Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmian.) oraz art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmin.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/336/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje

§ 1. Określa się tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgodnie z załącznikami niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/268/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

§ 1. Sprawy w zakresie inicjatyw lokalnych prowadzi Burmistrz Miasta Pszów.

§ 2. Inicjator składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Urzędzie Miasta Pszów.

§ 3. 1. Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Pszów w drodze zarządzenia:

a) w terminie 30 dni od dnia ich złożenia w Urzędzie Miasta Pszów,

b) w sposób określony w § 4,

c) na podstawie kryteriów zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium liczbę punktów mnoży się przez wagę kryterium. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów.

§ 5. Przez udział Miasta Pszów w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozumie się:

1. Świadczenia pieniężne,

2. Świadczenia rzeczowe.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/268/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadani publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Kryteria oceny

Przedział Punktowy

Waga

1. Celowość zadania w ramach inicjatywy lokalnej

0 - 10

3

2.Racjonalność i efektywność wydatków

0 - 5

3

3. Zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Miasta Pszów

0 - 5

1

4. Doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem

0 - 5

1

5. Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej

0 - 5

4

6. Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania:

0 - 5

3

0% wartości zadania

0

3

do 20% wartości zadania

1

3

od 21% do 40% wartości zadania

2

3

od 41% do 60% wartości zadania

3

3

od 61% do 80% wartości zadania

4

3

powyżej 81% wartości zadania

5

3

7. Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania:

0 - 5

2

0% wartości zadania

0

2

do 20% wartości zadania

1

2

od 21% do 40% wartości zadania

2

2

od 41% do 60% wartości zadania

3

2

od 61% do 80% wartości zadania

4

2

powyżej 81% wartości zadania

5

2

8. Zaangażowanie środków budżetowych

1 - 10

1

do 20.000 zł

10

1

21.000 zł - 50.000 zł

9

1

51.000 zł – 100.000 zł

8

1

101.000 zł – 200.000 zł

7

1

201.000 zł – 300.000 zł

6

1

301.000 zł – 400.00 zł

5

1

401.000 zł – 500.00 zł

4

1

501.000 zł – 600.000 zł

3

1

601.000 zł – 700.000 zł

2

1

powyżej 701.000 zł

1

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe