| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 304/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)Rada Miejska w Woźnikachuchwala:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące warunki:

1)               Wymagania dotyczące pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

a)               posiadanie co najmniej jednego pojazdu asenizacyjnego przeznaczonego do prowadzenia działalności, spełniającego wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). Pojazd należy oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy wraz z adresem i numerem telefonu firmy,

b)               posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować poprzez dołączenie do wniosku:

-               dokumentacji zdjęciowej pojazdów z widoczną tablicą rejestracyjną,

-               kserokopii dowodów rejestracyjnych lub innej dokumentacji potwierdzającej posiadanie pojazdów.

2)               Wymagania dotyczące posiadania bazy transportowej:

a)               posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez dołączenie do wniosku kserokopii aktualnego wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu itp., potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być prowadzona przedmiotowa działalność,

b)               baza transportowa powinna posiadać:

-               miejsce garażowania pojazdów asenizacyjnych,

-               wydzielone miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,

-               warsztat naprawczy,

-               zaplecze socjalno-bytowe. W przypadku braku posiadania miejsca do mycia i dezynfekcji taboru oraz warsztatów naprawczych, należy przedłożyć dokumenty poświadczające możliwość korzystania z tego typu usług w wyspecjalizowanych firmach.

3)               Wymagania sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami i ochroną środowiska:

a)               miejsce postoju i mycia pojazdów asenizacyjnych musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by zachowane były wymogi ochrony środowiska oraz by nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne,

b)               użytkowane pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

4)               Nieczystości ciekłe z terenu miasta Woźniki należy przekazywać do stacji zlewnych na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 283/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »