| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli im. Ziemi Pogorzelskiej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 42 ust.6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 ze zm.)

§ 1. 1. Uchwala się:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i wymiar obniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze;

3) zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć;

4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów szkolnych;

5) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość;

6) zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość;

2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli im. Ziemi Pogorzelskiej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.

§ 2. 1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania lub organizacji pracy szkoły w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar zobowiązany jest do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby ich średni tygodniowy wymiar w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowej liczbie godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego ich wymiaru przekroczyć 11 etatu.

3. Za zgodą nauczyciela okresowe zwiększenie wymiaru godzin może przekroczyć wymiar określony w ust. 2, ale nie może przekroczyć 11 etatu.

4. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1, określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny zostaje podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

5. Dla nauczyciela, któremu w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.

6. Dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć, realizujący różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia w umowie o pracę.

7. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 5.

8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 3. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 ze zm.) w ten sposób, że obowiązuje ich liczba godzin zajęć określona w tabeli

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć po obniżce

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) do 10 oddziałów

5

2.

Dyrektor szkoły (zespołu) od 11 do 14 oddziałów

4

3.

Dyrektor szkoły (zespołu) powyżej 14 oddziałów

3

4.

Wicedyrektor szkoły (zespołu)

9

5.

Kierownik szkolenia praktycznego

5

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

3. Rada Miejska w Pogorzeli może zwolnić lub obniżyć dyrektorowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa, w § 2, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 4. Uchwala się obowiązkowy wymiar zajęć prowadzonych bezpośrednio uczniami albo na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga szkolnego jaki określa tabela:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pełnego etatu, przy czym przez jedną godzinę należy rozumieć 60 minut.

1.

pedagog szkolny

22

§ 5. 1. Uchwala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość w wysokości 18 godzin, przy czym przez godzinę należy rozumieć 45 minut.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość zalicza się:

1) godziny wykładów, ćwiczeń, konsultacji, zajęć praktycznych,

2) faktycznie realizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę, przy czym przez godzinę należy rozumieć 60 minut.

b) godziny przeprowadzania ustnych egzaminów semestralnych licząc 4 egzaminowane osoby za 1 godzinę, przy czym przez godzinę należy rozumieć 60 minut.

3. Rozliczanie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel zobowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się według zapisu w dzienniku lekcyjnym odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

4. Rozliczanie godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 2, pkt 2 następuje bezpośrednio po każdym semestrze z tym, że za podstawę rozliczenia przyjmuje się: protokoły z przeprowadzonych egzaminów, poprawionych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych i zapisy w dzienniku lekcyjnym,

5. Do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę wykładów, ćwiczeń, konsultacji i zajęć praktycznych należy rozumieć 45 minut.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.


Uzasadnienie

Powyższą uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli im. Ziemi Pogorzelskiej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela wprowadza się w celu uregulowania kwestii, które jest zobowiązany ustalić organ prowadzący. Ustawodawca zlecił organowi prowadzącemu określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zobligował też organ prowadzący do określenia obniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze jak i zasady zwalniania od obowiązku ich realizacji. W Karcie Nauczyciela zapisano, że obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć dokonuje się w powiązaniu z wielkością, typem oraz z warunkami pracy szkoły. Co zaś odnosi się do pedagogów szkolnych ustawodawca nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi lub uczniami, albo na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych na tych stanowiskach. Na podstawie przepisów ustawy organ prowadzący określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość; Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) niniejszy projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez związki zawodowe. Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »