Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr GP.K.6623.71.2012 Starosty Tarnogórskiego

z dnia 2 lipca 2014r.

w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych Boruszowice, Brynek, Hanusek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworowska, Połomia, Świniowice, Tworóg i Wojska położonych w jednostce ewidencyjnej Tworóg

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne  (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) niniejszym ogłaszam:

§ 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego w zakresie ogłoszonej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych Boruszowice, Brynek, Hanusek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworowska, Połomia, Świniowice, Tworóg i Wojska położonych w jednostce ewidencyjnej Tworóg, po wyłożeniu do wglądu zainteresowanych stron w dniach od 27.09.2013r. do 17.10.2013r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2.

W związku z ustaleniem zawartym w §1 oraz na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

§ 3. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w §2 niniejszego ogłoszenia, zostaną przyjęte do rozpatrzenia jako wnioski o zmianę danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Tarnogórskiego.

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe