reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Miasta Czarnków

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Czarnkowa w rejonie pl. Powstańców Wlkp

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą nr XLVII/312/2014 Rady Miasta Czarnków z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Czarnkowa w rejonie Pl. Powstańców Wlkp., po stwierdzeniu, że poniższe ustalenia nie naruszają ustaleń uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków przyjętym uchwałą XIV/117/95 Rady Miasta Czarnków z dnia 12 września 1995 r., zmienionego uchwałą nr XXXVI/249/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 sierpnia 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Czarnkowa, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Czarnkowa w rejonie Pl. Powstańców Wlkp., opracowany w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:

1) szerokości działki budowlanej - należy przez to rozumieć szerokość frontową działki budowlanej mierzoną od strony drogi;

2) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której musi być umieszczone co najmniej 80% długości ściany frontowej projektowanego budynku, za wyjątkiem takich elementów architektonicznych budynku jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku wysuniętych poza tę linię, przy czym linia ta odnosi się do budynków wynikających z podstawowego przeznaczenia terenu, a nie dotyczy obiektów towarzyszących lub uzupełniających podstawową funkcję, a w szczególności: budynków gospodarczych, budynków garażowych oraz towarzyszących budynków usługowych, dla których należy tę linię rozumieć jako nieprzekraczalną linię zabudowy;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, za wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego;

4) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy - rozumianej jako sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji, w tym piwnic, poddaszy i tarasów, mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad - do powierzchni działki budowlanej;

5) budynku frontowym - należy przez to rozumieć budynek, w tym narożny, usytuowany od strony drogi, placu lub innej przestrzeni publicznej, o której mowa w § 8;

6) zwartej zabudowie - należy przez to rozumieć istniejącą zabudowę oraz lokalizowanie nowych obiektów z zachowaniem ciągu elewacji frontowych wzdłuż dróg lub terenów przestrzeni publicznej
z umieszczaniem ścian bocznych obiektu bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej;

7) zabudowie pomocniczej - należy przez to rozumieć garaże, wiaty oraz budynki gospodarcze;

8) zabudowie mieszkaniowo-usługowej - należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową,
w tym jednorodzinną lub wielorodzinną, zabudowę usługową związaną z obsługą ludności, o której mowa w §2 pkt 10, z dopuszczeniem wzajemnego przenikania się funkcji mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem zachowania parametrów i wskaźników określonych w Rozdziale 2,

9) strefie lokalizacji usług o charakterze śródmiejskim - należy przez to rozumieć strefy
z lokalizacją prestiżowych i unikatowych funkcji usługowych ogólnomiejskich, wysoce wyspecjalizowanych, współistniejących z mieszkalnictwem, o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,
w szczególności z zakresu: usług kultury, usług administracji samorządowej, państwowej i sądownictwa, usługi handlu, gastronomii o wysokim standardzie, banki, hotele, poczty, usługi telekomunikacji, biura turystyczne, domy handlowe, pasaże handlowe;

10) usługach związanych z obsługą ludności - należy przez to rozumieć usługi z wykluczeniem następujących funkcji:

a) handlu hurtowego,

b) handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2,

c) opieki przedszkolnej,

d) szkolnictwa dziennego: podstawowego, gimnazjalnego, średniego,

e) domów stałego pobytu osób starszych, przewlekle chorych, pomocy społecznej,

f) domów dziecka,

g) szpitali, klinik,

h) wykonywanych poza lokalami: sportu, rekreacji fizycznej,

i) przetwórstwa, wytwórstwa, składowania,

j) dotyczących środków transportowych i wykonywanych poza kompleksem stacji paliw: napraw, remontów, konserwacji, utrzymania,

k) dotyczących odpadów, materiałów lub produktów niepełnowartościowych, szkodliwych, niebezpiecznych,

11) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczających 10o;

12) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 35o;

13) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć nie będące szyldami obiekty przestrzenne lub tablice i plansze graficzne, niosące wizualny przekaz informacyjno - reklamowy montowane na wolnostojących konstrukcjach nośnych lub obiektach budowlanych, w tym tablice reklamowe, słupy ogłoszeniowe i reklamy umieszczane na rusztowaniach budowlanych w celu tymczasowej osłony powierzchni budowy.

§ 3. Na rysunku planu określono:

1. Ustalenia planu:

1) granicę obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) przeznaczenie terenów, określone w §4;

6) tereny o funkcji wynikającej z przeznaczenia terenu w zwartej zabudowie;

7) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków objęte ochroną konserwatorską;

8) obiekty o wysokich walorach architektonicznych, w tym proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytków;

9) obiekty zabytkowe referencyjne;

10) główne przestrzenie publiczne;

2. Informacje:

1) strefy lokalizacji usług o charakterze śródmiejskim;

2) ściany, pierzeje wymagające odtworzenia, uzupełnień lub rewitalizacji.

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów - na rysunku planu oznaczono symbolami przeznaczenie terenów:

1) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) KDL - tereny dróg publicznych - lokalnych;

3) KDD - tereny dróg publicznych - dojazdowych;

4) KDX - teren publicznych ciągów pieszych.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Parametry kształtowania zabudowy i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów określono
w ustaleniach szczegółowych planu.

2. Nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować wg obowiązujących lub nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu, z zastrzeżeniem §5 ust. 3.

3. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się wysunięcia poza linie zabudowy:

1) okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 0,5 m;

2) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 1,3 m;

3) innych elementów programu architektonicznego (przedsionków, daszków nad wejściami, studzienek doświetlających piwnice oraz elementów wspartych na słupach): do 1,5 m;

4) linia zabudowy nie ogranicza sytuowania inżynieryjnych urządzeń sieciowych poza budynkami.

4. Na terenach zabudowy zwartej obowiązuje kontynuacja zabudowy zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu i poniższymi zasadami:

1) co najmniej jedna ściana boczna budynku zlokalizowana jest bezpośrednio przy granicy
z działką sąsiednią i przylega do istniejącej lub projektowanej zabudowy;

2) budynek zajmuje całą szerokość frontu działki z ewentualnym przejazdem bramowym lub pozostaje 3 do 4 m przejazdu;

3) wysokość budynku odpowiada wysokości budynków zlokalizowanych na działkach sąsiednich
z uwzględnieniem ustaleń §5 ust. 8.

5. Zakazuje się lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych oraz konstrukcji namiotowych.

6. W ramach wewnętrznej przestrzeni terenu oznaczonego symbolem 1MUZ po wyburzeniu zabudowy pomocniczej, dopuszcza się kompleksowe zagospodarowanie z wprowadzeniem zieleni i obiektów małej architektury, w tym placów zabaw oraz dopuszcza się tworzenie ciągów usługowo - handlowych (dziedzińce, pasaże).

7. Wysokość nowej zabudowy powinna być dostosowana do wysokości istniejącej w sąsiedztwie zabudowy historycznej, oznaczonej na rysunku planu jako referencyjna i nie powinna jej znacząco przekraczać z uwzględnieniem ustaleń §5 ust. 8.

8. Nowe budynki plombowe winny być projektowane w taki sposób aby różnica wysokości górnych krawędzi elewacji frontowych i ścian bocznych budynków w stosunku do budynków sąsiednich lub referencyjnych budynków zabytkowych nie przekraczała 1,5 m (nie dotyczy budynków zabytkowych nie oznaczonych jako referencyjne i innych budynków o niskich walorach architektonicznych i przestrzennych i ewidentnie odbiegających gabarytami od budynków zabytkowych referencyjnych).

9. Geometria dachów i nachylenie głównych połaci dachowych określono w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów przy czym:

1) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich lub stromych jednospadowych dla zabudowy oficynowej
i pomocniczej;

2) w przypadku realizacji dachów mansardowych dopuszcza się nachylenie połaci dachowych od 30° do 75°.

10. W zakresie dachów stromych o nachyleniu od 35° - 45° ustala się czerwony lub brązowy kolor pokrycia dachówką ceramiczną lub betonową.

11. W przypadku zmiany geometrii dachu na obiektach bez wartości zabytkowych lub realizacji dachów na obiektach nowych nakazuje się nawiązanie w zakresie geometrii i materiału do obiektu zabytkowego zlokalizowanego na tym samym lub sąsiednim terenie.

12. W przypadku zmiany pokrycia dachu na obiektach bez wartości zabytkowych, nakazuje się kolor pokrycia czerwony lub brązowy.

13. W zakresie nośników reklamowych:

1) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 10% powierzchni elewacji,

2) ustala się zakaz zakrywania detali architektonicznych elewacji budynków wszelkimi nośnikami reklamowymi, z zastrzeżeniem §5 ust. 13 pkt 3;

3) przypadku tymczasowej osłony powierzchni budowy dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 100% powierzchni budowanej lub remontowanej elewacji;

4) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku planu oraz na obiektach objętych ochroną konserwatorską wpisanych do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków ustala się zakaz umieszczania na elewacjach budynków i przed ich ścianami frontowymi nośników reklamowych świetlnych ciągłych i migoczących oraz banerów;

5) lokalizacja nośników reklamowych, od strony dróg publicznych nie może powodować uciążliwości dla użytkownika tych dróg, w szczególności takich jak: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, olśnienie.

14. Obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Gospodarkę wodno-ściekową należy rozwiązać w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód wgłębnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W granicach obszaru objętego planem, ustala się zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

3. Wszelkie oddziaływania wynikające z realizacji inwestycji nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

4. Zakaz lokalizacji obiektów i prowadzenia prac mogących pogorszyć stosunki wodne na działkach sąsiednich.

5. Wprowadza się obowiązek skanalizowania wszystkich terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami chemicznymi lub ropopochodnymi oraz oczyszczenie i zneutralizowanie wód opadowych zanieczyszczonych tymi substancjami przed odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

6. Należy zapewnić pełne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych, wód opadowych i roztopowych, z zachowaniem przepisów odrębnych.

7. Wprowadza się obowiązek przyłączenia budynków do istniejącego lub realizowanego uzbrojenia.

§ 7. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1. Obszar objęty planem zlokalizowany jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej (zabytkowego układu i rozplanowania miasta), wpisanej do rejestru zabytków Decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 grudnia 1990 r. pod numerem rej. A - 719, dla której ustala się następujące nakazy:

1) zachowania i kontynuowania zabudowy bez zmian układu urbanistycznego,

2) zachowania istniejących budynków o wartości historycznej lub kulturowej wraz z oryginalnymi detalami architektonicznymi, stolarką bram, drzwi wejściowych i okien;

3) zachowania historycznych zasad podziałów parcelacyjnych;

4) badań archeologicznych podczas prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, na które należy uzyskać pozwolenie organu ds. ochrony zabytków na badania archeologiczne przed wydaniem pozwolenia na budowę.

5) dopuszcza się lokalizację zabudowy pomocniczej wyłącznie w zabudowie oficynowej o wysokości kalenicy lub okapu nie większej niż wysokość kalenicy lub wysokość okapu budynku frontowego, do którego oficyna będzie przybudowana i nie niższej niż 3,5 m;

6) obowiązuje zakaz ocieplania od zewnątrz eksponowanych ceglanych elewacji budynków i elewacji
o bogatym detalu architektonicznym.

2. Na rysunku planu oznaczono budynki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską wpisane do gminnej ewidencji zabytków, dla których:

1) dopuszcza się rozbudowę za pozwoleniem organu ds. ochrony zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) rozbiórka może być dopuszczalna dla obiektów w bardzo złym stanie technicznym za pozwoleniem organu ds. ochrony zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w przypadku nowej zabudowy plombowej winny być zachowane historyczne osie kompozycyjne elewacji i charakterystyczne detale architektoniczne, takie jak: lukarny, frontony, gzymsy międzypiętrowe i wieńczące elewacje oraz obramienia okien.

3. Na rysunku planu oznaczono budynki o wysokich walorach architektonicznych i budynki referencyjne, w których prace budowlane mogą być wykonywane zgodnie z ustalonymi nakazami:

1) dostosowanie kompozycji architektonicznej do istniejącego budynku;

2) wysokość kalenicy i górnej krawędzi elewacji dobudowywanego obiektu nie może być wyższa od już istniejących;

3) dopuszcza się rozbudowę budynku w nowoczesnej formie architektonicznej poprzez kompozycyjne oddzielenie części istniejącej od dobudowanej, w tym szklany łącznik do skrzydła bocznego.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - parametry dla poszczególnych terenów określono w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 2.

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

1. Nie określa się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Dopuszcza się przeprowadzenie scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych, przy zachowaniu ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.

3. Ustala się kierunek podziału działek jako prostopadły do linii rozgraniczającej teren z drogą
z dopuszczalnym odchyleniem 20°.

4. Dopuszcza się korekty granic istniejących działek budowlanych, nie pokrywających się
z liniami rozgraniczającymi, mające na celu poprawę ich funkcjonalności (dostęp komunikacyjny, poprawa kształtu działek, usytuowania budynków).

5. Dopuszcza się łączenie działek gruntu, w szczególności gdy istniejąca lub projektowana działka budowlana składa się z kilku działek gruntu.

6. Dopuszcza się wydzielenie działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, stosownie do potrzeb.

§ 9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta obiekty
i urządzenia, a w szczególności obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej można realizować na każdym terenie w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

1. Powiązania komunikacyjne z zewnętrznym układem komunikacyjnym gminnym i ponadlokalnym - droga publiczna-lokalna 1KDL, droga publiczna-dojazdowa 2KDD oraz drogi publiczne i wewnętrzne zlokalizowane poza granicami obszaru objętego planem.

2. W ramach poszczególnych działek, należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych lub garażowych, zapewniającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów.

3. Ustala się następujące minimalne wskaźniki wyposażenia w miejsca postojowe:

1) dla obiektów usługowych - 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

2) dla budynków jednorodzinnych - 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny z uwzględnieniem miejsc
w garażach, a w przypadku części usługowej dodatkowo jak w pkt 1;

3) dla budynków wielorodzinnych - 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny z uwzględnieniem miejsc
w garażach; a w przypadku części usługowej dodatkowo jak w pkt 1;

4) powierzchnie użytkowe, o których mowa w §12 ust. 3 pkt 1, dotyczą części budynków, dla których realizowana jest podstawowa funkcja;

5) dla zabudowanych terenów wskazanych w ustaleniach szczegółowych, w przypadku braku technicznych możliwości zapewnienia miejsc parkingowych lub w przypadku gdyby spełnienie wymagań określonych w §12 ust. 3 pkt. 1 - 4 uniemożliwiało realizację przebudowy, rozbudowy lub budowy nowych budynków spełniających pozostałe ustalenia planu, dopuszcza się realizację inwestycji, dla których miejsca postojowe zostaną zlokalizowane poza granicami działki,
w szczególności w ramach parkingów publicznych - wydzielonych, w ramach dróg lub miejsca zapewnione w ramach umowy z podmiotem dysponującym takimi miejscami;

6) należy zapewnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową stosownie do przepisów odrębnych.

4. Należy zapewnić wykonanie sieci infrastruktury technicznej powiązanych z istniejącym systemem miejskim zapewniającym możliwość podłączenia do niej terenów w zakresie:

1) wodociągu,

2) kanalizacji sanitarnej,

3) kanalizacji deszczowej,

4) sieci energetycznej - skablowanej, podziemnej,

5) sieć telefonicznej - skablowanej, podziemnej,

6) sieci gazowej,

7) docelowo sieci ciepłowniczej.

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę (w tym do celów przeciwpożarowych) - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej.

6. W zakresie kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie nieczystości płynnych wyłącznie przez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej.

7. W zakresie kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - wyłącznie przez rozbudowę kanalizacji deszczowej w ciągu dróg.

8. W zakresie sieci energetycznej - zaopatrzenie w energię elektryczną i oświetlenie dróg poprzez rozbudowę sieci energetycznej.

9. Zaopatrzenie w gaz - poprzez rozbudowę istniejącej sieci gazowniczej.

10. Zaopatrzenie w ciepło - z kotłowni indywidualnych z wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii, takich jak: gaz, olej opałowy, niskoemisyjne paliwa stałe, a docelowo także
z miejskiej sieci ciepłowniczej; dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną.

11. Nowoprojektowane sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w przestrzeniach publicznych.

12. Dopuszcza się prowadzenie w drogach sieci infrastruktury technicznej, niezwiązanej
z obsługą obszaru objętego planem, o parametrach nie ograniczających możliwości rozbudowy sieci obsługujących.

13. Dopuszcza się lokalizację urządzeń obsługujących sieci infrastruktury technicznej
(w szczególności stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, szaf urządzeń sterujących
i rozdzielczych) na terenach przestrzeni publicznych (drogi), pod warunkiem zapewnienia braku kolizji
z podstawową funkcją terenu oraz nieeksponowanej lokalizacji, w szczególności pod ziemią, w linii ogrodzeń, przy czym zakazuje się lokalizacji tych urządzeń w trójkątach widoczności na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 178 zlokalizowaną poza granicami obszaru objętego planem.

14. Ustala się obsługę poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej z sieci (istniejących lub projektowanych) w przyległych drogach, w szczególności na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych.

15. Istniejące sieci uzbrojenia technicznego, kolidujące z projektowanym w niniejszym planie zainwestowaniem należy przełożyć.

16. Ustala się docelowo przełożenie sieci biegnących po terenach niepublicznych na tereny dróg.

17. Ustala się zachowanie istniejącego systemu melioracyjnego.

18. W przypadku konieczności naruszenia systemu melioracji należy po uzgodnieniu z zarządcą sieci zastosować rozwiązanie zastępcze, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

19. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na terenie nieruchomości
i odprowadzać je zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
i przepisami odrębnymi, na składowisko odpadów (poza granicami administracyjnymi miasta).

§ 13. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MUZ :

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zwartej zabudowie;

2) zagospodarowanie działki i kształtowanie zabudowy:

a) wysokość zabudowy - od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie wyżej niż 12,5 m, dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 7,5 m,

b) geometria dachów - strome, dopuszcza się zachowanie istniejących dachów płaskich,

c) nachylenie dachów stromych - do 60°,

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 75% powierzchni działki,

e) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,5 do 3,0,

f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 10% powierzchni działki,

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki - 400 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki - 10 m;

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna - z dróg publicznych zlokalizowanych poza granicami obszaru objętego planem oraz z drogi 2KDD,

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z §12 ust. 3 pkt. 1-6,

c) zasilanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z sieci elektroenergetycznej, gazowej i wodociągowej,

d) odprowadzenie wód opadowych i ścieków - do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

5) ochrona środowiska, przyrody:

a) teren chroniony akustycznie, jako teren mieszkaniowo-usługowy,

b) obowiązują ponadto ustalenia zawarte w §6;

6) ochrona zabytków:

a) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu i rozplanowania miasta,

b) na rysunku planu oznaczono następujące obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków zlokalizowane przy Placu Pułkownika Bartoszka:

- dom nr 11, k. XIX w., murowany,

- kamienica nr 12, ok. 1900 r., murowana,

- zespół kamienic nr 13 (kamienica [1], 4. ćw. XIX w., murowana, kamienica [2], pocz. XX w., murowana),

- kamienica nr 14, ok. 1900 r., murowana,

- kamienica nr 15, ok. 1907 r., murowana,

c) obowiązują ustalenia §7.

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MUZ :

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zwartej zabudowie;

2) zagospodarowanie działki i kształtowanie zabudowy:

a) wysokość zabudowy - od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, nie wyżej niż 12,5 m, dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 7,5 m,

b) geometria dachów - strome symetryczne dwuspadowe,

c) nachylenie dachów - od 35° do 45°,

d) powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 60% powierzchni działki,

e) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,5 do 2,4,

f) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 20% powierzchni działki,

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki - 600 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki - 15 m;

4) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna - z dróg publicznych zlokalizowanych poza granicami obszaru objętego planem,

b) liczba miejsc postojowych - zgodnie z §12 ust. 3 pkt. 1-5,

c) zasilanie w energię elektryczną, gaz i wodę - z sieci elektroenergetycznej, gazowej i wodociągowej,

d) odprowadzenie wód opadowych i ścieków - do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

5) ochrona środowiska, przyrody:

a) teren chroniony akustycznie, jako teren mieszkaniowo-usługowy,

b) obowiązują ponadto ustalenia zawarte w §6;

6) ochrona zabytków:

a) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu i rozplanowania miasta,

b) na rysunku planu oznaczono następujące obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków zlokalizowane przy ulicy Sikorskiego:

- zespół kamienicy nr 1 (kamienica, 2. poł. XIX w., murowane, spichlerz, poł. XIX w., murowano-ryglowy),

- dom nr 5, 2. poł. XIX w., murowany,

- zespół kamienicy nr 7 (kamienica, k. XIX w., murowana, magazyn z przejazdem bramnym, poł. XIX w., murowano-ryglowy),

c) obowiązują ustalenia §7.

§ 16. Ustalenia dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDD, 3KDX:

1) przeznaczenie terenu:

a) 1KDL - teren drogi publicznej - lokalnej,

b) 2KDD - teren drogi publicznej - dojazdowej,

c) 3KDX - teren publicznego ciągu pieszego;

2) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się wszelkie podziały terenu związane z wydzieleniem planowanych dróg;

3) na terenie 3KDX dopuszcza się lokalizację pasażu handlowego w postaci straganów targowych, pod następującymi warunkami:

a) stragany nie mogą zajmować więcej niż 40% powierzchni terenu 3KDX,

b) należy zapewnić ciągłość przejścia pieszego o szerokości min. 3,0 m,

c) dla straganów ustala się nieprzekraczalną szerokość 4,0 m oraz wysokość 4,0 m;

4) dopuszcza się przesunięcie lub zmianę lokalizacji istniejących zjazdów, zgodnie
z przepisami odrębnymi;

5) realizacja nowych nawierzchni i przebudowa dróg w granicach obszaru zabytkowego układu
i rozplanowania miasta wpisanego do rejestru zabytków, wymaga uzyskania zgody na rozpoczęcie prac zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

6) nowe zjazdy publiczne i indywidualne mogą być lokalizowane na podstawie przepisów odrębnych;

7) przestrzeń dróg może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego podziemnego;
w ramach dróg klasy dojazdowej i klasy lokalnej mogą być tworzone miejsca postojowe.

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe

§ 17. Określa się stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości, dla ustalenia przez Burmistrza Czarnkowa jednorazowej opłaty w związku za zbyciem przez właściciela albo użytkowania wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu:

1) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych symbolami MU;

2) w wysokości 0,5% dla terenów oznaczonych symbolami KDL, KDD i KDX.

§ 18. Tracą moc ustalenia uchwały Nr XXXIII/224/2013 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Czarnkowa, w granicach obszaru objętego opracowaniem planu

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnkowa.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Miasta Czarnków
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Miasta Czarnków
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/136/2016
Rady Miasta Czarnków
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama