reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Miejskiej w Zdunach

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zduny."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zduny" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/56/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdunach


Elżbieta Kurkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/2016
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 23 marca 2016 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY
NA TERENIE GMINY ZDUNY

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie Gminy Zduny oraz odbiorców usług korzystających z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. Użytym w Regulaminie pojęciom nadaje się znaczenie zgodnie z art. 2 ustawy,
a przytoczone definicje to tylko najważniejsze zwroty, które użyto w regulaminie a które oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( J.t.; Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ),

2) odbiorca usług - każdy kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,

3) osoba korzystająca z lokalu - osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu lub osoba korzystająca z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym,

4) przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,

5) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,

6) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług z zaworem za wodomierzem głównym,

7) rozporządzenie - rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U z 2015 r. poz. 1989 ),

8) sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące
w posiadaniu Przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego,

9) taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania,

10) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

11) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

12) urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,

13) urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,

14) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:

1) dostawy wody do nieruchomości, o której mowa w umowie, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody:

- nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara),

- nie większym niż 0,6 MPa (6 barów)

w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych
m.in. strukturą i średnicą sieci, przyłącza oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług,

2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi
i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości:

- żelazo: 200 µg Fe/l,

- mangan: 50 µg Mn/l,

- jon amonowy: 0,50 mg NH4 mg/l,

- azotany: 50 mg NO/l,

- azotyny: 0,50 mgNO2 /l,

- fluorki: 1,50 mg F/l,

- barwa: 15 mg Pt/l,

- mętność: 1 NTU, pH: 6,5 - 9,5,

3) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania sieci oraz posiadanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) ciągłości i niezawodności dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

5) budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

§ 4. Zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.

§ 6. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 7. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynkach wielolokalowych na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

§ 8. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada przyszłemu Odbiorcy usług projekt umowy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

§ 9. Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące wzorce umowne, w szczególności Ogólne Warunki Umów, o ile się nimi posługuje.

§ 10. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI USTALONE W TARYFACH

§ 11. Rozliczenie za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 12. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§ 13. 1. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy taryfowej, do której zaliczony został Odbiorca usług wymaga podania taryfy do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami ustawy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych prawidłowo podanych do wiadomości taryf nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy w chwili jej zawarcia aktualnie obowiązującą taryfę.

§ 14. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

§ 15. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko ( lub nazwę ) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) w przypadku osób prawnych odpis właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie oraz charakterystyki zużycia wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub ścieki z której będą odprowadzane ścieki w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

8) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub dostarczania ścieków.

§ 16. Do wniosku o którym mowa w §15, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci powinna załączyć aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejących sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 17. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w §15 i §16 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci, dokument pn. " Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ".

2. Dokument o którym mowa w ust.1 powinien co najmniej:

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

2) określać maksymalną ilość wody dostarczonej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

5) wskazać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 2 lata,

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub urządzenia pomiarowego.

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci, wyłącznie w sytuacji, w której nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, w szczególności, jeżeli brak jest sieci, Przedsiębiorstwo nie posiada tytułu prawnego do dysponowania siecią lub gdy w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczenia usług.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa lub zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci lub umową przyłączeniową.

§ 19. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

§ 20. Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 21. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo " Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej " oraz projektem przyłącza.

2. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed ich zasypaniem.

§ 22. 1. Po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru nie dłuższy niż trzy dni od daty pisemnego zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w §21 ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzonych protokołach.

§ 23. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i adres przyłącza,

2) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci,

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

2) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

3) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział 8.
SPOSÓB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 24. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godz.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust.2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 25. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczania wody, Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.

§ 26. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Powyższe nie wpływa na zasady odpowiedzialności Przedsiębiorstwa za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Rozdział 9.
STANDARTY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 27. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,

4) występujących awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w świadczeniu usług,

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu, lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust.2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust.2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 28. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej i winna zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko / nazwę firmy i adres Odbiorcy usług,

2) przedmiot reklamacji,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4) nr umowy,

5) podpis Odbiorcy usług,

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki,
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia jej wniesienia. W szczególnych przypadkach wymagających dodatkowych ustaleń termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni.

4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

§ 29. 1. W siedzibie przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Zduny taryfy cen i opłat,

2) tekst jednolity Regulaminu obowiązującego na terenie Gminy Zduny,

3) tekst jednolity Ustawy

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust.1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania, aktualnie obowiązujących taryf.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 30. Woda dla celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 31. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej lub upoważnionego pracownika Gminy w umownie określonych terminach.

§ 32. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych można pobierać zgodnie z obowiązującymi taryfami.

§ 33. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej lub upoważniony pracownik Gminy niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 34. Zgodnie z przepisami ustawy należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę Zduny.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc " Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" obowiązujący na terenie Gminy Zduny , który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Zdunach nr VI/56/03 z dnia 24 kwietnia 2003 roku.


Uzasadnienie

do uchwały nr XVII/120/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zduny.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o. w związku
z rozszerzeniem swojej działalności w oparciu o art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wystąpiło z inicjatywą przyjęcia przez Radę Miejską w Zdunach nowoopracowanego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który w sposób kompleksowy dostosowuje zakres jego regulacji do aktualnych wymagań prawnych istniejących w tym zakresie.

W przypadku aktów prawa miejscowego, takich jak Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, gminy zobowiązane są do bieżącego monitorowania i aktualizowania postanowień tych aktów, tak by wypełniały one w pełnym zakresie przez cały okres ich obowiązywania upoważnienie ustawowe stanowiące podstawę do ich uchwalenia.

W niniejszym przypadku opracowanie nowego brzmienia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków znajduje uzasadnienie w ukształtowanych na przełomie ostatnich lat poglądach organów nadzoru, sądów administracyjnych a także Prezesa UOKiK, co do dopuszczalnego prawnie zakresu regulacji jaki może znaleźć się w tym Regulaminie.

Opracowany Regulamin w jak najszerszym możliwym stopniu uwzględnia najnowsze stanowisko prezentowane przez wyżej wymienione organy, przez co jego przyjęcie jest niezbędne dla należytego wypełnienia przez Gminę ciążącego na niej obowiązku przeciwdziałania bezczynności prawodawczej polegającej na niedostosowaniu regulacji aktu prawa miejscowego, w tym przypadku Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, do upoważnienia ustawowego stanowiącego podstawę do jego wydania.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w powyższej sprawie uznaje się za konieczne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama