| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/112/2015 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 25 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i § 11-12, art. 13a § 1-2, 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) na wniosek Prezydenta Miasta Kalisza uchwala się, co następuje:

§ 1. Dostosowuje się opis granic stałych obwodów głosowania, utworzonych uchwałą
Nr XXIX/390/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 37, z 2014 r. poz. 2540 i 4873, z 2015r. poz. 2578), określony w załączniku do uchwały, do stanu faktycznego, bez dokonywania zmiany granic, w następujący sposób: w obwodzie głosowania nr 43, w rubryce określającej granice obwodu głosowania, wyrazy: "Aleja Wojska Polskiego od nr 46-62 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Aleja Wojska Polskiego od nr 46-62b parzyste".

§ 2. W załączniku do uchwały Nr XXIX/390/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 37, z 2014 r. poz. 2540 i 4873, z 2015r. poz. 2578), w rubryce określającej siedzibę obwodowej komisji wyborcze, w obwodzie głosowania nr 16, wyrazy: "Domcar Sp. z o.o., ul. Poznańska 24" zastępuje się wyrazami: "Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole Oleńka, ul. Jarzębinowa 12".

§ 3. Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 i 2, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza

§ 5. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik do Uchwały Nr XII/112/2015
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »