reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/361/2014 Rady Miejskiej w Krobi

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krobia w ramach zasady de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki stanowiące własność przedsiębiorcy.

2. Okres zwolnienia wynosi 2 lata i liczony jest od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym spełniono łącznie następujące warunki:

1)budowa budynku została zakończona, albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,

2)rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub jego części.

§ 2. 1. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie podlegają:

1)budynki związane z działalnością handlową,

2)budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami stałymi, płynnymi i gazem oraz dystrybucją i przesyłem energii.

2. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Krobia.

§ 3. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, ma charakter pomocy de minimis.

2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, będzie udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

3. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez przedsiębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 tys. euro brutto.

4. Dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego towarów pułap, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.

5. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, pod warunkiem że korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekroczy 100 000 EUR.

6. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu Komisji WE w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji.

7. Zwolnienie nie ma zastosowania do:

1)pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom na działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

2)pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych,

3)pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom na działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom podstawowym,

4)pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

5)pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

§ 4. 1. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, zobowiązani są do podania w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, powierzchni użytkowej budynku zwolnionej od podatku, w terminie i na zasadach określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Przedsiębiorcy będący osobami prawnymi korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, zobowiązani są do podania w deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, powierzchni użytkowej budynku zwolnionej od podatku, w terminie i na zasadach określonych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5. 1. Przedsiębiorca występujący o zwolnienie, powinien przedłożyć wraz z informacją lub deklaracją podatkową wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, które otrzymał od podmiotów udzielających pomocy w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2. Przedsiębiorca występujący o zwolnienie, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinien przedłożyć także informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone szczegółowo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

3. Aktualne oświadczenie na temat pomocy de minimis oraz wszelkiej innej pomocy przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego do dnia 31 stycznia.

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama