reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 503/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172), art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (jednolity tekst Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   2012 r., poz. 587) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Stawki podatku od środków transportowych, zgodnie, z   którymi podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie w   2013 roku:  

1)   od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu  

Stawka podatku w    

Posiadające certyfikat EURO 5   lub EURO 6   stawka podatku w    

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

800,00  

720,00  

powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie  

1   350,00  

1   220,00  

powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton  

1   620,00  

1   460,00  

2)   od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a)   od 12 ton i   poniżej 29 ton  

 

 

Liczba osi  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

stawka podatku w    

Inny system zawieszenia osi   stawka podatku w    

2 osie  

2   650,00  

3   090,00  

3 osie  

3   090,00  

3   090,00  

4 osie i   więcej  

2   410,00  

2   910,00  

b)   od 29 ton włącznie  

 

 

Liczba osi  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

stawka podatku w    

Inny system zawieszenia osi   stawka podatku w    

2 osie  

3   090,00  

2   910,00  

3 osie  

3   090,00  

3   090,00  

4 osie i   więcej  

3   090,00  

3   090,00  

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:  

a)  

 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

 

Stawka podatku  

w zł  

 

Posiadające certyfikat EURO 5   lub EURO 6  

stawka podatku w    

od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

1   820,00  

1   640,00  

b)   2 osie  

 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

stawka podatku w    

 

Inny system zawieszenia osi  

stawka podatku w    

od 12 ton i   poniżej 31 ton  

2   390,00  

2   390,00  

od 31 ton do 36 ton włącznie  

2   390,00  

2   390,00  

powyżej 36 ton  

3   090,00  

3   090,00  

c)   3 osie i   więcej  

 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

stawka podatku w    

 

Inny system zawieszenia osi  

stawka podatku w    

od 12 ton do 36 ton włącznie  

2   230,00  

2   320,00  

powyżej 36 ton i   poniżej 40 ton  

2   810,00  

2   950,00  

od 40 ton  

3   090,00  

3   090,00  

4)   od przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z   wyjątkiem przyczep i   naczep związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

a)   od 7   ton i   poniżej 12 ton - 1   620,00 zł  

b)   od 12 ton do 36 ton włącznie  

 

Liczba osi  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

stawka podatku w    

Inny system zawieszenia osi   stawka podatku w    

1 oś  

1   890,00  

1   890,00  

2 osie  

1   890,00  

1   890,00  

3 osie i   więcej  

1   890,00  

1   890,00  

c)   powyżej 36 ton  

 

 

Liczba osi  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

stawka podatku w    

Inny system zawieszenia osi   stawka podatku w    

1 oś  

1   900,00  

2   280,00  

2 osie  

2   390,00  

2   390,00  

3 osie i   więcej  

2   390,00  

2   390,00  

5)   od autobusu w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

 

 

Liczba miejsc  

 

Stawka podatku  

w zł  

Posiadające certyfikat EURO 5   lub EURO 6  

stawka podatku w    

mniej niż 15 miejsc  

1   250,00  

1   130,00  

od 15 do 29 miejsc włącznie  

1   890,00  

1   700,00  

równa lub większa niż 30 miejsc  

2   390,00  

2   150,00  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 225/XVI/2011 z   dnia 7   grudnia 2011 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych w   2012 roku.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W   E L 368 z   17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W   E L 187 z   20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.  

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama