| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/757/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie635.178.645,-złw tym:

- dochody bieżące 552.980.537,-zł

- dochody majątkowe 82.198.108,-zł z tego:

1) dochody gminy w kwocie 456.007.555,-zł w tym:

- dochody bieżące 432.896.288,-zł

- dochody majątkowe 23.111.267,-zł

2) dochody powiatu w kwocie 179.171.090,-zł w tym:

- dochody bieżące 120.084.249,-zł

- dochody majątkowe 59.086.841,-zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie780.544.377,-złw tym:

- wydatki bieżące 523.866.839,-zł

- wydatki majątkowe 256.677.538,-zł z tego:

1) wydatki gminy w kwocie 559.308.742,-zł w tym:

- wydatki bieżące 387.728.299,-zł

- wydatki majątkowe 171.580.443,-zł

2) wydatki powiatu w kwocie 221.235.635,-zł w tym:

- wydatki bieżące 136.138.540,-zł

- wydatki majątkowe 85.097.095,-zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie145.365.732,-złzostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (II transza) 16.318.130,-zł

2) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” (I transza) 5.191.805,-zł

3) emisji obligacji 89.000.000,-zł na sfinansowanie wydatków majątkowych,

4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 34.855.797,-zł

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 164.253.607,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 18.887.875,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciąganych kredytów w kwocie 99.000.000,-zł z tego na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku 89.000.000,-zł

2) pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł

§ 6

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.679.837,-zł

§ 7

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie12.542.800,-złw tym:

1) ogólną 1.500.000,-zł

2) celowe 11.042.800,-zł w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 7.092.800,-zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dla pracowników samorządowych odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1.433.000,-zł

- wypłatę dla nauczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi) 467.000,-zł

- roszczenia sporne 2.130.000,-zł z tego na:

wydatki bieżące – 1.320.000,- zł,

wydatki majątkowe – 810.000,- zł,

- wydatki inwestycyjne zgłaszane przez Rady Osiedli 3.062.800,-zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,-zł z przeznaczeniem na udział miasta w realizacji unijnych projektów majątkowych,

c) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.950.000,-zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w kwocie 27.768.135,-zł w tym:

1) gmina 15.313.060,-zł

2) powiat 12.455.075,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:

1) dochody 1.000,-zł

2) wydatki 105.094,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 88.218.355,-zł w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą 61.812.189,-zł

2) dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne 26.406.166,-zł w układzie określonym w art. 215 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.430.400,-zł

2. Wydatki w kwocie 2.430.400,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:

1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.235.400,-zł

2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie              195.000,-zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.540.000,-zł

2. Wydatki w kwocie 3.461.005,-zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 13

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.573.933,-zł

2. Wydatki w kwocie 25.573.933,-zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 420.000,-zł

2. Wydatki w kwocie 1.148.714,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie, budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych.

§ 15

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:

1) przychody 63.052.319,-zł

2) koszty 61.432.181,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty10.000.000,- zł,

4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty10.000.000,- zł.

§ 17

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków, w tym zapłaconych odsetek, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszają ich wykonanie.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/757/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/757/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/757/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/757/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/757/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/757/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/757/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/757/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »