| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 76/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boronów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr   256, poz. 2572 z   późn. zm.) – Rada Gminy w   Boronowie uchwala, co   następuje:  

§   1.   1.   Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Boronów, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wzór wniosku o   przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), za pomocą którego można się ubiegać o   świadczenia, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy w   Boronowie Nr 20/XIX/2005 z   dnia 26 kwietnia 2005r. w   sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Boronów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Edward   Czyż

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 76/XXVI/2012    
Rady Gminy w   Boronowie    
z dnia 7   listopada 2012 r.  
 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Boronów  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Regulamin określa wysokość, formy, tryb i   sposób udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w   trudnej sytuacji materialnej wynikającej z   niskich dochodów na osobę w   rodzinie.  

§   2.   Pomoc materialna o   charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i   wychowankom szkół i   placówek, o   których mowa w   art. 90b ust. 3   i ust 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

§   3.   Świadczeniami pomocy materialnej o   charakterze socjalnym są:  

1)   stypendium szkolne,  

2)   zasiłek szkolny.  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w   trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z   niskich dochodów na osobę w   rodzinie, w   wysokości uzależnionej od skali występowania w   rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a   także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

2.   Uprawnienie ubiegania się o   stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w   rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12   marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), weryfikowanej w   drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej „ustawą o   pomocy społecznej” – kryterium dochodowe na osobę w   rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej.  

§   5.   1.   Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006 r. Nr 139 , poz. 992, z   późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o   świadczeniach rodzinnych” - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w   wieku powyżej 5   roku życia do ukończenia 18 roku życia – i   nie może przekraczać 200 % tej kwoty.  

2.   W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w   której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o   których mowa w   § 4   ust. 1   regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:  

1)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia do 100 zł netto – od 120   % do 200 % kwoty, o   której mowa w   ust. 1;  

2)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia powyżej 100 zł do 200   zł netto – od 100 % do 180 % kwoty, o   której mowa w   ust. 1;  

3)   przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto do wysokości kwoty, o   której mowa w   § 4   ust.2 regulaminu – od 80 % do 160 % kwoty, o   której mowa w   ust. 1.  

3.   W przypadku uzyskiwania dochodów na osobę w   rodzinie ucznia w   wielkościach określonych w   ust. 2   pkt 2   i 3, w   rodzinach w   których dwoje rodziców jest dotkniętych choćby jednym ze zjawisk wymienionych w   § 4   ust. 1   uchwały, albo rodzina nie posiada jednego lub dwojga rodziców – stypendium na ucznia w   takiej rodzinie przysługuje według wyższego (najbliższego) przedziału, wynikającego z   ust. 2   pkt 1   i 2.  

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego  

§   6.   1.   Stypendium szkolne może być udzielane w   formie:  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych prowadzonych w   ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i   wyrównawczych, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w   szczególności:  

a)                 zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i   innych pomocy edukacyjnych,  

b)                 zakupu przyborów i   pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,  

c)                 opłat za udział w   zajęciach nauki języków obcych lub w   innych zajęciach edukacyjnych,  

d)                 opłat za udział w   wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,  

2)   całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w   tym opłat czesnego w   szkołach niepublicznych,  

3)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i   innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, o   których mowa w   § 5   ust. 3   regulaminu, także w   formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w   tym opłat za internat lub   bursę oraz opłat za przejazdy z   miejsca zamieszkania do szkoły i   z powrotem.  

3.   Stypendium szkolne może być także udzielane w   formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w   ustawie o   systemie oświaty.  

§   7.   1.   Stypendium szkolne udzielone w   formie, o   której mowa w   § 6   ust. 1   pkt 1   i 2   oraz ust. 2   regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i   udokumentowanych zakupów i   opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z   oryginałem) rachunków i   faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub   opłat.  

2.   Stypendium szkolne udzielone w   formie, o   której mowa w   § 6   ust. 1   pkt 3   regulaminu, będzie realizowane przez zakup i   przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.  

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   8.   1.   Wniosek o   stypendium szkolne składa się w   sekretariacie urzędu gminy   (lub innej jednostce w   razie przekazania jej załatwienia spraw).  

2.   Wniosek może być złożony na formularzu określonym w   załączniku nr 2   do uchwały lub bez wykorzystania tego formularza, ale z   zachowaniem obowiązujących elementów, o   których mowa w   art. 90n ust. 4   ustawy o   systemie oświaty.  

§   9.   1.   Do wniosku o   przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o   wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z   uczniem, z   miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w   przypadku utraty dochodu z   miesiąca, w   którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i   źródło ich uzyskania, a   w szczególności:  

1)   zaświadczenia o   zarobkach z   uwzględnieniem dochodów z   tytułu zasiłków rodzinnych i   pielęgnacyjnych,  

2)   zaświadczenia o   ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,  

3)   zaświadczenia o   wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,  

4)   zaświadczenia o   przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,  

5)   zaświadczenia o   wysokości dochodu z   prowadzonej działalności gospodarczej,  

6)   zaświadczenia o   korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej, z   wyszczególnieniem rodzaju i   wysokości świadczenia,  

7)   zaświadczenia lub oświadczenia o   dochodach z   pracy dorywczej,  

8)   zaświadczenia lub decyzje z   Powiatowego Urzędu Pracy o   prawie i   wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z   funduszu   pracy.  

2.   Do obliczenia dochodu na osobę w   rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o   stypendium szkolne stosuje się zasady określone w   art. 8   ust. 3-13 ustawy o   pomocy społecznej.  

§   10.   Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Wójt Gminy Boronów w   drodze decyzji administracyjnych.  

§   11.   1.   Stypendia szkolne przyznane w   formie pieniężnej, o   których mowa w   § 6   ust. 1   pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w   kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.  

2.   Stypendia szkolne przyznane w   formie pomocy rzeczowej, o   której mowa w   § 6   ust. 1   pkt 3   regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w   szkołach usytuowanych na terenie gminy, do których uczęszczają uczniowie, a   w przypadku uczniów szkół położonych poza terenem gminy – w   Urzędzie Gminy Boronów.  

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   12.   1.   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z   powodu zdarzenia losowego.  

2.   Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w   stosunku do jednego zdarzenia losowego.  

3.   Zasiłek szkolny może być przyznawany w   formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym lub w   formie pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w   roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

4.   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w   wieku powyżej 5   roku życia do ukończenia 18 roku życia.  

5.   Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i   sytuację materialną rodziny, w   której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w   rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o   stypendium szkolne, o   której mowa w   § 4   ust. 2   regulaminu, nie bierze się pod uwagę.  

6.   O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w   sekretariacie urzędu gminy, w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.  

§   13.   W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 8, § 9   ust. 1, § 10, § 11 regulaminu.  

Rozdział 6.
Przepisy końcowe  

§   14.   Postępowanie w   sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z   urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.  

§   15.   1.   Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:  

1)   dochód na osobę w   rodzinie przekroczy kwotę, o   której mowa w   § 4   ust. 2   regulaminu,  

2)   uczeń przerwał naukę lub został skreślony z   listy uczniów szkoły,  

3)   uczeń otrzymał inne stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o   których mowa w   art. 90d ust. 13 ustawy o   systemie oświaty,  

4)   uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar gminy Boronów.  

2.   Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w   terminie 7   dni zawiadomić organ przyznający stypendium o   wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o   których mowa w   ust. 1.  

3.   Decyzje w   sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Wójt Gminy Boronów.  

4.   W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w   formie pokrycia kosztów udziału ucznia w   zajęciach edukacyjnych, o   których mowa w   § 7   ust. 1   regulaminu, wójt gminy wydaje decyzję o   wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w   trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/XXVI/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 7 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »