoryjną sterylizacją albo kastrację zwierząt odłowionych z terenu gminy Koło, przebywających w schronisku, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,

2) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Urząd Gminy w Kole, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu,

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8. Usypianie ślepych miotów realizowane jest w schronisku, poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu gminy Koło.

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich będzie następować każdorazowo na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem odpowiedniego gospodarstwa rolnego, w momencie zaistnienia okoliczności wymagających interwencji.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez gminę, poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.

§ 11. Urząd Gminy Koło w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Koło na 2012 r. w wysokości 25 000,00 zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, obejmujący: 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Koło. Uzyskano opinie od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole, pismem z dnia 22.02.2012 r. oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kole, pismem Nr L. Dz. 005/2012 z dnia 16.02.2012 r. W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koło w 2012 r. uwzględniono uwagi zawarte w w.w opiniach. Nie otrzymano w terminie opinii od dzierżawców obwodów łowieckich, co uznano za jednoznaczne, że pozytywnie opiniują projekt Programu. Finansowanie zadań realizowanych w ramach niniejszego programu limitowane jest wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Koło na 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama