| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 grudnia 2010r.

Uchwała Budżetowa 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt9 lit c,d i lit.”i”ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239,art.256 ust.1 pkt 1 ,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Rajczy uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie: 28.847.362,-.zł.

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 24.277.512-zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 4.569.850,-zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się wydatki budżetu na 2011rok w łącznej kwocie 33.438.226,- zł.

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 24.135.723,-zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9.302.503,-zł.

3. Wydatki o których mowa w pkt 2 ust. 1 obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych 16.876.218,-.zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.531.547,-zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.344.671,-zł.

2) dotacje na zadania bieżące 1.715.585,-zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.656.835,- zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

794.313,-zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 663.603,-zł.

b) pozostałe wydatki bieżące 130.710,-zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 912.772,-zł.

6) wydatki na obsługę długu j.s. t. 180.000,-zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.

Deficyt budżetu Gminy w kwocie: 4.590.864,-zł. pokryty zostanie z:

- planowanych kredytów 4.590.864,-zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów: 5.808.516,-zł.

- z kredytów w kwocie: 5.808.516,-zł

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 1.217.652,-zł.

a) spłat kredytów 1.121.100,-zł

b) spłat pożyczek 96.552,-zł

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 250.000,- zł,

2) celową w wysokości - 508.605,- zł.

w tym:

- rezerwa celowa oświatowa - 468.605,-zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 40.000,-zł

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - 215.000,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 2.617.234,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami

administracji rządowej - 4.500,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 401.731,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa - 369.422,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

§ 5.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje:

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 90.000,-

2) Dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.625.585,-

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6.

1. Ustala się:

1) wydatki majątkowe - 9.302.503,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 9.008.816,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,

2. Wyodrębnia się:

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

-przychody – 1.743.000 zł, koszty – 1.743.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7.

Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 325.193,-zł.,

w tym :

ze środków z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. 52 poz 420 ) na łączną kwotę 138.632,-.zł.

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,- zł.

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.590.864,- zł.

3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.437.352 zł

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 9.008.816,- zł.

5) pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Finansowym Gminy 2.000.000 zł w latach 2011-2024

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do

1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,- zł.

2) Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym dokonywanie zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

3) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczą poza rok budżetowy.

4) Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 50.000,- zł.,

5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,-zł.

6) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

§ 10.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 15 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 miesiąca - w terminie do dnia 25 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik5 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik6 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik7 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik8 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik9 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik10 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik11 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

załącznik12 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.pdf

załącznik13 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Rajcza na rok 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »