reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/136/12 Rady Powiatu w Pleszewie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pleszewskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) w związku z art.2 i art.90 ust.4, 8, 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a także inne szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych;

2. placówce - należy przez to rozumieć placówki, o których mowa w art.2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty;

3. innej szkole niepublicznej - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej;

4. innej placówce niepublicznej - należy przez to rozumieć placówki niepubliczne, o których mowa w art.2 pkt 3,4 i 10 ustawy o systemie oświaty;

5. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty;

6. powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Pleszewski;

7. zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Pleszewie.

§ 3. 1. Dotacji dla szkół i placówek wymienionych w § 2 ust.1-2 udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej będącej podmiotem prowadzącym szkołę lub placówkę.

2. Inne szkoły niepubliczne oraz inne placówki niepubliczne wymienione w § 2 ust. 3-4 mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu.

3. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Dotacje dla szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez powiat.

2. Dotacje dla szkół niewymienionych w ust.1 przysługują na każdego ucznia spełniającego wymogi określone w art. 90 ust. 3 ustawy w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 ust. 5 i 7 ustawy, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej powiatu, w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o której mowa w art. 14 ust.3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

4. Szkoły prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości kwoty przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 90 ust. 8 ustawy.

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 jest podanie rzeczywistej liczby uczniów spełniających wymogi określone w art. 90 ust. 3 ustawy w danym miesiącu.

2. Warunkiem udzielenia dotacji o której mowa w § 4 ust. 3 jest podanie rzeczywistej liczby wychowanków w danym miesiącu.

3. Podana wg wzoru zawartego w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały liczba uczniów/wychowanków nie może być większa od stanu w księdze uczniów/wychowanków danej szkoły/placówki. Potwierdzona przez dyrektora lub właściciela szkoły/placówki informacja powinna być przekazana do organu dotującego nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.

4. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły i placówki wymienionej w § 2 ust. 1-4.

5. Warunkiem udzielenia dotacji o której mowa w § 4 ust. 4 jest złożenie Zarządowi przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

6. Dotacja o której mowa w § 4 ust. 4 przekazywana jest jednorazowo na rachunek bankowy wskazany we wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

§ 7. 1. Rozliczenie dotacji udzielonej szkole lub placówce następuje do 15 dnia po upływie każdego miesiąca rozliczeniowego.

2. Rozliczenia dokonuje podmiot prowadzący szkołę, placówkę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3. Rozliczenie dotacji udzielonej szkole niepublicznej lub innej placówce niepublicznej następuje na zasadach określonych w ust.1-2.

§ 8. 1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego po roku, w którym udzielono dotacji.

2. Nadpłaty dotacji w ciągu roku budżetowego pomniejszają kwotę dotacji w kolejnym miesiącu. Nadpłaty dotacji na koniec roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu powiatu do dnia 15 stycznia.

3. Niedopłaty dotacji w ciągu roku budżetowego podlegają wyrównaniu w następnym miesiącu, a stwierdzone na koniec roku budżetowego - podlegają wyrównaniu do końca grudnia danego roku.

§ 9. 1. Dotację udzieloną szkole lub placówce a także innej szkole niepublicznej albo innej placówce niepublicznej cofa się w przypadku zaprzestania przez nie działalności.

2. Dotację dla szkoły cofa się w przypadku utraty przez nią uprawnień szkoły publicznej.

§ 10. 1. W ciągu roku budżetowego zwiększa się dotację w przypadku zwiększenia się liczby uczniów/wychowanków.

2. Dotacja udzielona szkole lub placówce a także innej szkole niepublicznej albo innej placówce niepublicznej ulega zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego w przypadku zmniejszenia się faktycznego stanu liczebnego uczniów/wychowanków.

3. Stan uczniów szkoły lub placówki a także innej szkoły niepublicznej albo innej placówki niepublicznej na koniec danego miesiąca przyjmuje się do obliczenia dotacji na miesiąc następny.

§ 11. 1. Zarząd może kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom/placówkom, wymienionym w § 2 ust.1 -4.

2. Osoby upoważnione przez Zarząd do przeprowadzenia kontroli, zwane dalej "kontrolującymi", mają prawo wstępu do szkół/placówek oraz dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom/placówkom w zakresie:

a) prawidłowości przeznaczenia dotacji,

b) zgodności dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków,

c) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów/wychowanków, o którym mowa w § 4 ust.2.

3. Czynności kontrolne prowadzone będą w siedzibie kontrolowanej szkoły/placówki.

4. Kontrolujący dokonują ustaleń kontroli na podstawie dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Dokumentacja zbierana podczas kontroli przechowywana jest w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden dla kontrolowanego i dwa dla kontrolującego.

7. Protokół kontroli powinien zawierać:

a) nazwę kontrolowanej szkoły/placówki w pełnym brzmieniu i jej adres,

b) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolujących oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

c) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolowanych w kontrolowanej szkole/placówce,

d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

e) imię i nazwisko dyrektora kontrolowanej szkoły/placówki, głównego księgowego oraz osób udzielających informacji,

f) przebieg i wyniki czynności kontrolnych,

g) stwierdzone podczas kontroli fakty stanowiące podstawę oceny działalności kontrolowanej szkoły/placówki pod kątem zgodności z prawem, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

h) informacje o sporządzeniu załączników do protokołu oraz ich wyszczególnienie,

i) informacje o powiadomieniu dyrektora kontrolowanej szkoły/placówki o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

j) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu,

k) datę i miejsce podpisania protokołu,

l) podpisy kontrolujących i dyrektora szkoły/placówki lub jego zastępcy na każdej stronie protokołu.

8. Zarząd może wydać zalecenia pokontrolne, które mogą podlegać kontroli sprawdzającej.

§ 12. 1. Powiat, w związku z przeprowadzeniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki może przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXIV/184/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pleszewskiego dla szkół i placówek niepublicznych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie


Mirosław Kuberka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/136/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

...................................................... ................................, ................................

(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość) (data)

Zarząd Powiatu w Pleszewie

ul. Poznańska 79

63-300 Pleszew

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ....................

1. Organ prowadzący .............................................................................................................................

(nazwa i adres)

2. Nazwa szkoły/placówki .....................................................................................................................

3. Adres szkoły/placówki ......................................................................................................................

4. NIP, REGON szkoły/placówki ...........................................................................................................

5. Typ i rodzaj szkoły/ placówki............................................................................................................

6. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

................................................................................................................................................................

7*.Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej.......................................................

8. Planowana liczba uczniów/wychowanków w roku kalendarzowym:

a) styczeń - sierpień .....................................................

b) wrzesień - grudzień .................................................

9. Numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazywana dotacja:

................................................................................................................................................................

(dla kogo - bank i numer konta)

10. Organ prowadzący zobowiązuje się do:

a) składania comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków oraz comiesięcznego rozliczania wykorzystania dotacji;

b) informowania o zmianach:

- w numerze rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazywana dotacja,

- nazwy i adresu podmiotu prowadzącego szkołę,

- adresu szkoły/placówki,

- zachodzących w liczbie uczniów/wychowanków, na których ma być przekazywana dotacja.

Adres do korespondencji:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Telefon

.................................................................. ...........................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)

* W przypadku szkół i placówek wymienionych w § 2 pkt. 3-4 Uchwały nie wypełnia się danych o których mowa w pkt. 7 załącznika, wymagane jest natomiast uzasadnienie wniosku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/136/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

...................................................... ................................, ................................

(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość) (data)

Zarząd Powiatu w Pleszewie

ul. Poznańska 79

63-300 Pleszew

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ....................

1. Organ prowadzący .............................................................................................................................

(nazwa i adres)

2. Nazwa szkoły/placówki .....................................................................................................................

3. Adres szkoły/placówki ......................................................................................................................

4. NIP, REGON szkoły/placówki ...........................................................................................................

5. Typ i rodzaj szkoły/ placówki............................................................................................................

5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

................................................................................................................................................................

6. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej.......................................................

7. Nazwa i symbol cyfrowy zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ………………………………………………………………………………………………………

8. Nazwa i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie …….…………………………………………….…..

.........................................................................................................................................................….

9. Termin rozpoczęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego ……………………………………..

10. Termin zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego ……………………………………

11. Planowana liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ………………

12. Numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazywana dotacja:

................................................................................................................................................................

(dla kogo - bank i numer konta)

13. Organ prowadzący zobowiązuje się do informowania o zmianach:

- w numerze rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja,

- nazwy i adresu podmiotu prowadzącego szkołę,

- adresu szkoły,

Adres do korespondencji:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Telefon

......................................................................

...........................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/136/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

.............................................. ................................., ........................

(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość) (data)

Starostwo Powiatowe w Pleszewie

ul. Poznańska 79

63-300 Pleszew

Informacja o liczbie uczniów/wychowanków wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji z budżetu Powiatu

Nazwa i adres szkoły/placówki..............................................................................................................

........................................................................................................................................

Typ i rodzaj szkoły/placówki ...............................................................................................................

Liczba uczniów/wychowanków
na ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń/wychowanek uczęszczał do szkoły/placówki, w przypadku rezygnacji z nauki w szkole/placówce w trakcie roku szkolnego

miesiąc, rok
.....................................

Liczba uczniów/wychowanków
…………………..

liczba uczniów spełniających wymogi określone w art. 90 ust 3 ustawy
....................................

Świadom odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy, poświadczam aktualność prawa szkoły/placówki do otrzymywania dotacji i aktualność danych zawartych w przedłożonej informacji.

Uwagi ....................................................................................................................................................

...........................................................................

(nazwisko i imię sporządzającego zestawienie) ...........................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/136/12
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

............................................. .........................., ................................

(pieczęć organu prowadzącego) (miejscowość) (data)

Zarząd Powiatu w Pleszewie

ul. Poznańska 79

63-300 Pleszew

Rozliczenie wykorzystania dotacji
otrzymanej w miesiącu ..............................

1. Dane dotyczące szkoły/placówki

Nazwa:


Adres:

2. Dane dotyczące osoby prowadzącej szkołę/placówkę

Nazwa:


Adres:

3. Kwota otrzymanej dotacji: ............................................

4. Zestawienie wydatków bieżących

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3.

Pochodne od wynagrodzeń

4.

Opłaty za media

5.

Zakupy materiałów i wyposażenia

6.

Zakupy pomocy naukowych

7.

Wynajem pomieszczeń

8.

Inne*

XXXXXXXXXXXXXXXXX

9.

Razem

* należy określić dokładnie jakie

5. Kwota dotacji niewykorzystana: .........................................

6. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego

lp.

Miesiąc

Liczba uczniów spełniających wymogi określone w art. 90 ust 3 ustawy /
wychowanków

Kwota udzielonej dotacji

Kwota wykorzystanej dotacji

Różnica

Uwagi

1.

styczeń

2.

luty

3.

marzec

4.

kwiecień

5.

maj

6.

czerwiec

7.

lipiec

8.

sierpień

9.

wrzesień

10.

październik

11.

listopad

12.

grudzień

Razem

...........................................................................

(nazwisko i imię sporządzającego zestawienie) ...........................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego)

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama