reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/195/2011 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 2,5,9 i art. 403 ust. 2,3,4,5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta -

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na (częściowy zwrot) dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych zwanych dalej inwestycjami do istniejącej na terenie Gminy Mikołów sieci kanalizacyjnej określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Prawo do ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały, na budowę inwestycji na terenie Gminy Mikołów, na nieruchomościach zabudowanych budynkami, nie podłączonymi do miejskiej sieci kanalizacyjnej, posiadających osadniki ściekowe z jednoczesnym zaprzestaniem ich użytkowania.

§ 3. Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Wnioski w sprawie udzielania dotacji celowej na (częściowy zwrot) dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, zarejestrowane w Urzędzie Miasta Mikołów do czasu wejścia w życie niniejszej uchwały rozpatrywane będą według jej postanowień.

§ 5. Uchylić Uchwałę Nr IX/139/2011 Rady Miasta Mikołów z dnia 28 czerwca 2011 r.

§ 6. Wykonanie uchwały wraz z podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XI/195/2011
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 27 września 2011 r.

R E G U L A M I N

§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania podmiotom określonym w § 2 niniejszego regulaminu dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na (częściowy zwrot) dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych zwanych dalej inwestycjami odprowadzających ścieki bytowe lub komunalne z budynków (użytkowych) mieszkalnych i mieszkalno-usługowych położonych na terenie gminy Mikołów do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej.

§ 2. Dotacją objęte są nakłady poniesione przez właścicieli, współwłaścicieli, administratorów i użytkowników budynków, w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych także wspólnoty mieszkaniowe.

§ 3. I. Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów za przyłącze kanalizacyjne nie więcej niż 1000 zł.

II. Wnioskodawca może tylko jeden raz ubiegać się i otrzymać dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku zlokalizowanego na terenie danej nieruchomości.

§ 4. Ilość środków określa uchwała Budżetowa na dany rok podjęta przez Radę Miejską. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok budżetowy.

§ 5. I. Dotacji udziela się na wniosek (opracowany przez tut. urząd), do którego należy dołączyć:

1. oryginał faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu materiałów lub/i kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

2. umowę lub aneks do umowy zawarty z Zakładem Inżynierii Miejskiej na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgoda właściciela/ współwłaściciela na wykonanie przyłącza.

4. oświadczenie wszystkich właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości o zaprzestaniu użytkowania:

a) osadnika/osadników ściekowych jako szamba lub

b) przydomowej oczyszczalni ścieków

w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie danej nieruchomości

II. Dotacji udziela się na podstawie umowy cywilno-prawnej z Gminą Mikołów, która określa:

1. Przedmiot umowy

2. Wysokość i tryb płatności dotacji udzielanej podmiotowi.

§ 6. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu gminy jest:

1. Poniesienie nakładów na inwestycje, na nieruchomościach zabudowanych budynkami (użytkowymi) mieszkalnymi lub mieszkalno-usługowymi, nie podłączonymi do miejskiej sieci kanalizacyjnej, położonych na terenie gminy Mikołów.

2. Uzyskanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody wszystkich właścicieli, współwłaścicieli budynku na inwestycje w przypadku wystąpienia współwłasności danego obiektu lub w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu mieszkalnego (druk nr 1).

3. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy, licząc od daty pisma Zakładu Inżynierii Miejskiej powiadamiającego o możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji miejskiej (wybudowanej po 01 stycznia 2010 r.) a w przypadku sieci istniejących w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

4. Przedłożenie oświadczenia (druk nr 2) o zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie danej nieruchomości.

§ 7. Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych po 01 stycznia 2010 r.

§ 8. I. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje komisja powołana przez Burmistrza Mikołowa, która ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kolejności składanych wniosków w Urzędzie Miejskim.

II. Komisja przedkłada Burmistrzowi propozycję decyzji o przyznaniu dotacji.

III. Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama