Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/508/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pszczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r., poz. 179 i 180) na wniosek Burmistrza Pszczyny

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/371/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Pszczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 1646) w związku z utworzeniem nowych ulic oraz w celu dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się opis granic obwodu nr 5, nr 6, nr 11, nr 12, nr 16 oraz nr 27 poprzez wprowadzenie w Załączniku do uchwały następujących zmian:

1) w obwodzie głosowania nr 5 zwrot „Ogrodowa numery nieparzyste od 1 do 27d” otrzymuje brzmienie: „Ogrodowa numery nieparzyste od 1 do 27f”;

2) w obwodzie głosowania nr 6 zwrot „Ogrodowa numery nieparzyste od 27c do końca” otrzymuje brzmienie: „Ogrodowa numery nieparzyste od 29 do końca”;

3) w obwodzie głosowania nr 11 zwrot „Pionierów numery nieparzyste od 1 do 3 i numery parzyste od 2 do 6” otrzymuje brzmienie: „Pionierów numery nieparzyste od 1 do 3 i numery parzyste od 2 do 6a”;

4) w obwodzie głosowania nr 12 zwrot „Juliusza Ligonia" otrzymuje brzmienie: „Stanisława Ligonia”;

5) w obwodzie głosowania nr 16 po zwrocie „Mjr. Henryka Sucharskiego” dodaje się zwrot „Juliana Tuwima”;

6) w obwodzie głosowania nr 27 po zwrocie „Artura Grottgera” dodaje się zwrot „Lawendowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.


§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie,  słupach ogłoszeniowych w sołectwach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Konieczność zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pszczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  wynika z utworzenia w gminie nowych ulic oraz dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego. Zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje rada miejska na wniosek burmistrza najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180). W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przedstawionej uchwały.

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe