reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, zm. przen.z 2011r., Nr 152, poz. 897; z 2012r. poz. 951; z 2013r. poz. 21, poz. 228) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Zasady usuwania zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

a) niezwłoczne oczyszczanie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwanie z nich błota, chwastów i innych zanieczyszczeń;

b) usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali oraz budynków (np. gruzu itp.);

c) utrzymywanie ogrodzeń w należytym stanie technicznym;

d) przycinanie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości jeżeli utrudniają przejście chodnikiem, ruch samochodowy bądź utrudniają widoczność.

2) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie w należytej czystości i porządku placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika w miejsca powodujące zakłócenia w ruchu pieszych lub pojazdów.

3. Do usuwania śliskości i gołoledzi na chodniku i dojazdach należy stosować środki neutralne dla środowiska.

4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi.

5. Właściciele terenów, na których są organizowane imprezy masowe, lub organizatorzy tych imprez - w porozumieniu z właścicielem - zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości szaletów przenośnych.

6. Właściciele nieruchomości niezabudowanej zapewniają na jej terenie utrzymanie czystości i porządku poprzez usuwanie na bieżąco zalegających odpadów, koszenia wysokich traw i chwastów.

§ 2. 1. Dopuszcza się mycie samochodów z użyciem detergentów poza myjniami
i warsztatami naprawczymi jedynie w miejscu wyznaczonym przez właścicieli nieruchomości, a powstające ścieki muszą być odprowadzone do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej .

2. Zabrania się na terenach przeznaczonych do użytku publicznego napraw pojazdów samochodowych za wyjątkiem napraw awaryjnych oraz prowadzenia poza warsztatami naprawczymi napraw blacharsko-lakierniczych.

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) utrzymywanie urządzeń i miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) utrzymanie terenu nieruchomości w odpowiednim stanie porządkowym, w szczególności poprzez usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenie ich w urządzeniach do tego przeznaczonych.

§ 4. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania terenu posesji
w odpowiednim stanie sanitarnym oraz porządkowym przez wykonywanie czynności:

1) zapobiegających nagromadzeniu odpadów komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym,

2) zapobiegających dewastacji urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,

3) zapobiegających rozprzestrzenianiu się przykrych zapachów, odorów i odcieków,

4) zapobiegających powstawaniu źródeł zagrożenia epidemiologicznego.

§ 5. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania:

a) w instalacjach grzewczych obiektów budowlanych odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz odpadów niebezpiecznych), odpadów z działalności gospodarczej (z wyłączeniem surowego drewna, papieru, słomy) oraz odpadów roślinnych;

b) na powierzchni ziemi odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz odpadów niebezpiecznych), odpadów z działalności gospodarczej (z wyłączeniem surowego drewna, papieru, słomy) oraz odpadów roślinnych;

2) stosowania do usunięcia śniegu i lodu środków chemicznych szkodliwych dla środowiska;

3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

4) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewczymi;

5) składowania lub magazynowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;

6) wykorzystania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów itp.;

7) samodzielnego wywożenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

8) odprowadzania gnojowicy i gnojówki do rowów i innych cieków wodnych.

Rozdział 2.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz na przystankach komunikacyjnych służą kosze uliczne.

2. Za opróżnianie koszy ulicznych i czystość wokół miejsc ich ustawiania odpowiada Zakład Komunalny w Kleszczewie.

3. Za opróżnianie koszy na przystankach komunikacyjnych oraz czystość wokół miejsc ich ustawienia, jak też i terenu przystanku odpowiadają podmioty wykonujące usługi komunikacyjne i użytkujące te przystanki.

§ 7. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenach skanalizowanych jest obowiązkowe.

2. Właściciel nieruchomości podłączony do zbiorczej kanalizacji ściekowej zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych.

§ 8. 1. Na terenach nie skanalizowanych do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych mają służyć zbiorniki bezodpływowe posiadające nieprzepuszczalne dno i ściany, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

2. Zbiorniki na ciekłe odpady komunalne i odchody pochodzenia zwierzęcego nie mogą spełniać obu tych funkcji jednocześnie.

3. Na terenach nieskanalizowanych w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona nieruchomość może być wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 9. 1. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać się musi z częstotliwością, gwarantującą zabezpieczenie przed ich przelewaniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy z uprawnioną jednostką wywozową.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych w czasie ustalonym do ich odbioru w sposób umożliwiający opróżnienie zbiorników.

§ 10. 1. Organowi gminy przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli szczelności zbiornika na ciekłe odpady komunalne w przypadku wystąpienia znaczących rozbieżności co do poboru wody pitnej i usuniętych ciekłych odpadów komunalnych na podstawie dowodów płacenia jednostkom wywozowym lub administracyjnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika, koszty wynikłe z kontroli szczelności obciążają właściciela nieruchomości.

§ 11. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w § 18 gmina organizuje właścicielom nieruchomości opróżnianie zbiorników bezodpływowych na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Za utrzymanie czystości miejsc gromadzenia nieczystości płynnych odpowiedzialny jest właściciel, natomiast w trakcie opróżniania odpowiedzialność przechodzi na pracowników podmiotu uprawnionego, którzy to są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych.

Rozdział 3.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są obowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie zakłócały spokoju i nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia, a także do:

a) zarejestrowania psa;

b) oznakowania psa;

c) wyposażenia psa w obrożę.

2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów uznawanych za rasy agresywne muszą uzyskać zezwolenie na utrzymywanie Wójta Gminy Kleszczewo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp.

§ 14. 1. Właściciele psów zobowiązani są do zachowania stałej i bezpośredniej kontroli nad psem, a w szczególności:

a) prowadzenia psa na smyczy, a psa agresywnego dodatkowo w kagańcu,

b) przestrzegania zakazu wprowadzania psów do: sklepów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej,

c) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa na terenach publicznych oraz miejscach wspólnego korzystania tj.: klatki schodowej, korytarza itp.

d) uniemożliwienie wstępu psom na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu.

2. Zabrania się:

a) puszczania psa bez dozoru,

b) pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to jest nie należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie należycie ogrodzonym,

c) szczucia lub doprowadzania psa przez drażnienie albo płoszenie do tego stanu, że staje się on niebezpieczny,

d) wprowadzania psów bez uwięzi na tereny zielone (parki, skwery).

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. W zakresie epidemiologiczno-sanitarnym do obowiązków posiadacza psa należy:

a) zawiadomienie służb weterynaryjnych o podejrzeniu zachorowania psa na chorobę zakaźną,

b) poddanie obserwacji służbom weterynaryjnym psa, który skaleczył człowieka.

5. Psy bezpańskie i pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Fakt zauważenia bezdomnego psa należy zgłosić do Urzędu Gminy.

Rozdział 4.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

a) o zabudowie wielorodzinnej (budynek zawierający powyżej czterech mieszkań lub zespół takich budynków), z wyjątkiem nieruchomości, gdzie znajdują się obiekty gospodarskie przeznaczone do tego celu nie kolidujące z przepisami prawa budowlanego,

b) na których znajdują się budynki użyteczności publicznej.

2. Prowadzący hodowlę lub chów zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie powstałych w związku z hodowlą odpadów i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Przy hodowli zwierząt gospodarskich prowadzący hodowlę musi przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz dbać o to, aby utrzymywanie zwierzęcia nie powodowało dla innych osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie uciążliwości takich jak hałas, odory itp.

4. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich do kanalizacji sanitarnej.

5. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów: dróg, placów i chodników oraz innych miejsc, na których zanieczyszczenie miało miejsce.

6. Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazywać odpowiednim podmiotom zajmującym się utylizacją zwłok zwierzęcych.

Rozdział 5.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej raz w roku w okresie pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

2. Powszechnej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp.)

3. Dokładny termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje do wiadomości Wójt Gminy Kleszczewo poprzez obwieszczenie.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 17. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania korzystania z usług jednostki wywozowej, w szczególności przez okazanie ważnej umowy i dowodów opłacania usługi usuwania nieczystości płynnych (faktury, rachunki, dowody wpłaty).

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Traci moc Uchwała Nr XXVI/199/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kleszczewo.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo


Henryk Lesiński


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY

RADY GMINY KLESZCZEWO

w sprawie

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego.
W związku z nowelizacją przedmiotowej ustawy rada gminy zobowiązana jest do dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku do obowiązujących przepisów.

Przygotowany projekt Regulaminu określa obowiązki i wymagania, jakie powinien spełniać właściciel nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku a także zawiera obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Z uwagi na fakt, że Gmina Kleszczewo przystapiła do Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", kwestie dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi, wynikające
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zostaną uregulowane przez Związek.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo


Henryk Lesiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama