Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.39.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 182 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2013 r. Nr 221, poz. 1024) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późniejszymi zmianami), do wysokości 150% tego kryterium uprawniającego do przyznania osobom wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, ogłoszonego dnia 17 grudnia 2013r. w Monitorze Polskim poz. 1024.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe