Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/344/2014 Rady Gminy Miedźna

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie Sołectwo Wola II

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 48 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 4 uchwały Nr XLVIII/332/2014 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Miedźna po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Na terenie gminy Miedźna tworzy się jednostkę pomocniczą o nazwie Sołectwo Wola II.

§ 2. Sołectwu wymienionemu w § 1 nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/344/2014
Rady Gminy Miedźna
z dnia 15 lipca 2014 r.

STATUT SOŁECTWA WOLA II

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Wola II jest jednostką pomocniczą Gminy Miedźna.

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

b) Statutu Gminy Miedźna,

c) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Obszar Sołectwa obejmuje powierzchnię 13 ha, w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do statutu.

2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.
Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

§ 3. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne wspólnoty samorządowej, nie zastrzeżone ustawami, statutem Gminy i innymi przepisami prawa na rzecz innych organów, a w szczególności:

a) współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej;

b) współuczestnictwo w organizowaniu i prowadzeniu przez organy Gminy konsultacji z mieszkańcami w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa oraz konsultacji projektów uchwał w sposób określony przez te organy.

§ 4. 1. Sołectwo realizuje swoje zadania poprzez:

a) współpracę z Radą, Radnymi, Wójtem, urzędem i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

b) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w Sołectwie i na rzecz Sołectwa,

c) udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w przepisach prawa.

2. Sołectwo realizuje swoje zadania w formie:

a) podejmowania uchwał,

b) wydawania opinii,

c) uczestniczenia w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

d) przedstawiania organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,

e) zgłaszania wniosków organom Gminy,

f) współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§ 5. 1. Organami sołectwa są:

a) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,

b) Sołtys – jako organ wykonawczy.

2. Sołtysa wspomaga w jego działalności Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

4. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoją funkcję do dnia wyborów nowych organów.

5. Z chwilą wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub Rady Sołeckiej w czasie trwania kadencji, przeprowadza się nowe wybory lub wybory uzupełniające na okres danej kadencji według zasad określonych w niniejszym statucie.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich, warunki ważności podejmowanych uchwał

oraz tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

2. Prawo do udziału w Zebraniach Wiejskich ma każdy.

3. Uprawnieni do głosowania na Zebraniu Wiejskim są pełnoletni mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wyborcze.

§ 7. 1. Zebranie wiejskie zwołuje:

1) Sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek 10% mieszkańców sołectwa posiadających prawo wyborcze,

c) na wniosek Rady Gminy,

d) na wniosek Wójta Gminy.

2) Wójt Gminy:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek 10% mieszkańców sołectwa posiadających prawo wyborcze,

c) na wniosek Rady Gminy.

3) Rada Gminy.

2. Zebranie wiejskie na wniosek podmiotów określonych w pkt. 1), 2) powinno się odbyć w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

3. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostali powiadomieni o nim mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed datą zebrania.

§ 8. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

3. Zebranie Wiejskie otwiera zwołujący zebranie.

4. Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania.

5. Zebrania Wiejskie są protokołowane. Do protokołu dołącza się sporządzoną listę obecności uczestników Zebrania Wiejskiego.

6. Porządek obrad przyjmuje Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez zwołującego zebranie w głosowaniu jawnym.

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera oraz odwołuje Sołtysa i Radę Sołecką,

b) podejmuje uchwały o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego,

c) rozpatruje sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

d) podejmuje uchwały w sprawach należących do zadań Sołectwa,

e) rozpatruje inne sprawy, ważne dla funkcjonowania Sołectwa.

2. W celu kontrolowania działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie może powołać komisję rewizyjną w składzie 3 osób.

3. Zebranie Wiejskie jest informowane o opiniach wydanych przez Sołtysa i Radę Sołecką między zebraniami.

§ 10. 1. Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybierają osoby zamieszkałe w sołectwie uprawnione do głosowania, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów w sposób bezpośredni.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa, w drugiej kolejności przeprowadza się wybór Rady Sołeckiej wcześniej ustalając liczbę jej członków.

3. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią sołectwa.

§ 11. 1. Na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej liczby uczestników Zebrania Wiejskiego, zebranie odbywa się w drugim terminie.

3. Zebranie w drugim terminie odbywa się po upływie 15 minut.

4. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego potwierdzają swą obecność na liście obecności.

§ 12. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Członkiem komisji, o której mowa w pkt. 1 nie może być osoba kandydująca na Sołtysa w przypadku wyborów Sołtysa lub osoba kandydująca na członka Rady Sołeckiej w przypadku wyborów do Rady Sołeckiej.

3. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.

4. Do zadań komisji należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów i uzyskanie ich zgody na kandydowanie,

b) przygotowanie kart do głosowania,

c) przeprowadzenie głosowania,

d) ustalenie wyników wyborów,

e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

f) ogłoszenie wyników wyborów.

5. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania. Protokół stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego.

§ 13. 1. Głosowanie w sprawie wyboru Sołtysa odbywa się w następujący sposób:

1) Na karcie do głosowania na Sołtysa komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej wszystkich oficjalnie zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

2) Głosowanie przeprowadza się poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska wybranego kandydata na Sołtysa.

3) Za głos nieważny uważa się taki, w którym postawiono znak „X” przy więcej niż 1 kandydacie lub w ogóle nie zaznaczono żadnego wyboru lub zniszczono kartę w sposób uniemożliwiający odczyt.

4) Za wybranego Sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał największą ilość ważnie oddanych głosów.

5) W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez 2 lub więcej niż 2 kandydatów do drugiej tury przechodzą wszyscy kandydaci, którzy uzyskali najwyższą równą liczbę głosów.

6) W drugiej turze wygrywa osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

7) Jeżeli druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, komisja skrutacyjna ponawia głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów o których mowa w pkt. 5 maksymalnie 3-krotnie. Jeżeli i te głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, procedurę wyborów przewodniczący zebrania zarządza od początku.

§ 14. 1. Głosowanie w sprawie wyboru Rady Sołeckiej odbywa się w następujący sposób:

1) Na karcie do głosowania na członka Rady Sołeckiej komisja skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej wszystkich oficjalnie zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

2) Głosowanie przeprowadza się poprzez postawienie znaku „X” obok co najmniej 1 kandydata jednak nie więcej niż liczba członków Rady Sołeckiej ustalona przez Zebranie Wiejskie.

3) Za głos nieważny uważa się taki, w którym obok nazwiska kandydatów postawiono znak „X” w ilości większej niż liczba członków ustalona przez Zebranie Wiejskie, która ma być wybrana do Rady Sołeckiej lub nie zaznaczono żadnego wyboru lub zniszczono kartę w sposób uniemożliwiający odczyt.

4) Za wybranych do Rady Sołeckiej uznaje się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę ważnie oddanych głosów uprawniającą do wejścia w skład Rady Sołeckiej, komisja skrutacyjna ponawia głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów, maksymalnie 3 – krotnie. Jeżeli i te głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, procedurę wyborów przewodniczący zebrania zarządza od początku, w celu wyboru brakującej liczby członków Rady Sołeckiej.

Rozdział 5.
Organy wykonawcze sołectwa

§ 15. 1. Organem wykonawczym jest Sołtys, który reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka licząca 8 do 15 osób.

3. Pracą Rady Sołeckiej kieruje Sołtys jako Przewodniczący Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Do zadań Sołtysa należy:

a) wykonywanie zadań przekazanych przez Radę Gminy lub Wójta pozostających w zakresie działalności sołectwa,

b) przygotowanie na Zebranie Wiejskie projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji Zebrania Wiejskiego,

c) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi Sołectwa,

d) zgłaszanie spraw do wykonania w Sołectwie,

e) organizowanie współdziałania Rady Sołeckiej z Radnymi,

f) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Sołectwa,

g) przekazywanie protokołów wraz z dołączoną dokumentacją z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej do Urzędu w ciągu 14 dni od dnia odbycia zebrania lub posiedzenia,

h) składanie informacji o swojej bieżącej działalności Radzie Sołeckiej, a Zebraniu Wiejskiemu 1 raz w roku o działalności swojej i Rady Sołeckiej.

2. Sołtys powinien uczestniczyć w pracach organów Gminy.

§ 17. 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej 1 raz na kwartał, zwołuje je Sołtys.

2. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

a) współdziałanie z Sołtysem w wykonywaniu jego zadań i kompetencji,

b) wspomaganie działalności organów Gminy poprzez wydawanie opinii lub stanowisk,

c) współdziałanie w realizacji uchwał Zebrań Wiejskich,

d) przygotowanie wniosków do projektu budżetu Gminy we współpracy z Sołtysem,

e) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa.

3. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu tej Rady.

§ 18. 1. Sołtys, Rada Sołecka i poszczególni członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych. Odwołanie następuje w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego.

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej składa się na piśmie do Wójta.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej mogą złożyć:

a) 10% mieszkańców sołectwa posiadających prawo wyborcze,

b) Sołtys,

c) Rada Sołecka,

d) Rada Gminy,

e) Wójt Gminy.

§ 19. 1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje w przypadku:

a) złożenia do Wójta Gminy rezygnacji,

b) odwołania przed upływem kadencji,

c) utraty prawa wybieralności,

d) śmierci.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa według zasad określonych w statucie.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej powodującego zmniejszenie liczby Rady Sołeckiej do minimalnej liczby członków określonej w statucie - wybory uzupełniające przeprowadza Zebranie Wiejskie w trybie określonym w § 7 niniejszego statutu.

4. Nie ma konieczności przeprowadzania wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

Rozdział 6.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów sołectwa

§ 20. 1. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa są Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Kontrola i nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Rada Gminy kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie bieżącej działalności Sołectwa w zakresie wykorzystania przyznanych środków finansowych oraz przekazanego do korzystania mienia, poprzez swoje komisje.

4. Wójt sprawuje nadzór nad działalnością organów Sołectwa poprzez analizę protokołów z posiedzeń organów Sołectwa, a także podjętych uchwał pod kątem zgodności z prawem.

5. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwały organu Sołectwa sprzecznej z prawem.

6. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Rady Gminy na rozstrzygnięcie Wójta o którym mowa w pkt. 5, a Rada Gminy rozpatruje sprzeciw w terminie 2 miesięcy od dnia jego wniesienia.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 21. Zmiany niniejszego statutu wymagają trybu przewidzianego do jego przyjęcia.


Załącznik do statutu sołectwa Wola II

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe