Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/777/14 Rady Miasta Zabrze

z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje

§ 1. 1. Wprowadzić wzory formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

§ 2. Określa się wzory formularzy:

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Dane o nieruchomości - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Dane współwłaścicieli/wspólników spółek osobowych oraz spółek cywilnych - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Dane podatników - stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

7. Informacja w sprawie zmiany adresu do korespondencji - stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

8. Informacja w sprawie podatku rolnego - stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,

9. Deklaracja w sprawie podatku rolnego - stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

10. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym - stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

11. Informacja w sprawie podatku leśnego - stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

12. Deklaracja w sprawie podatku leśnego - stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,

13. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/204/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 roku Nr 330, poz. 5841).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zabrze


Gabriela Pudlo-Chojnacka


infoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafikainfoRgrafika


infoRgrafika


Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest określenie wzorów formularzy podatkowych, do składania których zobowiązani są podatnicy na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i o podatku leśnym. Obowiązujące w roku bieżącym wzory formularzy podatkowych wymagają zmiany z uwagi na konieczność ich dostosowania do zmian powstałych w związku z podjęciem Uchwały Rady Miasta Zabrze Nr LI/747/14 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/658/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok, która wprowadziła dwie nowe stawki podatku od nieruchomości tj. od budynków lub ich części "zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie o charakterze sportowo - rekreacyjnym oraz bezpośrednio związanych z tą działalnością, których powierzchnia użytkowa przekracza 2.000 m2", oraz od budynków lub ich części "zajętych na ogólnodostępne parkingi wielopoziomowe o więcej niż jednej kondygnacji, których powierzchnia użytkowa zajęta jest na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem ogólnodostępnych usług parkingowych".

Ponadto w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej zmianie uległ wzór tytułu wykonawczego stosowany w egzekucji należności pieniężnych. Ustawodawca zobowiązał do podania między innymi informacji o adresie e-mail zobowiązanego. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zmiany formularzy.

Nastąpiła również zmiana polegająca na uchyleniu art. 7 ust. 2 pkt 6 u.p.o.l w związku z art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40) - dalej r.o.d. oraz zmiana treści art. 7 ust. 1 pkt 12 u.p.o.l. w związku z art. 55 pkt 1, r.o.d.

Ponadto zmianie uległa treść zwolnienia określonego w art. 12 ust.1 pkt 13 ustawy o podatku rolnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381) w związku z art. 54 pkt 1 lit a r.o.d. oraz uchylenie art. 12 ust. 2 pkt 6 u.p.r. w związku z art. 54 pkt 1 lit b r.o.d.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe