Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/228/14 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Koszarawa jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. , poz.594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkola, dla których Gmina Koszarawa jest organem prowadzącym zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem ,w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w ust. 1

3. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 2 i liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń dodatkowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania,wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Koszarawa jest organem prowadzącym oraz uchwała Nr XV/101/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Hulbój


Uzasadnienie

Konieczność zmiany dotychczasowych rozwiązań wynika z ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ogranicza wysokość pobieranej opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola po czasie bezpłatnym do kwoty nie wyższej niż 1 zł. Równocześnie na mocy w/w ustawy , uchwały rad gmin podjęte na podstawie przepisów obowiązujących przed nowelizacją zachowują moc do czasu podjęcia nowych uchwał, nie później niż do 31 sierpnia 2014 roku. W celu dostosowania prawa miejscowego do ustawowych wytycznych należy podjąć nową uchwałę.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe