| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2011 Wójta Gminy Kłomnice; Wójta Gminy Mykanów

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego, polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu

- Gminą Mykanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Mykanów Krzysztofa Smelę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy-Anny Kęsik a

- Gminą Kłomnice reprezentowaną przez Wójta Gminy Kłomnice Adama Zająca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -Haliny Paruzel-Tkacz.

§ 1. 1) Na podstawie:

a) art.3 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.z 2005r Nr 236, poz.2008 z późn.zm/,

b) art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt /Dz.U.z 2003r Nr 106,poz.1002 z późn.zm./,

c) art.10 ust.1 i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,

d) uchwały Nr 21/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.02.2011r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego ,polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu,

e) uchwały Nr 8/II/10 Rady Gminy Mykanów z dnia 29.12.2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kłomnice.

- Gmina Mykanów powierza Gminie Kłomnice wykonanie zadania własnego gminy ,polegającego na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami poprzez wyłapywanie bezdomnych psów i kotów oraz utrzymanie ich w schronisku dla zwierząt.

2) Zadanie, o którym mowa w ust.1 będzie w imieniu Gminy Kłomnice realizowane przez Gminne Schronisko dla Zwierząt "As" w Jamrozowiźnie, będące jednostką organizacyjną Gminy Kłomnice, które zajmuje się wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów, ich przewiezieniem do schroniska oraz utrzymaniem zwierząt.

3) Każda interwencja w sprawie wyłapania zwierzęcia zostanie podjęta w dni robocze w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia.

4) Wyłapane bezdomne zwierzęta zostaną oznaczone w sposób elektroniczny za pomocą mikroczipa.

5) Każdorazowo fakt wyłapania zwierzęcia zostanie potwierdzony w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi, w której przeprowadzono interwencję.

§ 2. 1) Z tytułu realizacji zadania ,o którym mowa w paragrafie 1 porozumienia Gmina Mykanów przekaże w każdym roku kalendarzowym dotację celową Gminie Kłomnice w kwocie 54.000,00 złotych /słownie:pięćdziesiąt cztery tysiące/. Ewentualna zmiana kwoty dotacji wymaga zmiany porozumienia.

2) Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje koszt schwytania do 30 sztuk zwierząt rocznie oraz ich transport do schroniska .Kwota obejmuje także koszt pobytu schwytanych zwierząt w schronisku oraz opiekę weterynaryjną przez okres jednego roku od wyłapania.

3) Gmina Mykanów zobowiązuje się do dokonywania kwartalnych wpłat dotacji na rachunek Gminy Kłomnice nr 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001, w czterech równych ratach , płatnych do końca drugiego miesiąca każdego kwartału danego roku.

4) Rata dotacji za I kwartał 2011roku będzie płatna w terminie do 31 marca 2011roku.

5) Kwota dotacji celowej może ulec zmianie w kolejnych latach obowiązywania porozumienia tj. po uwzględnieniu zmiany kosztów wykonania zadania będącego przedmiotem porozumienia przy czym nie może być niższa od kwoty ustalonej w ust.1.

6) Wszelkie inne usługi tj. wykraczające poza zakres ustalony w paragrafie 1 porozumienia,świadczone przez Gminne Schronisko dla Zwierząt "As" w Jamrozowiźnie na rzecz Gminy Mykanów będą rozliczane na podstawie aktualnego cennika usług.

§ 3. Porozumienie obejmuje okres od 1.01.2011roku do 31.12.2013 roku.

§ 4. Strony ustalają ,że wszelkie szczegóły dotyczące przekazywania i rozliczania dotacji zawarte zostaną w odrębnej umowie zawartej w trybie art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm./.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Mykanów


mgr Krzysztof Smela

Wójt Gminy Kłomnice


mgr Adam Zając

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »