reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/190/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 5a ust. 2   oraz art. 40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2003 r., Nr 96, poz. 873 z   późn. zm.)  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Określić szczegółowy sposób konsultowania z   Radą Działalności Pożytku Publicznego, w   przypadku jej powołania, lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łodygowice , projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Łodygowice ,  

2)   mieszkańców gminy – należy przez to rozumieć ogół osób fizycznych stale zamieszkałych na obszarze gminy, (Dz. U. z   2003 r., Nr 96, poz.873 z   późn. zm.),  

3)   Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Łodygowice,  

4)   Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łodygowice,  

5)   organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i   podmioty, o   których mowa w   art. 3   ust.3 ustawy o   pożytku publivcznym i   o wolontariacie,  

6)   programie współpracy – należy przez to rozumieć program współpracy z   organizacjami pozarządowymi.  

Rozdział 2.
Konsultacje z   Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji  

§   3.   Konsultacje z   Radą Działalności Pożytku Publicznego, w   przypadku jej powołania, lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie są przeprowadzane przy opracowaniu następujących aktów określonych w   ustawie o   pożytku publicznym i   o wolontariacie:  

a)   projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i   podmiotów o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy o   pożytku publicznym i   o wolontariacie,  

b)   programu współpracy z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust 3   ustawy o   pozytku publicznym i   o wolontariacie.  

§   4.   1.   Konsultacje, o   których mowa w   § 3, przeprowadza się w   celu poznania opinii organizacji o   poddanym konsultacji akcie.  

2.   Każdy z   podmiotów wskazanych w   § 3   ma prawo wyrażenia opinii na zasadach określonych w   § 5.  


§   5.   1.   Konsultacje, o   których mowa w   § 3   pkt 1, są przeprowadzane poprzez umieszczanie projektów uchwał w   formie załącznika do porządku obrad sesji Rady Gminy Łodygowice dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w   Łodygowicach.  

2.   Zastrzeżenia, propozycje zmian i   uwagi do projektów uchwał Rada Pożytku Publicznego, w   przypadku jej powołania, lub organizacje pozarządowe i   podmioty, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy o   pożytku publicznym i   o wolontariacie mogą zgłaszać na piśmie. Zgłoszone zastrzeżenia, propozycje zmian i   uwagi do projektów uchwał będą przedmiotem przedłożenia Radzie Gminy.  

§   6.   1.   Konsultacje w   sprawach, o   których mowa w   § 3   pkt 2   ogłasza i   przeprowadza Wójt w   formiezarządzenia, określając jednocześnie formę i   termin przeprowadzenia konsultacji.  

2.   Wójt określa w   szczególności:  

a)   cel konsultacji,  

b)   przedmiot konsultacji,  

c)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

d)   . zasięg terytorialny konsultacji,  

e)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

f)   osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i   przyjmowanie opinii,  

g)   sposób ogłoszenia wyników konsultacji.  

3.   Konsultacje mogą być prowadzone w   formie pisemnej z   wykorzystaniem formularza opinii określonego przez Wójta Gminy Łodygowice poprzez umieszczenie formularza na stronie internetowej Urzędu Gminy w   Łodygowicach.  

4.   Wraz z   ogłoszeniem zamieszcza się właściwy projekt będący przedmiotem konsultacji.  

§   7.   Z przebiegu konsultacji, o   których mowa w   § 3   pkt 2, sporządza się protokół zawierający informacje o   formie zawiadomienia o   terminie konsultacji, temat konsultacji i   wyniki konsultacji.  

§   8.   1.   Wyniki konsultacji, mają charakter opiniodawczy, a   ich wyniki nie są wiążące.  

2.   Konsultacje, uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w   nich uczestniczących.  

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe  

§   9.   Traci moc uchwała Nr XLI/ 364/2010 Rady Gminy Łodygowice z   dnia 28 września 2010r. w   sprawie sposobu konsultowania z   Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Łodygowicach reprezentującą organizacje pozarządowe i   podmioty wymienione w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie ( Dz.U. z   2003r. Nr 96, poz. 873, z   późn.zm.), działającymi na terenie gminy Łodygowice, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  


§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.  

§   11.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama