| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/47/2015 Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Konińskiego dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystywania uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Koniński;

3) ewidencji - należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy, prowadzoną przez Powiat Koniński;

4) dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną szkole niepublicznej i placówce niepublicznej, wpisanej do ewidencji;

5) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub słuchacza szkoły, wychowanka w placówce;

6) organie dotującym - należy przez to rozumieć Powiat Koniński;

7) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki, o których mowa w art. 236
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885,
z późn. zm.).

Rozdział 2.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 2. 1. Podstawę obliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, stanowi wysokość kwoty subwencji przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. Podstawę obliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienionych w ust. 1, stanowi wysokość ustalonych w budżecie Powiatu Konińskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Podstawę obliczenia dotacji dla placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 5
i 7 ustawy, stanowi wysokość kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, stanowi wysokość kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

4. Podstawę obliczenia dotacji dla placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy, stanowi wysokość ustalonych w budżecie Powiatu Konińskiego wydatków bieżących ponoszonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przeliczeniu na jedno badane dziecko/ucznia.

5. Podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie posiadają uprawnień szkoły publicznej stanowi wysokość kwoty przewidzianej na jednego ucznia w tej szkole w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

6. Podstawę obliczenia dotacji dla ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zgodnie z art. 71 b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, stanowi wysokość kwoty subwencji przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

7. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju,
o której mowa w § 2 ust. 2, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Przez "najbliższy powiat" należy rozumieć powiaty sąsiadujące i graniczące z Powiatem Konińskim.

8. W przypadku, gdy powiaty, o których mowa w ust. 7 nie prowadzą szkoły publicznej danego typu lub rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez inny powiat lub inną jednostkę samorządu terytorialnego, o której wiadomo, że prowadzi szkołę publiczną danego typu lub rodzaju.

§ 3. 1. W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

2. W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienionych w ust. 1, przysługuje dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Konińskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy otrzymują dotację na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami otrzymują dotację
na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

4. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy mogą otrzymywać dotację na każde badane dziecko/ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Konińskiego wydatków bieżących ponoszonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w przeliczeniu na jedno badane dziecko/ucznia.

5. Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 2 ust. 5 mogą otrzymywać dotację na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia tej szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

6. Ośrodki, a także niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o których mowa
w § 2 ust. 6, otrzymują dotację na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego.

7. Wysokość kwot dotacji na dany rok budżetowy określa Zarząd Powiatu Konińskiego w drodze uchwały.

Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 4. 1. Powiat Koniński udziela dotacji z budżetu powiatu szkołom niepublicznym i placówkom niepublicznym wpisanym do ewidencji pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę lub placówkę poda Zarządowi Powiatu Konińskiego planowaną liczbę uczniów lub wychowanków nie później
niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust.1 zawiera następujące dane:

1) nazwę i adres szkoły;

2) typ i rodzaj szkoły;

3) profil, zawód w jakim kształci szkoła;

4) nazwę i adres osoby prowadzącej szkołę;

5) realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;

6) typ i rodzaj szkoły;

7) REGON;

8) NIP;

9) numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

10) numer decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej;

11) miesiąc od którego szkoła/placówka rozpocznie działalność;

12) planowaną liczbę uczniów;

13) nazwę banku i numer rachunku bankowego szkoły, na który będzie przekazywana dotacja.

3. Dotacje przekazywane są na rachunek bankowy szkoły lub placówki, wskazany we wniosku, w 12 częściach, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

4. Do czasu otrzymania przez Powiat Koniński zawiadomienia o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok dla Powiatu Konińskiego, dotacje o których w § 3
ust.1,3 i 6 przekazywane będą zaliczkowo w oparciu o kwoty obowiązujące w roku poprzednim, przy czym za okres od 1 stycznia różnica zostanie wyrównana w racie dotacji po otrzymaniu zawiadomienia.

5. W przypadku uwzględnienia szkoły, o której mowa w § 2 ust. 5, w zawiadomieniu o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok dla Powiatu Konińskiego, nastąpi wyrównanie różnic od 1 stycznia w racie dotacji, po otrzymaniu zawiadomienia do wysokości kwoty przewidzianej
na jednego ucznia w tej szkole w części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego. Do czasu otrzymania zawiadomienia dotacje, o których mowa w § 3 ust. 5 przekazywane będą zaliczkowo na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Konińskiego wydatków bieżących ponoszonych w tej szkole, w przeliczeniu na jednego ucznia.

6. Osoba prowadząca szkołę / placówkę składa do Starostwa Powiatowego w Koninie w terminie
do 10 dnia każdego miesiąca, odpowiednio informację: o liczbie uczniów szkole/placówce, liczbie badanych dzieci/uczniów w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca. W przypadku szkół o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały składa się również informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych za miesiąc poprzedni, przy czym informację w tym zakresie za miesiąc grudzień składa się w terminie 3 dni od zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu grudniu

7. Wzór informacji o której mowa w ust 6 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Miesięczna kwota transzy dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa
w ust 6.

9. Dotacje dla szkół przysługują również za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który
w czerwcu spełnił warunek uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

10. W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę
do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

11. Informacje o liczbie uczniów w tym uczęszczających w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych podaje się zgodnie ze stanem wykazanym w dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 5. 1. Osoba prowadząca szkołę / placówkę składa rozliczenie z jej wykorzystania do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Wzór rozliczenia stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku:

1) zaprzestania działalności przez szkołę / placówkę;

2) utraty uprawnień szkoły publicznej;

3) w innych przypadkach przewidzianych ustawą.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1) i 2) , jeśli mają one miejsce w trakcie trwania roku budżetowego, roczne rozliczenie otrzymanej dotacji należy sporządzić i przekazać nie później niż 14 dni po dniu powstania zdarzeń określonych w ust. 2 i sporządzić za okres od początku roku do dnia poprzedzającego dzień wystąpienia tych zdarzeń.

5. Dotowane jednostki zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków sfinansowanych z dotacji.

6. Każda z faktur (rachunków) i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki jednostki z udzielonej dotacji powinna zawierać adnotację "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji (w jakiej części)......... otrzymanej z budżetu Powiatu Konińskiego w kwocie ….zł dotyczący ….(nazwa dotowanej jednostki)…...." oraz pieczęć i podpisy osoby prowadzącej jednostkę lub osoby upoważnionej
przez tę osobę.

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji

§ 6. 1. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji zarządza Starosta Koniński.

2. Kontrola może być przeprowadzona przez pracowników Starostwa Powiatowego w Koninie
na podstawie imiennego pisemnego upoważnienia, wydanego przez Starostę.

3. Kontrola może być przeprowadzona po uprzednim, co najmniej 7 - dniowym pisemnym powiadomieniu osoby prowadzącej szkołę lub placówkę o zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu kontroli. W przypadku gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych termin ten może być skrócony do 3 dni.

4. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w art. 90
ust. 3f ustawy, i innych materiałów związanych z zakresem kontroli oraz mogą żądać udzielenia wyjaśnień w tym zakresie.

5. Kontrolę przeprowadza się w zakresie zgodności wykorzystania dotacji z przeznaczeniem, określonym w art. 90 ust. 3d ustawy oraz w zakresie zgodności danych wykazanych w informacjach miesięcznych i rozliczeniu wykorzystania dotacji, z dokumentacją stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.

6. Z przeprowadzonej kontroli osoby upoważnione do kontroli sporządzają protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę objętą kontrolą, który może w terminie 7 dni od dnia przekazania protokołu kontroli zgłosić na piśmie zastrzeżenia, co do jego treści,
a w szczególności ustaleń zawartych w protokole.

7. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, Starosta przekazuje
na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVII/284/2014 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »