| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/247/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 142/01 poz.1591 z późn. zmianami/

RADA GMINY PORĄBKA
uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 240.158,29 – jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 240.158,29 – jak w załączniku nr 2 .

3. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy – jak w załączniku nr 3.

4. Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2013 r. o nazwie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich” otrzymuje brzmienie – jak w załączniku nr 4.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
3.059.445,00

39.994.616,90

II.WYDATKI
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej3.059.445,00

41.587.967,90

III. PRZYCHODY BUDŻETU
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym


3.000.000,00

3.000.000,00

IV. ROZCHODY BUDŻETU
- spłata zaciągniętych pożyczek
- spłata zaciągniętych kredytów


6.649,00
1.400.000,00

1.406.649,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/247/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2013 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

DOCHODY

zwiększa się o kwotę

240.158,29

Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się wpływy z usług

195.000,00
195.000,00
195.000,00

Zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się podatek od nieruchomości
zwiększa się podatek dochodowy od osób fizycznych
zwiększa się podatek dochodowy od osób prawnych

163.018,29

163.018,29
52.000,00
90.018,29
21.000,00

Zmniejsza się Dz. 758 Różne rozliczenia
zmniejsza się dochody bieżące
zmniejsza się subwencję ogólną /część oświatowa/

167.848,00
167.848,00
167.848,00

Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich
zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych i budżetu środków europejskich

49.988,00
49.988,00

42.489,80


7.498,20

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w dochodach bieżących
zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
zmniejsza się wpływy z różnych opłat
850.000,00
850.000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/247/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2013 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

WYDATKI

zwiększa się o kwotę

240.158,29

Zmniejsza się Dz. 600 Transport i łączność
zwiększa się rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
zmniejsza się rozdz. 60016 drogi publiczne gminne
zmniejsza się wydatki bieżące
zmniejsza się w ydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

17.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00


1.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00

18.000,00

Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zwiększa się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

205.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00

205.000,00

Zwiększa się Dz. 710 Działalność usługowa
zwiększa się rozdz. 71035 cmentarze
zwiększa się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

Zwiększa się Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zwiększa się rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa się w ydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
zwiększa się wydatki majątkowe
zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne

28.000,00
28.000,00
8.000,00
8.000,00

8.000,00
20.000,00
20.000,00

Zmniejsza się Dz. 801 Oświata i wychowanie
zmniejsza się rozdz. 80101 szkoły podstawowe
zmniejsza się wydatki bieżące
zmniejsza się w ydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
zwiększa się dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji/

zmniejsza się rozdz. 80104 przedszkola
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zmniejsza się rozdz. 80110 gimnazja
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zmniejsza się rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zmniejsza się rozdz. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zwiększa się rozdz. 80144 inne formy kształcenia
zwiększa się wydatki bieżące
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

zmniejsza się rozdz. 80148 stołówki szkolne
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się Dz. 851 Ochrona zdrowia
w rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii
w wydatkach bieżących
zwiększa się wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zmniejsza się dotacje na zadania bieżące


zwiększa się rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
zwiększa się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych


Zwiększa się Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zwiększa się rozdz.90015 oświetlenie ulic
zwiększa się wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne


Zwiększa się Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zwiększa się rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury
zwiększa się wydatki bieżące
dotacje udzielone
w tym: dla jednostek sektora f. publ

zwiększa się rozdz. 92195 pozostała działalność
zwiększa się wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Zwiększa się Dz. 926 Kultura fizyczna
zwiększa się rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej
zwiększa się wydatki bieżące
zmniejsza się w ydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się dotacje udzielone
w tym: dla jednostek spoza sektora f. publ

89.746,24
25.328,24
25.328,24
48.442,00

15.000,00
33.442,00


7.170,41
15.943,35

16.711,00
16.711,00
16.711,00

4.500,00
12.211,00

68.700,00
68.700,00
68.700,00

18.447,00
50.253,00

1.437,00
1.437,00
1.437,00

1.437,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00

49.988,00
49.988,00

49.988,00

21.558,00
21.558,00
21.558,00

21.558,00

11.904,53


2.500,00

2.500,00

2.500,00


11.904,53
11.904,53
11.904.53

11.904,53


41.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00


55.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

30.000,00
30.000,00
30.000,00


30.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00

9.000,00

10.000,00
10.000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/247/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2013 r.

ZMIANA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

25.000,00

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

921

92109 domy i ośrodki kultury

zwiększa się
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

25.000,00

II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

7.500,00

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

851


926

85153 zwalczanie narkomanii


92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zmniejsza się
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

zwiększa się
dotacje celowe dla stowarzyszeń /sport kwalifikowany/


2.500,0010.000,00

ZMIANA KWOTY ZWROTU DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

Zwiększa się ogółem o kwotę
w tym:

15.943,35

Dz.

rozdz.

wyszczególnienie

kwota

801

80101 szkoły podstawowe

zwrot dotacji /Indywidualizacja nauczania/

15.943,35


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/247/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH , FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »