Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/567/2014 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XX/226/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka oraz Uchwałą Nr XXVIII/353/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/226/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 31 maja 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/410/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 czerwca 2013 r. w prawie zmiany uchwały Nr XXVIII/353/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/226/2012 rady Gminy Rudziniec z dnia 31 maja 2012 r. i po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec uchwalonego Uchwalą Nr XII/125/2011r., na wniosek Wójta Gminy Rudziniec

Rada Gminy Rudziniec
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego
fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje 27 obszarów oznaczonych symbolami od RL1 do RL27 o łącznej powierzchni 35,86 ha.

2. Obszary położone są:

1) obszar RL1 i RL2 w rejonie zbiornika wodnego Dzierżno Duże na północ od linii kolejowej relacji Gliwice – Kędzierzyn Koźle,

2) obszar RL3 w rejonie ulicy Piaskowej w granicach działki Nr 1194/77,

3) obszar RL4 w rejonie ulicy Polnej – część działki Nr 373/129,

4) obszar RL5 po wschodniej stronie ulicy Polnej obejmujący kilkanaście działek,

5) obszar RL6 na południe od ulicy Kolejowej i na zachód od ulicy Wiejskiej,

6) obszar RL7 w rejonie ulicy Kolejowej – część działek Nr 1152/152 i 985/171,

7) obszar RL8 przy ulicy Kolejowej – część działki Nr 974/157,

8) obszar RL9 w rejonie ulicy Polnej - część działek Nr 110/1, 122/2 i 121/2 i całą działkę Nr 120/2,

9) obszar RL10 w rejonie ulicy Wiejskiej - część działek Nr 1135/192, 1136/192 i 1137/194,

10) obszar RL11 w rejonie ulicy Wiejskiej - część działek Nr 1106/180 i 177,

11) obszar RL12 przy ulicy Wiejskiej – część działki Nr 190,

12) obszar RL13 w rejonie ulicy Wiejskiej - część działek Nr 988/195, 955/208, 396/211 i 401/211,

13) obszar RL14 w rejonie ulicy Szkolnej i Wiejskiej – część działek Nr 603/234 i 600/234,

14) obszar RL15 w rejonie ulicy Wiejskiej - część działki Nr 593/234,

15) obszar RL16 w rejonie ulicy Łąkowej - obejmujący kilka działek,

16) obszar RL17 w rejonie ulicy Wiejskiej - część działki Nr 589/234,

17) obszar RL18 w rejonie ulicy Wiejskiej - część działki Nr 655/235,

18) obszar RL19 w rejonie ulicy Wiejskiej – obejmujący kilka działek,

19) obszar RL20 przy ulicy Wiejskiej – część działki Nr 37 i całe działki Nr 36 i 38,

20) obszar RL21 przy ulicy Słonecznej - część działek Nr 1013/77, 1120/45 i 1119/45,

21) obszar RL22 w rejonie ulicy Wiejskiej i Słonecznej – część działki Nr 236/46,

22) obszar RL23 w rejonie ulicy Wiejskiej - działki Nr 129/53, 128/54 i część działki Nr 165/55,

23) obszar RL24 przy ulicy Łąkowej - obejmujący kilka działek,

24) obszar RL25 przy ulicy Kościelnej - część działek Nr 172/19 i 18,

25) obszar RL26 przy ulicy Kościelnej – część działki Nr 301/24,

26) obszar RL27 w rejonie ulicy Szkolnej – część działki Nr 155/38

3. Granice o których mowa w ust. 2 określone są na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w formie:

1) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 3,

2) graficznej, którą jest Rysunek Planu – sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

2. Integralnymi częściami uchwały są również:

1) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudziniec w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudziniec o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu są ustalenia zawarte w rozdziałach:

1) Rozdział 1Przepisy ogólne.

2) Rozdział 2Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3) Rozdział 3Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4) Rozdział 4Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5) Rozdział 5Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6) Rozdział 6Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania                                          terenu.

7) Rozdział 7Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych napodstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

8) Rozdział 8Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

9) Rozdział 9Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

10) Rozdział 10Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

11) Rozdział 11Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

12) Rozdział 12Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

13) Rozdział 13Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4.

14) Rozdział 14Przepisy końcowe.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub słupy podcieni, bez prawa jej przekroczenia w kierunku linii rozgraniczającej teren dla którego wyznaczono nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć, wszystkie tereny objęte granicą sporządzonego planu;

5) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w tekście planu oraz rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do tekstu planu;

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszego tekstu planu;

7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku, na wysokości pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku;

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa w terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi;

10) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenu lub jego części, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe albo może z nim współistnieć, na warunkach określonych w planie;

11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Rudziniec;

12) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w całości lub części służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

13) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące i inne w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,poz.150);

14) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit a) – mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi
w obowiązujących przepisach odrębnych.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

a) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) U tereny zabudowy usługowej,

c) US tereny usług sportu i rekreacji,

d) R tereny gruntów rolnych,

e) E tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka,

5) obiekty zabytkowe objęte ochroną ustaleniami planu,

6) zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków,

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi planu:

1) napowietrzne sieci elektroenergetyczne średniego napięcia,

2) napowietrzne sieci elektroenergetyczne średniego napięcia – planowana zmiana trasy przebiegu,

3) stacje transformatorowe,

4) granica administracyjna gminy Rudziniec.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. W celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem miejscowym wprowadza się następujące ustalenia:

1) kształtowanie zabudowy w sposób i przy użyciu materiałów gwarantujących uzyskanie wysokiego standardu rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych;

2) w przypadku braku graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym zakresie minimalne odległości usytuowania obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) nakaz ujednolicenia formy, wystroju architektonicznego i skali projektowanych obiektów oraz elementów zagospodarowania w granicach jednej działki budowlanej;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i blach od strony dróg publicznych,

5) sytuowanie budynków według obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej i sygnalizacji, urządzeń przeciwpowodziowych, urządzeń wodnych oraz rozbudowę i modernizację istniejących.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z zakresu usług i rzemiosła na potrzeby ludności pod warunkiem, że oddziaływanie na środowisko realizowanego przedsięwzięcia nie przekroczy granicy terenu lub nieruchomości, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

4. Zasięg oddziaływania na środowisko działalności usługowej, handlowej lub rzemieślniczej prowadzonej na terenach MN nie może przekraczać granicy terenu lub nieruchomości, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

5. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich powyżej 1 DJP.

6. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, na terenach inwestycji budowlanych ustala się obowiązek zdejmowania humusu i wykorzystania go w biologicznie czynnej części działek budowlanych lub do rekultywacji innych terenów zdegradowanych.

7. W zakresie ochrony powietrza ustala się obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych do powietrza substancji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz zaleca się wykorzystywanie do celów grzewczych – paliw ekologicznych (np. energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego).

8. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się :

1) zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych oraz nakaz odprowadzania ścieków poprzez kanalizację gminną do oczyszczalni ścieków,

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub do przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania przepisów odrębnych,

3) ze względu na położenie całego obszaru planu w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 330 Gliwice oraz częściowo w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 332 Subniecka kędzierzyńsko - głubczycka obowiązuje zakaz:

a) wysypywania i wylewania nieczystości do wód i do gruntu,

b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz składowane odpady,

c) lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wodnego.

9. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom hałasu przenikający do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wskazuje się, zgodnie z przywołaną ustawą, że dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dla terenów oznaczonych symbolami US obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.

10. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się, że poziom pól elektromagnetycznych
w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

2) dla wszystkich pozostałych terenów w granicach planu, obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla ludności.

11. W zakresie postępowania z odpadami ustala się :

1) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,

2) zakaz wylewania, zakopywania i składowania odpadów na terenach nieprzeznaczonych do tego celu oraz składowania odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

3) W zakresie ochrony przyrody ustala się nakaz utrzymania melioracji wodnych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. 1. Na obszarze planu znajdują się nieruchome zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (obszar AZP 96-43) oznaczone graficznie na rysunku planu i numerem stanowiska
w miejscowości:

1) stanowisko Nr 9 – obozowisko, epoka kamienna – wieś Rzeczyce,

2) stanowisko Nr 15 – osada otwarta, średniowiecze - wieś Rzeczyce,

3) stanowisko Nr 13 – ślad osadnictwa, średniowiecze –wieś Ligota Łabędzka,

2. W przypadku podejmowania budowy i robót budowlanych, rozumianych w myśl ustawy Prawo budowlane, oraz wszelkich działań przy lub w otoczeniu zabytku, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązują przepisy przywołanych ustaw.

3. Warunki konserwatorskie dla realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji zostaną określone w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 9. 1. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego obejmuje się ustaleniami ochrony następujące, oznaczone na rysunku planu graficznie i numerami 1 i 2, zabytki nieruchome, posiadające wartość historyczną i stanowiące przykłady lokalnej tradycji budowlanej:

1) dom mieszkalny przy ul. Polnej 7, druga połowa XIX w. – wieś Rzeczyce,

2) dom mieszkalny przy ul. Polnej 11, 1910 r. - wieś Rzeczyce,

3) kapliczka wnękowa w ścianie domu przy ul. Polnej 11, 1910 r. - wieś Rzeczyce.

2. Dla zabytków nieruchomych chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust.1 ustala się :

1) nakaz utrzymania i ochrony obiektu z zachowaniem jego cech stylowych: formy, skali i gabarytów oraz geometrii i pokrycia dachu, podziału architektonicznego elewacji (rozmiar, kształt i rozmieszczenie otworów),

2) zakaz termo renowacji od zewnątrz elewacji ceglanych, drewnianych oraz posiadających detal architektoniczny oraz stosowania na elewacjach i dachach budynków materiałów budowlanych typu blacha falista, blacha trapezowa, siding, płytki gresowe i blachodachówka.

3. Dla zabytków nieruchomych chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust.1 dopuszcza się :

1) wyburzenia ze względu na zdarzenia losowe lub zły stan techniczny obiektu po wcześniejszym wykonaniu inwentaryzacji fotograficznej,

2) przebudowę w celu podnoszenia standardu użytkowego,

3) odbudowę do stanu pierwotnego,

4) wymianę pokrycia dachu na identyczne (typ i kolor),

5) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o identycznej formie, gabarytach i podziałach,

6) montaż okien dachowych.

4. Dla zabytków nieruchomych chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust.1 w przypadku podejmowania budowy i robót budowlanych, rozumianych w myśl ustawy Prawo budowlane, oraz wszelkich działań przy lub w otoczeniu zabytku, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązują przepisy przywołanych ustaw.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 10. Na terenie objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 6.
Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki kształtowania terenu

§ 11. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami
od 1MN do 26MN ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i gospodarczej z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie,.

2) realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej i garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami,

3) lokalizację usług i rzemiosła jako usług wbudowanych w budynek mieszkalny, których uciążliwość ograniczy się do granicy działki,

4) dojazdy z drogi publicznej do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych w drugiej i dalszych linii zabudowy o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m i minimalnej szerokości jezdni 3,5 m,

5) budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe wolnostojące i bliźniacze o maksymalnej wysokości 12,0 m,

6) dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, jednospadowe oraz wielospadowe o kącie nachylenia połaci 20 do 45 stopni lub dachy płaskie, kryte wszystkimi rodzajami materiałów pokryć dachowych,

7) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,40,

8) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 50 %,

9) minimalną intensywność zabudowy – 0,01,

10) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,

11) maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyższa niż 12,00 m;

b) dla zabudowy pozostałej: do 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, nie wyższa niż 8,0 m;

12) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki w ilości minimum 2 stanowiska,

13) w przypadku lokalizacji usług wymagane jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych według wskaźnika: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe,

14) minimalna powierzchnia działki budowlanej przy lokalizacji:

a) budynków wolnostojących – 600 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 18,0 m,

b) zabudowy bliźniaczej – 400 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 14,0 m,

15) w przypadku braku graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy :

a) od strony drogi publicznej obowiązują w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) od strony drogi wewnętrznej ustala się minimalną odległość usytuowania budynków od linii rozgraniczającej tereny zabudowy mieszkaniowej i dróg wewnętrznych na 4,0 m,

16) lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz:

1) przerywania ciągłości systemu melioracji i drenażu,

2) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła), blach i muru pełnego od strony dróg,

3) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach,

4) wynoszenia pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku powyżej 1,1 m licząc od poziomu terenu.

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się:

1) umieszczanie na obiektach reklam w formie neonów lub szyldów,

2) prowadzenie robót przy przebudowie i podwyższaniu standardu użytkowego istniejących obiektów w granicy działki.

5. Oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą istniejących budynków, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej.

§ 12. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonego symbolem 1U ustala się przeznaczenie pod nieuciążliwą zabudowę usługową.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się :

1) realizację nowej zabudowy oraz możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie,

2) minimalną powierzchnię działki budowlanej przy nowych podziałach geodezyjnych – 600 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 18,0 m,

3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu – maksymalnie 0,6,

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej lub terenu – 20 %,

5) minimalną intensywność zabudowy – 0,01,

6) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,

7) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m,

8) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki według wskaźnika: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz :

1) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła), blach i muru pełnego, za wyjątkiem muru z kamienia lub cegły, od strony dróg,

2) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach,

3) lokalizacji baz, składów i magazynów.

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 dopuszcza się :

1) lokalizacje usług użyteczności publicznej,

2) wszystkie formy i konstrukcje dachów,

3) lokalizację wolnostojących reklam,

4) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy,

5) prowadzenie robót przy przebudowie i podwyższaniu standardu użytkowego istniejących obiektów w granicy działki.

§ 13. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami 1US i 2US ustala się przeznaczenie pod tereny sportu i rekreacji.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) możliwość rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy i podwyższenia standardu użytkowego istniejących obiektów oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych,

2) realizację nowej zabudowy oraz urządzeń terenowych zgodnej z funkcją podstawową w tym przystani
i pomostów dla sportów wodnych,

3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu – maksymalnie 0,05,

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 80 %,

5) minimalną intensywność zabudowy – 0,01,

6) maksymalna intensywność zabudowy – 0,3,

7) maksymalna wysokość zabudowy – 15,0 m,

8) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach terenu według wskaźnika: 10 miejsc postojowych na 100 użytkowników.

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się zakaz :

1) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła), i blach,

2) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych,

3) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej niezwiązanej z funkcją podstawową.

4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się :

1) zabudowę mieszkaniową wyłącznie jako towarzyszącą funkcji podstawowej i nie więcej niż 20% powierzchni poszczególnych terenów,

2) obiekty zamieszkania zbiorowego – hotele, motele,

3) budynki rekreacji indywidualnej,

4) prowadzenie sieci, lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy,

5) lokalizację obiektów i urządzeń tymczasowych o funkcji zgodnej z funkcją podstawową terenu,

6) lokalizację obiektów uzupełniających funkcję podstawową – gastronomia,

7) umieszczanie reklam na obiektach,

8) lokalizację wolnostojących reklam i masztów reklamowych.

§ 14. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonego symbolem 1R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny upraw polowych, łąk i pastwisk

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia i obiekty obsługi gospodarki rolnej,

b) dojazdy niezbędne do obsługi terenów rolnych,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej,

d) urządzenia wodne związane z obsługą produkcji rolnej,

e) ścieżki rowerowe i spacerowe.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie zespołów pól uprawnych,

2) utrzymanie zieleni łąk i pastwisk oraz zadrzewień pośród pól uprawnych,

3) utrzymanie istniejących cieków wodnych,

4) zakazuje się:

a) lokalizacji funkcji mieszkaniowej, w tym również zabudowy zagrodowej,

b) likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, jeśli nie wynikają one z potrzeb zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego,

c) przerywania ciągłości systemu melioracji i drenażu.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E ustala się przeznaczenie pod urządzenia i sieci elektroenergetyczne.

2. Dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci związanych z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego oraz modernizację i rozbudowę istniejących oraz innych elementów infrastruktury technicznej.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 16. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 17. 1. Podziały terenów na działki budowlane w ramach jednej własności mogą być dokonywane w trybie indywidualnym przez właścicieli z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Scalenia nieruchomości i ponownego podziału na działki budowlane dokonywać należy w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i z zachowaniem następujących warunków:

1) dla terenów MN minimalna powierzchnia działki budowlanej przy lokalizacji:

a) budynków wolnostojących – 600 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 18,0 m,

b) zabudowy bliźniaczej – 400 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 14,0 m,

2) dla terenów U minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 18,0m,

3) dla terenów US minimalna powierzchnia działki budowlanej – 2500 m2 i minimalnej szerokości frontu działki 20,0 m,

4) dla wszystkich terenów ustala się , że kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ma zawierać się w przedziale od 45 do 100 stopni.

3. Minimalna powierzchnia działki budowlanej o której mowa w ust. 2 nie dotyczy wydzielanie działek w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących, pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi oraz jeżeli wynika to z wydzielenia dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 18. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do przywołanej ustawy.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 19. 1. W granicach obszarów objętych planem nie występują elementy systemu komunikacji stąd tez nie ustala się zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

2. Tereny objęte planem obsługiwane będą z istniejącego układu drogowo – ulicznego położonego poza obszarami objętymi planem.

Rozdział 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 20. Ustala się ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej obsługującej przedmiotowy teren,

2) dopuszcza się remonty i przebudowę infrastruktury technicznej,

3) dla nowoprojektowanych terenów inwestycyjnych wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu, w oparciu o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej,

4) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii.

§ 21. 1. Ustala się że pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo – komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych) dla obszaru planu realizowane będzie na bazie istniejących sieci wodociągowych, poprzez ich rozbudowę, stosownie do potrzeb.

2. Dopuszcza się realizację ujęć wód podziemnych (studni), zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 22. W zakresie kanalizacji ustala się:

1) odprowadzenie ścieków z obszaru planu do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem planu,

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania przepisów odrębnych.

§ 23. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru planu do lokalnych odbiorników poprzez system kanalizacji deszczowej,

2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi przy spełnieniu wymogów określonych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

3) obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych z terenów parkingów
i utwardzonych placów.

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w ciepło z uwagi na brak zorganizowanego systemu ciepłowniczego, ustala się stosowanie indywidualnych ekologicznych nowoczesnych technologii, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się obsługę poprzez istniejącą linię elektroenergetyczną średniego napięcia i nowoprojektowane linie napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowe.

§ 26. Ustala się, że dostawa gazu dla nowych odbiorców zlokalizowanych w obszarze opracowania realizowana będzie z projektowanej sieci, po jej budowie stosownie do potrzeb.

§ 27. Ustala się następujące zasady w zakresie telekomunikacji:

1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych uprawnionych operatorów sieci,

2) realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom istniejącego i planowanego zainwestowania.

Rozdział 12.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 28. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów objętych planem.

Rozdział 13.
Stawki i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 29. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego ustala się na 30 % dla wszystkich terenów objętych planem.

Rozdział 14.
Przepisy końcowe

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 31. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Rudziniec.

§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/567/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 10 lipca 2014 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/567/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 10 lipca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka.
Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rudziniec rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka zawartych w dokumentacji prac planistycznych – „Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka”.

Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga

§ 1. Brak uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/567/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 10 lipca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania
Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), w oparciu o „Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu”

Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 1. W związku z uchwaleniem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka” gmina Rudziniec nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe